ANAF a vândut ARO care i‑a aparținut lui Ceaușescu

0
298

ANAF a vân­dut ARO care i‑a apar­ți­nut lui Ceau­șes­cu.

Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă a valo­ri­fi­cat, prin lici­ta­ție, auto­mo­bi­lul de teren ARO 304 culoa­re GRI, an de fabri­ca­ție 1977, care i‑a apar­ți­nut lui Nico­lae Ceau­șes­cu.

Rea­min­tim fap­tul că bunul mobil a fost eva­lu­at la suma de 137.500 lei, iar în luna ianu­a­rie a fost orga­ni­za­tă pri­ma lici­ta­ție, la care nu s‑a pre­zen­tat niciun ofer­tant.

Lici­ta­ția a fost relu­a­tă în data de 18 decem­brie 2019, pre­țul de por­ni­re fiind dimi­nu­at con­form pre­ve­de­ri­lor lega­le cu 25% față de pre­țul de eva­lu­a­re, res­pec­tiv 103.125 lei.

Cei cinci ofer­tanți par­ti­ci­panți la cea de‑a doua lici­ta­ție au supra­li­ci­tat 16 pași, bunul fiind valo­ri­fi­cat la pre­țul de 189.180 lei.

Dire­cţia gene­ra­lă exe­cu­tări sili­te cazuri spe­ci­a­le din cadrul ANAF des­fă­șoa­ră peri­o­dic nume­roa­se lici­ta­ţii, iar deta­li­i­le pri­vind orga­ni­za­rea aces­to­ra le puteţi vizu­a­li­za pe por­ta­lul A.N.A.F. și pe pagi­na de Face­bo­ok dedi­ca­tă anun­țu­ri­lor: ANAF — Anun­țuri valo­ri­fi­ca­re bunuri.


Man­ga­lia News, 28.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply