Întâlniri cu contribuabilii, pe teme ce decurg din constatări ale organelor de control din cadrul ANAF

0
248

Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă orga­ni­zea­ză, în peri­oa­da decem­brie 2019 — ianu­a­rie 2020, sesiuni de asis­ten­ță a con­tri­bu­a­bi­li­lor și a repre­zen­tan­ți­lor aces­to­ra, în cadrul căro­ra vor fi pre­zen­ta­te con­sta­tări ANAF selec­ta­te ca urma­re a inspec­ți­i­lor fis­ca­le des­fă­șu­ra­te.

Prin­ci­pa­le­le con­sta­tări, rezul­ta­te din acțiu­ni­le de con­trol rea­li­za­te la con­tri­bu­a­bi­lii per­soa­ne juri­di­ce, vizea­ză moda­li­tă­ți­le de cal­cul al rezul­ta­tu­lui fis­cal, al impo­zi­tu­lui pe veni­tu­ri­le din inves­ti­ții sau aspec­te refe­ri­toa­re la taxa pe valoa­rea adă­u­ga­tă, cum ar fi înre­gis­tra­rea în sco­puri de TVA, evi­den­ța ope­ra­țiu­ni­lor, sfe­ra de apli­ca­re și limi­tă­ri­le spe­ci­a­le ale drep­tu­lui de dedu­ce­re.

La întâl­niri vor par­ti­ci­pa spe­cia­liști din cadrul struc­tu­ri­lor de asis­ten­ță con­tri­bu­a­bili și ai struc­tu­ri­lor de inspec­ție fis­ca­lă, care vor pre­zen­ta situ­a­ții con­cre­te iden­ti­fi­ca­te, pre­cum și moda­li­ta­tea de reme­di­e­re a defi­cien­țe­lor con­sta­ta­te.

 Lis­ta întâl­ni­ri­lor orga­ni­za­te de ANAF este publi­ca­tă pe pagi­na de inter­net a insti­tu­ți­ei, la rubri­ca INFO Publi­ce / Ser­vi­cii ofe­ri­te de ANAF.

Infor­ma­ţii supli­men­ta­re se pot obţi­ne uti­li­zând For­mu­la­rul de con­tact dis­po­ni­bil pe pagi­na de Inter­net  www.anaf.ro  şi tele­fo­nic, prin con­tac­ta­rea Ser­vi­ci­u­lui de asis­tenţă tele­fo­ni­că a con­tri­bu­a­bi­li­lor – Call-cen­ter, la numă­rul de tele­fon 031.403.91.60.


Man­ga­lia News, 09.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply