Săptămâna legumelor şi a fructelor donate, ediţia a XI‑a, la Liceul ”Callatis” din Mangalia

0
368

În peri­oa­da 25–29.11.2019, la Lice­ul Teo­re­tic ”Cal­la­tis” şi Gră­di­ni­ța nr.2, sub­or­do­na­tă aces­tu­ia, s‑a desfă­şu­rat cam­pa­nia soci­a­lă „Săp­tămâ­na legu­me­lor şi a fruc­te­lor dona­te”, din cadrul Stra­te­gi­ei Naţio­na­le de Acţiu­ne Comu­ni­ta­ră, ini­ţi­a­tă de Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei.

Ajun­să la cea de a XI‑a edi­ţie, acti­vi­ta­tea a con­stat în strân­ge­rea de legu­me şi fruc­te de către preş­co­lari, elevi şi pro­fe­sori volun­tari şi dona­rea aces­to­ra fami­li­i­lor afla­te în difi­cul­ta­te, insti­tu­ţi­i­lor care se ocu­pă de ocro­ti­rea şi îngri­ji­rea copi­i­lor insti­tu­ţio­na­li­za­ţi.

Pes­te 1500 de kg de fruc­te şi legu­me au fost dona­te de ele­vii şi părinţii din uni­ta­tea şco­la­ră, având ca devi­ză ”Nu con­tea­ză cât dăru­ieşti, ci cât de mul­tă dra­gos­te pui în ceea ce dăru­ieşti”.

Fruc­te­le și legu­me­le au fost dona­te urmă­to­ri­lor bene­fi­ci­ari: Cămi­nul de Bătrâni Man­ga­lia, Gră­di­ni­ța Soci­a­lă Man­ga­lia, Așe­ză­mân­tul Fami­li­al San­ta Maria Man­ga­lia, Cen­trul Edu­ca­țio­nal Sal­vați Copi­ii Man­ga­lia, Şcoa­la Sana­to­ri­a­lă Man­ga­lia, Şcoa­la Cotu Văii.

Acti­vi­ta­tea a fost coor­do­na­tă de prof. psi­ho­log Car­men Sil­via Andrei — coor­do­na­tor local SNAC și s‑a des­fă­șu­rat cu spri­ji­nul și par­ti­ci­pa­rea acti­vă a con­du­ce­rii şco­lii — prof. Cori­na Miha­la­che, direc­tor şi prof. Ghiul­nar Bechir, direc­tor adjunct, a cadre­lor didac­ti­ce  și a părin­ți­lor copi­i­lor din ciclul pre­ș­co­lar, pri­mar, gim­na­zi­al și liceal.


Man­ga­lia News, 01.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply