Ovidiu Sorin Cupșa: 147 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE MARINĂ ÎN ROMÂNIA

0
360

La 17 noiem­brie 1872, Minis­te­rul de Răz­boi a înfi­in­țat Școa­la Flo­ti­lei la Galați. Școa­la pre­gă­tea ofi­țeri de mari­nă, într-un pro­gram de stu­dii de 2 ani, pen­tru Flo­ta Mili­ta­ră și pen­tru Flo­ta Comer­ci­a­lă.

Tra­di­ția a fost con­ti­nu­a­tă neîn­tre­rupt, aproa­pe un secol și jumă­ta­te. Astăzi, ofi­țe­rii de mari­nă sunt for­mați de Uni­ver­si­ta­tea Mari­ti­mă Con­stan­ța și Aca­de­mia Nava­lă Mir­cea cel Bătrân, la nivel edu­ca­țio­nal și de CERONAV, la nivel de pre­gă­ti­re pro­fe­sio­na­lă con­ti­nuă.

Avem în flo­ta mari­ti­mă mondi­a­lă pes­te 30.000 de mari­nari, iar în flo­ta flu­vi­a­lă euro­pea­nă, pes­te 10.000.

Avem tra­di­ție, avem mari­nari, infras­truc­tu­ră nava­lă și sper că, prin adop­ta­rea pe vii­tor a legii pri­vind regi­mul nave­lor sub pavi­li­on româ­nesc, vom avea din nou și o flo­tă!

Vânt bun, mari­na­ri­lor români civili și mili­tari!

Ovi­diu Sorin Cup­șa, 17 noiem­brie 2019.


Man­ga­lia News, 18.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply