2020 — Anul Vlad Țepeș Drăculea. Un proiect pregătit timp de zece ani. Un proiect care va face dreptate făcătorului de dreptate

0
291

2020 — Anul Vlad Țepeș Dră­cu­lea.

Des­pre Vlad Țepeș Dră­cu­lea s‑a scris mai mult decât des­pre ori­ca­re alt domni­tor român. S‑a scris cu venin, sau cu admi­ra­ție păti­ma­șă. Foar­te rar cu impar­ți­a­li­ta­te. Din Rusia până în ves­tul Euro­pei, sau pes­te Ocean, Vlad Vodă a fost ba sal­va­tor al Euro­pei și sim­bol al drep­tă­ții, ba sce­le­rat sau demon.

Des­pre acest per­so­naj al isto­ri­ei, al legen­de­lor și al fil­me­lor s‑a vor­bit enorm și s‑a înțe­les puțin.

Aso­ci­a­ția cul­tu­ra­lă Ler, la ini­ția­ti­va isto­ri­cu­lui și scri­i­to­ru­lui Vasi­le Lupașc, în par­te­ne­ri­at cu nume­roa­se și impor­tan­te insti­tu­ții din Româ­nia și din afa­ra Țării, pro­cla­mă anul 2020 ca fiind anul Vlad Țepeș Dră­cu­lea.

Per­so­na­li­ta­tea și rea­li­ză­ri­le mare­lui voie­vod vor fi cele­bra­te și poves­ti­te pe tot par­cur­sul anu­lui printr‑o serie de con­fe­rin­țe ști­in­ți­fi­ce, lan­sări de car­te și film, con­cer­te, expo­zi­ții de gra­fi­că și pic­tu­ră etc.

Vă aștep­tăm lân­gă noi la aces­te eve­ni­men­te, pen­tru a cele­bra și a înțe­le­ge mai bine o uri­a­șă per­so­na­li­ta­te a Isto­ri­ei româ­nești și uni­ver­sa­le.


Man­ga­lia News, 23.12.2019. A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply