Traian în Dacia — ”Il Traiano in Dacia”, operă de Giuseppe Nicolini. Premieră națională și premieră Timișoara 2021

0
689

Tra­ian în Dacia — Il Tra­ia­no in Dacia, de Giu­se­ppe Nico­lini. Ope­ra Națio­na­lă Româ­nă din Timi­șoa­ra (ONRT) și Aso­ci­a­ția Timi­șoa­ra 2021 Capi­ta­lă Euro­pea­nă a Cul­tu­rii (ATCEC) anun­ță un pro­iect comun, în cadrul pro­gra­mu­lui cul­tu­ral Timi­șoa­ra 2021, pre­mie­ra națio­na­lă Tra­ian în Dacia, de Giu­se­ppe Nico­lini, un pro­iect cul­tu­ral finan­țat de Minis­te­rul Cul­tu­rii și Iden­ti­tă­ții Națio­na­le, ONRT și ATCEC. Pre­mie­ra va avea loc la înce­pu­tul anu­lui capi­ta­lei cul­tu­ra­le, iar spec­ta­co­lul va avea repre­zen­ta­ții luna­re, întrând în reper­to­ri­ul ope­rei timișorene.

Din echi­pa pro­iec­tu­lui fac par­te nume pres­ti­gi­oa­se, pre­cum Sil­viu Pur­că­re­te, regi­zor artis­tic, Dra­goș Buha­gi­ar, sce­no­graf, David Cres­cenzi, diri­jor, Valer Bar­na Săbă­duș, con­tra­te­nor și solist. Pro­duc­ția va fi rea­li­za­tă de Ate­li­e­re­le de pro­duc­ție ale ORNT, iar dis­tri­bu­ția și echi­pa teh­ni­că urmea­ză a fi fina­li­za­te și anun­ța­te în viitor.

La con­fe­rin­ța de pre­să pen­tru lan­sa­rea eve­ni­men­tu­lui, Cris­ti­an Rudic, mana­ge­rul ONRT, a decla­rat: „Mul­țu­mesc Aso­ci­a­ți­ei Timi­șoa­ra 2021 Capi­ta­lă Euro­pea­nă Cul­tu­rii și Aso­ci­a­ți­ei Fuci­na Gri­se­lini, pen­tru că ne sunt par­te­neri în rea­li­za­rea aces­tui spec­ta­col de ope­ră care, spe­răm, con­fir­mă valoa­rea inter­națio­na­lă a insti­tu­ți­ei și a artiș­ti­lor invi­tați de Ope­ra Națio­na­lă Româ­nă din Timi­șoa­ra. Aștept cu nerăb­da­re pre­mie­ra, pen­tru a savu­ra acest spec­ta­col ală­tu­ri de publi­cul din Timi­șoa­ra și, de ce nu, ală­tu­ri de toți cei care vor veni în oraș cu oca­zia lui 2021, pen­tru a comu­ni­ca în lim­ba­jul uni­ver­sal al operei”.

La rân­dul său, Simo­na Neu­mann, direc­tor exe­cu­tiv ATCEC, a spus: „Ne bucu­răm să putem fi par­te din­tr-un pro­iect care se con­stru­ieș­te pe recu­pe­ra­rea și transcri­e­rea lucră­rii lui Nico­lini, des­pre moș­te­ni­rea comu­nă pe care o avem cu comu­ni­ta­tea ita­li­a­nă. Domnii Can­na­ta și Rudic lumi­nea­ză prin aceas­tă mun­că tre­cu­tul isto­ric și trec pes­te fon­ti­e­re, ca un exem­plu de cola­bo­ra­re pen­tru vii­to­rul nos­tru împre­u­nă în Euro­pa. Le mul­țu­mesc tutu­ror par­te­ne­ri­lor noș­tri, iar Aso­ci­a­ți­ei Fuci­na Ita­li­ca Gri­se­lini și pen­tru idea aces­tei colaborări”.

Giu­se­ppe Nico­lini este un com­po­zi­tor ita­li­an năs­cut la Pia­cen­za, în 1762. A avut par­te de noto­ri­e­ta­te la vre­mea sa și, fiind inspi­rat de eve­ni­men­te­le celor două răz­bo­a­ie daci­ce, a com­pus în 1807 cea mai impor­tan­tă lucra­re a sa, și anu­me „Il Tra­ia­no in Dacia” (Tra­ian în Dacia). Ope­ra, care res­pec­tă atât înving­ă­to­rii, cât și învin­șii, a fost pusă în sce­nă pen­tru pri­ma dată la Roma în chiar anul scri­e­rii sale, iar după ace­ea a fost juca­tă în toa­te mari­le ope­re euro­pe­ne ale vre­mii până în 1822. Ulti­ma din­tre mari­le voci cas­trati din isto­ria ope­rei, Gio­vanni Bat­tis­ta Vel­luti, a fost unul din­tre cei mai impor­tanți inter­preți ai per­so­na­ju­lui Traian.

Par­ti­tu­ra aces­tei lucrări aproa­pe uita­te a fost recu­pe­ra­tă și transcri­să de Maes­trul Enri­co Pri­mo Can­na­ta, cu spri­ji­nul Maes­tru­lui David Cres­cenzi. Lucra­rea repre­zin­tă un sim­bol con­cret al sen­ti­men­tu­lui de ata­șa­ment pe care comu­ni­ta­tea ita­li­a­nă din Banat îl are față de „verii” români. Este un sim­bol al pro­fun­dei afi­ni­tăți cul­tu­ra­le între cele două popoa­re, o moș­te­ni­re comu­nă care face ca pre­zen­ța comu­ni­tă­ții ita­li­ene pe aces­te melea­guri să fie în armo­nie cu aces­te locuri numin­du-le, acum, „aca­să”.


Man­ga­lia News, 03.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply