Sunt o carte vie. Cunoaşte-mă!’ — Activitate organizată de Colegiul Economic Mangalia, sub egida proiectului START ONG

0
606

Mier­curi, 27 noiem­brie 2019, la Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia s‑a deru­lat acti­vi­ta­tea cu tema ”Sunt o car­te vie. Cunoa­ş­te-mă!”, sub egi­da pro­iec­tu­lui START ONG, al orga­ni­za­ţi­ei Act for tomor­row, finanţat de Kau­fland Româ­nia şi Comi­te­tul Naţio­nal Român Pen­tru Drep­tu­ri­le Copi­lu­lui, Con­stanţa.

Acti­vi­ta­tea s‑a desfă­şu­rat la Cen­trul de Docu­men­ta­re şi Infor­ma­re ȋn pre­zenţa doam­ne­lor direc­tor Cio­bă­nel Ralu­ca Simo­na şi Tăna­se Cor­ne­lia, a echi­pei peda­go­gi­ce a CDI şi a ele­vi­lor. De data aceas­ta, ele­vii au stat faţă ȋn faţă cu o ”car­te vie”, ”au răsfoit‑o”, pen­tru a des­co­peri cât mai mul­te infor­ma­ţii des­pre ea şi de la ea.  Geor­gian Zăno­a­gă, mai­s­tru mili­tar cla­sa a IV‑a, a fost repre­zen­ta­rea fan­te­zis­tă a unei ”cărţi vii”, inti­tu­la­tă ”Scu­tul de fier al ţării”, Napo­le­on Nico­lae, loco­te­nent de mari­nă, a repre­zen­tat car­tea cu titlul ”Un ȋnce­put de carie­ră ȋn forţe­le nava­le’’, Bogdan Avă­da­nei, sol­dat gra­dat pro­fe­si­o­nist, a fost repre­zen­ta­rea ”cărţii vii” ”Ȋn slu­j­ba patri­ei’’ şi Ţolu Andre­ea Geor­gi­a­na, mana­ger hotel com­plex New Bel­ve­de­re Man­ga­lia, a cărţii ”Feri­ci­rea este ȋn noi, nu ȋn jurul nos­tru’’.

Ȋn urma dis­cu­ţi­i­lor din­tre doam­na Nego­iţă Ibo­lya şi doam­na Lia­na Naum, a luat fiinţă acest pro­iect gân­dit ca sur­să de inspi­ra­ţie, prin pre­zenţa unor mode­le de carie­ră pro­fe­sio­na­lă, care s‑a dove­dit de un real suc­ces, prin impac­tul pe care l‑a avut asu­pra ele­vi­lor.


Man­ga­lia News, 29.11.2019. (A trans­mis Ale­xan­dra Onoa­ie).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply