Eveniment cultural al Fundației Hesperus, promovat de Mangalia News, publicat la loc de cinste pe site-ul UZPR

0
398

Este vor­ba des­pre arti­co­lul Con­sul ono­ri­fic al Româ­ni­ei la Win­ches­ter, ală­tu­ri de alte nume remar­ca­bi­le ale Cul­tu­rii româ­nești, la recen­tul eve­ni­ment HESPERUS.

UZPR: Recent, (mier­curi, 27 noiem­brie 2019), a avut loc un Eve­ni­ment HESPERUS, la Bibli­o­te­ca Metro­po­li­ta­nă MIHAIL SADOVEANU din Bucu­rești, eve­ni­men­tul inti­tu­lat “Dru­mul vinu­lui, par­fu­mul lite­ra­tu­rii, gus­tul liber­tă­ții”, fiind dedi­cat Româ­ni­ei Mari și celor 30 de ani de demo­cra­ție. Invi­ta­tul spe­cial al aces­tei mani­fes­tări – spon­so­ri­za­te de SENATOR WINE (direc­tor Lucian Nea­c­șu) – a fost Exce­len­ța Sa, dom­nul Călin Humă, Con­sul ono­ri­fic al Româ­ni­ei la Win­ches­ter, Marea Bri­ta­nie.

Unii jur­na­liști și-au pus între­ba­rea – în momen­tul în care au aflat de titlul mani­fes­tă­rii — ce legă­tu­ră este între vin, lite­ra­tu­ră și liber­ta­te (dacă ar fi să‑l amin­tim doar pe Omar Kha­yam, am putea afir­ma că măcar o par­te din răs­puns va fi fost dat; dar noi am dorit să păs­trăm un moment de recu­le­ge­re și să văr­săm o pică­tu­ră de vin în memo­ria ace­lor tineri care s‑au jert­fit în decem­brie, 1989, pen­tru ca noi astăzi să putem vor­bi și trăi în liber­ta­te).

Ide­ea aces­tui eve­ni­ment HESPERUS a ple­cat de la o mani­fes­ta­re de la Muze­ul Satu­lui Dimi­trie Gusti, inti­tu­la­tă Dru­mul vinu­lui, la care au fost invi­tați de către dom­nul dr. Rusa­lin Ișfă­noni, renu­mi­tul etno­log, mai mulți mem­bri ai Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS.

Însă, fiind­că pen­tru eve­ni­men­tul HESPERUS și-au mani­fes­tat inten­ția de a par­ti­ci­pa și cunos­cu­tul om de radio Ale­xan­dru Rusu (“Ser­vi­ci­ul de noap­te, cu Ale­xan­dru Rusu”, de la Radio Româ­nia Actu­a­li­tăți) și un invi­tat al său, scri­i­to­rul Lucian Ciu­chi­ță (care și‑a lan­sat recent două cărți, la GAUDEAMUS și la Montre­al, Can­a­da), am con­si­de­rat nece­sar să ofe­rim și lite­ra­tu­rii o par­te din tim­pul acor­dat cu gene­ro­zi­ta­te de Bibli­o­te­ca Metro­po­li­ta­nă MIHAIL SADOVEANU, mani­fes­tă­rii HESPERUS. (mangalianews.ro).


MN: Acest fapt ne ono­rea­ză în mod deo­se­bit și, tot­o­da­tă, ne obli­gă, pe noi, pri­e­te­nii și cole­gii din echi­pa Man­ga­lia News — edi­tori, redac­tori, foto-repor­teri, cola­bo­ra­tori, IT-iști, să con­ti­nu­ăm cu și mai mul­tă dăru­i­re ceea ce am rea­li­zat în cei aproa­pe opt ani de zile și de nopți de mun­că ”pe ogo­rul pre­sei vir­tu­ale”, zile și nopți dăru­i­te celor pes­te 3 mili­oa­ne de citi­tori pe care‑i are coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, pe toa­te meri­dia­ne­le lumii. Mul­țu­mim con­du­ce­rii UZPR, în mod spe­cial dom­nu­lui pre­șe­din­te Doru Dinu Glă­van, pen­tru aceas­tă valo­roa­să apre­ci­e­re. Vă dorim Săr­bă­tori Feri­ci­te și un An Nou mai bun, cu sănă­ta­te și împli­niri! La Mulți Ani!

N.red. MN: Arti­co­lul ori­gi­nal poa­te fi citit aici — Exce­len­ța Sa, dom­nul Călin Humă, Con­sul ono­ri­fic al Româ­ni­ei la Win­ches­ter, invi­tat spe­cial, ală­tu­ri de alte nume remar­ca­bi­le ale Cul­tu­rii româ­nești, la recen­tul eve­ni­ment HESPERUS.

De‑a lun­gul ani­lor, redac­ția coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News a avut bucu­ria de a publi­ca mai mul­te arti­co­le dedi­ca­te Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia (UZPR), ce pot fi vizu­a­li­za­te AICI.

Des­pre Fun­da­ția Cul­tu­ra­lă Hes­pe­rus și pro­iec­te­le sale, puteți citi un seri­al de arti­co­le publi­ca­te de Man­ga­lia News, AICI.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 8 decem­brie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply