Din 2020, cresc impozitele pe venit şi contribuţiile. Cine trebuie să depună Declaraţia Unică

0
426

Majo­ra­rea sala­ri­u­lui minim de la 1 ianu­a­rie nu are efec­te doar asu­pra veni­tu­ri­lor sala­ri­a­ţi­lor, care vor plăti impo­zi­te şi con­tri­bu­ţii mai mari, ci şi asu­pra altor per­soa­ne.

Cre­ş­te­rea sala­ri­u­lui minim brut pe eco­no­mie de la 1 ianu­a­rie 2020 atra­ge după sine cre­ş­te­rea con­tri­bu­ţi­i­lor şi a impo­zi­tu­lui pe venit, având în vede­re că aces­tea sunt sta­bi­li­te pro­cen­tu­al în raport cu veni­tul.  

Con­cret, sala­ri­ul minim brut pe ţară va cre­ş­te, de la 2.080 la 2.230 de lei, de la 1 ianu­a­rie, adu­când un plus de 150 de lei brut şi 83 de lei net. Ast­fel, impo­zi­tul pe venit va fi de 223 lei lunar, faţă de 208 lei în pre­zent, ace­ea­şi sumă fiind plăti­tă şi pen­tru con­tri­bu­ţia la asi­gu­ră­ri­le medi­ca­le, în timp ce pen­tru sis­te­mul de pen­sii, fie­ca­re anga­jat va plăti 557,5 lei pe lună (faţă de 520 lei în 2019).  

Cele­lal­te două sala­rii mini­me în vigoa­re vor fi „îngheţa­te” la 2.350 de lei, pen­tru cei cu stu­dii supe­ri­oa­re şi la 3.000 de lei, pen­tru cei din con­stru­cţii.  

Mai mulţi bani pen­tru zili­eri şi interni

Cre­ş­te­rea sala­ri­u­lui minim pe eco­no­mie va fi resi­mţi­tă însă şi de alte per­soa­ne fizi­ce decât sala­ri­a­ţii, pen­tru care veni­tu­ri­le sunt rapor­ta­te la sala­ri­ul minim pe ţară.   

Con­cret, este vor­ba des­pre per­soa­ne­le fără veni­turi care vor plăti mai mult pen­tru asi­gu­ra­rea medi­ca­lă opţio­na­lă, des­pre zili­eri şi cei care par­ti­ci­pă la pro­gra­me de intern­ship, dar şi des­pre per­soa­ne­le fizi­ce supra­în­da­to­ra­te care vor să-şi cea­ră insol­venţa.  

Ast­fel, per­soa­ne­le fizi­ce care vor să se asi­gu­re opţio­nal la sănă­ta­te pen­tru tot anul 2020 tre­bu­ie să plă­teas­că echi­va­len­tul a 10% din şase sala­rii minim bru­te pe eco­no­mie, adi­că 1.338 lei, faţă de 1.248 de lei în 2019.  

În ce‑i pri­veş­te pe zili­eri, aceş­tia vor fi remu­ne­ra­ţi cu 13,3 lei pe oră, faţă de 12,4 lei în 2019, în con­di­ţi­i­le în care legi­sla­ţia sta­bi­leş­te că remu­ne­ra­ţia zili­e­ri­lor nu poa­te fi mai mică decât valoa­rea pe oră a sala­ri­u­lui minim.  Şi per­soa­ne­le care par­ti­ci­pă la pro­gra­me de intern­ship vor fi mai bine plăti­te, având în vede­re că indem­ni­za­ţia de intern­ship este de cel puţin 50% din sala­ri­ul minim brut pe ţară. Asta înseam­nă că inter­nii vor pri­mi lun ar cel puţin 1.115 lei, de la 1 ianu­a­rie 2020, faţă de 1.040 de lei în 2019.  

Cre­ş­te pla­fo­nul pen­tru cei obli­ga­ţi să depu­nă Decla­ra­ţia uni­că

Cre­ş­te­rea sala­ri­u­lui minim pe eco­no­mie are efec­te şi asu­pra celor care tre­bu­ie să depu­nă Decla­ra­ţia Uni­că la Fisc. Ast­fel, pla­fo­nul pen­tru care exis­tă obli­ga­ti­vi­ta­tea depu­ne­rii se majo­rea­ză de la 24.960 de lei pe an, la 26.760 lei pe an.

Cites­te mai mult: adev.ro/q3b3t2


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply