Maestrul Eugeniu Barău, Cetățean de Onoare al orașului Tulcea

0
479

Artis­tul plas­tic Euge­niu Barău a fost înso­țit de fami­lie, la recen­ta ședin­ță extra­or­di­na­ră a Con­si­li­u­lui local muni­ci­pal, dedi­ca­tă spe­cial acor­dă­rii titlu­lui de Cetă­țean de Onoa­re al ora­șu­lui Tul­cea. Ca semn de pre­țu­i­re din par­tea comu­ni­tă­ții tul­ce­ne pen­tru acest mare artist plas­tic, “un tip dis­cret la eve­ni­men­te­le cul­tu­ra­le, dar foar­te pre­zent, prin cali­ta­tea ope­re­lor sale, men­to­rul mul­tor pic­tori tul­ceni” — cum îl carac­te­ri­za pri­ma­rul Con­stan­tin Hogea, ini­ția­to­rul pro­iec­tu­lui de HCL.

Pen­tru Euge­niu Barău, trei insti­tu­ții de cul­tu­ră, res­pec­tiv Direc­ția Jude­țea­nă de Cul­tu­ră, ICEM — Muze­ul de Artă și UAP Bucu­rești, prin repre­zen­tanți, au sus­ți­nut în Con­si­li­ul local câte un lau­da­tio. Des­pre Euge­niu Barău, omul și artis­tul, au  mai vor­bit pri­e­te­ni și oameni impor­tanți din cul­tu­ra tul­cea­nă, cum alt­fel, decât la super­la­tiv.

Euge­niu Barău, 73 de ani, năs­cut în Fre­că­ței, absol­vent al Facul­tă­ții de Arte Plas­ti­ce din Timi­șoa­ra. Expo­zi­ții per­ma­nen­te Barău găz­du­iesc în muni­ci­piu Res­ta­u­ran­tul Select și Casa Avra­mi­de, dar tablo­u­ri­le maes­tru­lui sunt admi­ra­te pe toa­te meri­dia­ne­le glo­bu­lui. Con­si­li­ul local a apro­bat în una­ni­mi­ta­te și cu apla­u­ze pro­iec­tul de HCL prin care Euge­niu Barău a pri­mit titlul de Cetă­țean de Onoa­re.

Anda­lu­zia Luca, vice­pri­mar: „Un pic­tor din a cărui șăgal­ni­că manie­ră de com­po­zi­ție refu­ză să trans­pa­ră cele șap­te dece­nii de via­ță și aproa­pe tot atâ­tea de mun­că artis­ti­că… As dori să încep prin a‑i adre­sa o între­ba­re maes­tru­lui Barău. V‑ați gân­dit vreo­da­tă cât de mult i‑ați influ­en­țat pe cei­lalți prin arta dum­ne­a­voas­tră? Am pri­vit de mul­te ori lucră­ri­le dvs. Pot să vă zic cu sin­ce­ri­ta­te că după ce am admi­rat ceea ce dum­ne­a­voas­tră cu atât de mul­tă pri­ce­pe­re și pasiu­ne ați pus pe pân­ză, m‑am schim­bat un pic… am fost, poa­te, un pic alt­fel, mai des­chi­să un strop, mai feri­ci­tă, un strop, mai lumi­na­tă, un strop. Pen­tru că asta face ade­vă­ra­tă artă. Ne face mai fru­moși. Ne face să evo­luăm. Dum­ne­a­voas­tră, Maes­tre, aveți acest har. Schim­bați sufle­tul omu­lui, cu pen­su­la. Mul­țu­mesc în nume­le meu și al locu­i­to­ri­lor aces­tui oraș, pen­tru arta dum­ne­a­voas­tră. La mulți ani și mul­te, mul­te lucrări, îna­in­te!”- a decla­rat Anda­lu­zia Luca, în ple­nul Con­si­li­u­lui local.

Ște­fan Cara­man, scri­i­tor: „Eugen a pri­mit astăzi titlul de Cetă­tean de Onoa­re al ora­su­lui; a fost doar o for­ma­li­ta­te pen­tru că, în mod nor­mal, ora­șul e ono­rat de fap­tul că aici locu­ies­te Eugen; pic­tor, fra­te mai mare, spi­rit, om; ca să scrii un lau­da­tio des­pre Eugen înseam­nă să ai mult curaj, pen­tru că omul e din cate­go­ria celor des­pre care cuvin­te­le nu se înghe­su­ie să des­crie pen­tru că se simt mici si nepu­tin­cioa­se; sunt atâ­tea lucruri care mă lea­gă de artist si, cu toa­te aces­tea, am sen­ti­men­tul impie­tă­tii, incer­când să le poves­tesc; Eugen e omul pe ume­rii căru­ia popo­seau păsări săl­ba­ti­ce, în timp ce pic­ta (si nu e poves­te), Eugen e artis­tul în lucră­ri­le căru­ia toa­tă poves­tea asta numi­tă româ­nism, bal­ca­nism, se așter­ne cumin­te, pre­cum zăpa­da pe vâr­fu­ri­le nea­tin­se ale unor munți biblici, Eugen e omul pe care Dum­ne­zeu l‑a cre­at si apoi s‑a odih­nit.

Sigur, poți monta fra­ze fru­moa­se, une­le chiar doc­te, des­pre cre­a­to­rul de artă Euge­niu Barău, poti scrie ese­uri pom­poa­se si/sau note insi­pi­de de citit în cadre for­ma­le, dar nimic nu ega­lea­za con­ver­sa­ți­i­le cu maes­trul pe fale­ză, la Istru, sau aca­să la Mari­an Ene (un alt mare pri­e­ten si artist), în fața unor mici nea­oși româ­ne­s­ti (ofe­ri­ti întot­dea­u­na de el), a unor beri si a unui moment de spa­țiu-timp căru­ia nu ii ajun­ge un Bing-Bang ca să se întâm­ple; si, ina­in­te de ori­ce, ce dova­dă mai mare de pri­e­te­nie decât ace­ea că întot­dea­u­na a accep­tat să îi fumez țigă­ri­le – tre­bu­ie să stiți că a fuma tigă­ri­le lui Eugen nu e un gest sim­plu de cama­ra­de­rie, e mult mai mult, e invi­ta­ția de a păși într‑o lume unde regu­li­le atâr­nă pe pereți pre­cum niș­te tro­fee: fru­moa­se, bine con­ser­va­te, dar moar­te; Eugen, un om pen­tru care a‑l iubi nu este un sen­ti­ment, este o dova­da că ești încă viu!” — spu­ne dra­ma­tur­gul Ște­fan Cara­man.

Feli­ci­tări, Maes­tre!

N.A, ziarulzigzag.ro


Paul Pri­sa­da: Vide­o­clip rea­li­zat în urmă cu câți­va ani, după o dis­cu­ție cu Euge­niu Barau, des­pre “Lacri­mo­sa” lui Mozart:

MN: Cu acest pri­lej spe­cial, redac­ția coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News îi urea­ză Maes­tru­lui Euge­niu Barău mul­tă sănă­ta­te și împli­niri pe toa­te pla­nu­ri­le. Aici avem seri­a­lul de arti­co­le cu lucră­ri­le uni­ce ale ini­mi­ta­bi­lu­lui ”Bre­u­gel român”, Euge­niu Barău.

Tra­ian MN: BRAVO, Tul­cea! Feli­ci­tări maxi­me și bine­me­ri­ta­te, Maes­tre Euge­niu Barău! Sănă­ta­te mul­tă, că inspi­ra­ție ai, Sla­vă Dom­nu­lui! La mulți și rod­nici ani! Man­ga­lia News, prin Tra­ian MN, ține aproa­pe, în amin­ti­rea stu­den­ți­ei noas­tre fai­ne de la Timi­șoa­ra! 🙂


Man­ga­lia News, 04.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply