Câteva repere ale recentei manifestări HESPERUS’ — Dr. ing. Ileana Tipuriță

0
645

Am urmă­rit, în cali­ta­te de foto­re­por­ter, mani­fes­ta­rea de la fina­lul lunii noiem­brie, a Fun­da­ți­ei cul­tu­ra­le HESPERUS (la care eu și unchiul meu, regi­zo­rul Nico­lae Cor­jos, sun­tem mem­bri fon­da­tori). Voi încer­ca să trans­mit către “Man­ga­lia News” câte­va repe­re ale aces­tei mani­fes­tări dedi­ca­te Româ­ni­ei Mari și celor 30 de ani de demo­cra­ție. Voi sub­li­nia fap­tul că mani­fes­ta­rea a avut un invi­tat spe­cial, în per­soa­na Exce­len­ței Sale, dom­nul Călin Humă, Con­sul ono­ri­fic al Româ­ni­ei la Win­ches­ter, Marea Bri­ta­nie (dar asu­pra Exce­len­ței Sale voi reve­ni).

Fiind­că sunt mem­bră a Coru­lui de came­ră “SONG” (con­ti­nu­a­tor al cele­bru­lui Grup „SONG” con­dus de Ioan Luchian Miha­lea), cor con­dus în pre­zent de prof. dr. Ema­nu­el Pecin­gi­nă, aș spu­ne că am fost recep­ti­vă, în pri­mul rând, la momen­te­le muzi­ca­le.

Pri­mul reper asu­pra căru­ia vreau să mă opresc este inter­pre­tul de muzi­că folk Dan Vasi­les­cu

El a ales, în momen­tul de des­chi­de­re dedi­cat tine­ri­lor care s‑au jert­fit în 1989 pen­tru liber­ta­te, o cunos­cu­tă pie­să de muzi­că folk a Andei Călu­gă­rea­nu pe ver­su­ri­le poe­tu­lui Nico­lae Labiș. Nu a fost (așa cum men­țio­na și pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei HESPERUS, prof. dr. Ioan Iacob) un moment con­cu­ren­ți­al al Cena­clu­lui FLACĂRA, ci un moment evo­ca­tiv; aceas­tă pie­să a fost alea­să de Dan Vasi­les­cu pen­tru a oma­gia pe tine­rii căzuți în 1989 pen­tru liber­ta­te.  

Cum urma și o sec­țiu­ne dedi­ca­tă Dru­mu­lui vinu­lui, pre­zen­ta­tă de cunos­cu­tul etno­log dr. Rusa­lin Ișfă­noni, pot afir­ma că am fost impre­sio­na­tă și de “sim­fo­nia infor­ma­țio­na­lă“ a dom­nu­lui direc­tor Lucian Nea­c­șu, de la SENATOR WINE (spon­so­rul mani­fes­tă­rii), care a rea­li­zat “un ade­vă­rat reci­tal“ pri­vind pro­mo­va­rea vinu­ri­lor româ­nești bio.

Nu a tre­cut neob­ser­va­tă nici pre­zen­ța “magi­cia­nu­lui de la mie­zul nop­ții “, omul de radio Ale­xan­dru Rusu (“Ser­vi­ci­ul de noap­te cu Ale­xan­dru Rusu” de pe Radio Româ­nia Actu­a­li­tăți), care a vor­bit des­pre căr­ți­le sale, a avut invi­tat și un scri­i­tor – Lucian Ciu­chi­ță – care a reu­șit per­for­man­ța să rea­li­ze­ze lan­sări simul­ta­ne (la GAUDEAMUS și la Montre­al) pe două con­ti­nen­te, dar l‑am remar­cat – pe con­tul său de Face­bo­ok – și prin foto­gra­fia făcu­tă împre­u­nă cu legen­da blu­es-ului ame­ri­can, Ken­ny Neal.   

Poa­te că voi reu­și să revin și cu alte repe­re ale mani­fes­tă­rii HESPERUS.

Dr. ing. Ilea­na Tipu­ri­ță, Bucu­rești, decem­brie 2019.

UPDATE - Dr. ing. Ilea­na Tipu­ri­ță: Mul­tu­mesc din suflet pen­tru publi­ca­rea arti­co­lu­lui des­pre mani­fes­ta­rea Hes­pe­rus! Vă doresc Săr­bă­tori Feri­ci­te! Mul­tă sănă­ta­te și bucu­rii! Va tri­mit in dar o inre­gis­tra­re proas­pa­ta a coru­lui Song de la con­cer­tul sus­ti­nut pe 9 decem­brie la Bise­ri­ca Sf. Elefte­rie din Bucu­res­ti. 

MN: Ce fru­mos! Admi­ra­bil! Vă mul­țu­mim, dra­gă și sti­ma­tă doam­nă dr. ing. Ilea­na Tipu­ri­ță. La mulți ani, cu sănă­ta­te, dra­gos­te și bucu­rii! Săr­bă­tori Feri­ci­te!


MN: Des­pre mani­fes­tă­ri­le orga­ni­za­te de Fun­da­ția Cul­tu­ra­lă Hes­pe­rus, puteți citi AICI mai mul­te arti­co­le publi­ca­te de‑a lun­gul tim­pu­lui de Man­ga­lia News, iar des­pre și cu dr. ing. Ilea­na Tipu­ri­ță, am publi­cat câte­va arti­co­le ce pot fi citi­te AICI.


Man­ga­lia News, 18.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply