DINCOLO DE LIMITE’ — Marș dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități

0
243

Dire­cţia Gene­ra­lă de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa orga­ni­zea­ză, sub gene­ri­cul “DINCOLO DE LIMITE”, o serie de eve­ni­men­te ce se vor deru­la în peri­oa­da 02–08.12.2019, pen­tru a mar­ca Ziua Inter­națio­na­lă a Per­soa­ne­lor cu Diza­bi­li­tăți.

Ast­fel, vă invi­tăm să vă ală­tu­rați Mar­șu­lui de con­ști­en­ti­za­re a Zilei Inter­națio­na­le a Per­soa­ne­lor cu Diza­bi­li­tăți, ce va avea loc în data de 03.12.2019, ora 10.00, cu ple­ca­re din fața sediu­lui DGASPC Con­stan­ța (str. Dece­bal, nr.22).

Punc­tul de sosi­re va fi Pia­ța Ovi­diu, aco­lo unde vor fi lan­sa­te zeci de baloa­ne. Tot în Pia­ța Ovi­diu, par­te­ne­rii și oas­pe­ții noș­tri ne vor lăsa scris câte un cuvânt sau o idee care defi­neș­te diza­bi­li­ta­tea ori per­soa­na cu diza­bi­li­tăți. Toa­te aces­te gân­duri lăsa­te pe bile­țe­le vor face par­te din poveș­ti­le ade­vă­ra­te des­pre locuri, bene­fi­ci­ari ai ser­vi­ci­i­lor soci­a­le, oameni dedi­cați îngri­ji­rii per­soa­ne­lor cu diza­bi­li­tăți atât din sis­te­mul de pro­tec­ție soci­a­lă cât și din afa­ra aces­tu­ia, pri­e­te­ni ai lor sau ai bene­fi­ci­a­ri­lor noș­tri. Poveș­ti­le vor fi făcu­te publi­ce, peri­o­dic.

Vă aștep­tăm să fiți par­te­ne­rii noș­tri și în cele­lal­te eve­ni­men­te ce vor avea loc în peri­oa­da 02–08.12.2019, con­form calen­da­ru­lui ata­șat.  


Man­ga­lia News, Luni, 02.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply