PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA: ONCOGEN TIMIȘOARA — VACCIN PERSONALIZAT ÎMPOTRIVA CANCERULUI

0
479

PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA: ONCOGEN TIMIȘOARA — VACCIN PERSONALIZAT ÎMPOTRIVA CANCERULUI.

Colec­ti­vul de cer­ce­tă­tori de la Onco­Gen, angre­nat în pro­iec­tul CAR-NK, a reu­șit, de curând, pune­rea la punct a teh­no­lo­gi­ei CAR‑T (chi­me­ric anti­gen recep­tor – T cell) și CAR-NK (chi­me­ric anti­gen recep­tor – Natu­ral Kil­ler cell). Sco­pul aces­tui pro­iect a fost ela­bo­ra­rea celor mai noi teh­no­lo­gii în tra­ta­men­tul can­ce­ru­lui, având ca obiec­tiv final apli­ca­rea tera­pi­i­lor per­so­na­li­za­te la pacienți.

Echi­pa Cen­tru­lui de tera­pii geni­ce și celu­la­re în tra­ta­men­tul can­ce­ru­lui Onco­Gen a câști­gat, în anul 2016, pro­iec­tul „Tera­pie în can­cer cu celu­le Natu­ral Kil­ler pur­tă­toa­re de recep­tori hime­rici de anti­gen – CAR-NK”, finan­țat prin Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal Com­pe­ti­ti­vi­ta­te 2014–2020, cu un buget de cir­ca 2 mili­oa­ne de euro. Pro­iec­tul se deru­lea­ză până la sfâr­și­tul lunii august 2020, în cola­bo­ra­re cu Uni­ver­si­ta­tea Teh­ni­că din Dres­da și Uni­ver­si­ta­tea Goe­the din Fran­k­furt.

”Rezul­ta­te­le obți­nu­te până acum în cadrul aces­tui pro­iect ne per­mit tre­ce­rea în faza urmă­toa­re, și anu­me pro­du­ce­rea aces­tor celu­le imu­ne modi­fi­ca­te gene­tic, în vede­rea tra­ta­men­tu­lui pacien­ți­lor – copii sau adulți – afec­tați de leu­ce­mia lim­fa­ti­că acu­tă cu lim­fo­ci­te B. Cu cât mai repe­de vom ope­ra­țio­na­li­za pro­duc­ția aces­tor vac­ci­nuri per­so­na­li­za­te, cu atât vom reu­și să sal­văm un număr mai mare de pacienți (copii și adulți), care alt­fel pierd lup­ta cu aceas­tă boa­lă leta­lă”, a decla­rat prof. dr. Vir­gil Pău­ne­scu, coor­do­na­tor Onco­Gen.

În momen­tul de față, Cen­trul de la Timi­șoa­ra are pre­gă­ti­rea și dotă­ri­le nece­sa­re pen­tru a duce aces­te noi tera­pii către pacienți. Însă, pen­tru a fina­li­za pro­ce­sul, este nevo­ie de înde­pli­ni­rea unor con­di­ții de fabri­ca­re, ase­mă­nă­toa­re cu cele din pro­duc­ția de vac­ci­nuri sau de medi­ca­men­te, impu­se atât de către Agen­ția Euro­pea­nă a Medi­ca­men­tu­lui (EMA), cât și de către Agen­ția Națio­na­lă a Medi­ca­men­tu­lui și a  Dis­po­zi­ti­ve­lor Medi­ca­le din Româ­nia (ANMDMR).

”Cele două auto­ri­tăți impun ope­ra­țio­na­li­za­rea și auto­ri­za­rea GMP (Good Manu­fac­tu­ring Pro­duc­tion) a uni­tă­ți­lor de pro­duc­ție sau, în cazul modi­fi­că­ri­lor gene­ti­ce, auto­ri­za­rea BSL (Bio­se­cu­ri­ty Level 2) – o faci­li­ta­te care per­mi­te să lucrezi cu vec­tori, fără peri­col de con­ta­mi­na­re a per­so­na­lu­lui sau a mediu­lui”, a mai expli­cat prof. dr. Vir­gil Pău­ne­scu.

În pre­zent, pacien­ții români nu au acces la ast­fel de tera­pii, deo­a­re­ce cos­tul lor, la nivel inter­națio­nal, este cuprins între 500.000 și 800.000 de dolari de per­soa­nă. Pen­tru a putea oferi pacien­ți­lor tra­ta­men­te­le per­so­na­li­za­te, Cen­trul Onco­Gen are nevo­ie de fon­duri de apro­xi­ma­tiv un mili­on de euro, pen­tru a fina­li­za pro­ce­du­ri­le de ope­ra­țio­na­li­za­re, sumă care ar putea veni de la auto­ri­tă­ți­le loca­le sau cen­tra­le.

La sfâr­și­tul anu­lui 2017, Food and Drug Admi­nis­tra­tion – FDA (Agen­ția Medi­ca­men­tu­lui din Sta­te­le Uni­te) a apro­bat pune­rea pe pia­ță a pri­me­lor tera­pii per­so­na­li­za­te pen­tru leu­ce­mia lim­fa­ti­că acu­tă cu lim­fo­ci­te B, cu rezul­ta­te spec­ta­cu­loa­se. Cir­ca 80% – 90% din­tre pacien­ții sufe­rinzi de aceas­tă boa­lă, care nu mai au nicio șan­să tera­pe­u­ti­că, se vin­de­că în urma apli­că­rii aces­tui tra­ta­ment.

Des­pre Onco­Gen

Onco­Gen, care apar­ți­ne de Spi­ta­lul Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță ”Pius Brîn­zeu” Timi­șoa­ra, este pri­mul cen­tru de cer­ce­ta­re în dome­ni­ul tera­pi­i­lor geni­ce cu dotări de ulti­mă gene­ra­ție din Româ­nia și sin­gu­rul de acest tip din Euro­pa de Est. Prin­ci­pa­le­le direc­ții de cer­ce­ta­re sunt: Tera­pii avan­sa­te în can­cer — Bio­lo­gia celu­le­lor tumo­ra­le; Medi­ci­nă rege­ne­ra­ti­vă — Stu­di­ul celu­le­lor stem adul­te; Sănă­ta­te și fac­tori de mediu; Imu­no­te­ra­pii. Misiu­nea cen­tru­lui Onco­Gen este dezvol­ta­rea de meto­de avan­sa­te de dia­gnos­tic și tera­pie a can­ce­ru­lui și a boli­lor cro­ni­ce dege­ne­ra­ti­ve cu mor­bi­di­ta­te cres­cu­tă și cu opțiuni tera­pe­u­ti­ce limi­ta­te. Onco­Gen dis­pu­ne de faci­li­tăți de cer­ce­ta­re fun­damen­ta­lă și apli­ca­tă pen­tru medi­ci­na transla­țio­na­lă, inclu­siv o uni­ta­te GMP cu două came­re de lucru și o încă­pe­re BSL2, ban­că de celu­le și țesu­turi și o bio­ba­ză, cele 15 labo­ra­toa­re fiind dota­te cu echi­pa­men­te de vârf. Cen­trul a fost con­stru­it și dotat în peri­oa­da 2010–2015, cu finan­ța­re prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Sec­to­ri­al ”Creș­te­rea Com­pe­ti­ti­vi­tă­ții Eco­no­mi­ce”, Axa Pri­o­ri­ta­ră 2, Ope­ra­țiu­nea 2.2.1.

Autor: Valen­ti­na Gri­go­re, Revis­ta politicidesanatate.ro


Man­ga­lia News, 23.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply