Luna noiembrie, plină de spectacole de teatru, comedii și povești pentru cei mici și cei mari, la Casa de Cultură din Mangalia!

0
942

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia ne infor­mea­ză că luna noiem­brie va fi pli­nă de eve­ni­men­te și vă veți putea bucu­ra de spec­ta­co­le de tea­tru, povești pen­tru copii și de stand-up come­dy, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia. Și asta nu e tot! Iată un scurt sumar:

- Marți, 12 noiem­brie, ora 16.00: Tea­tru pen­tru copii, cu pie­sa ”A fost oda­tă ca nici­o­da­tă”.

După suc­ce­sul si cal­du­roa­sa pri­mi­re din data de 15 octom­brie, cu super­ba come­die “EU CU CINE MA MARIT”, Tea­trul InDArt revi­ne pe sce­na Casei de Cul­tu­ra din Man­ga­lia cu o noua come­die spu­moa­sa, impre­u­na cu fete­le de la Tea­trul Lumi­da.

Copi­lă­ria este par­tea cea mai fru­moa­să şi ino­cen­tă a vieţii, lumea din care nu putem fi alun­ga­ţi nici­o­da­tă. Copi­lă­ria…, o car­te pe care o des­chi­dem ori de câte ori ne este dor. Copi­lă­ria este par­tea cea mai fru­moa­să şi ino­cen­tă a vieţii, lumea din care nu putem fi alun­ga­ţi nici­o­da­tă. Aco­lo, în copi­lă­rie, sunt cele mai fru­moa­se jocuri; poveşti şi per­so­na­je nemu­ri­toa­re; ochi­ii plini de mira­re şi de curi­o­zi­ta­te; dar şi o lacri­mă pen­tru o păpu­şă stri­ca­tă sau pen­tru omul de zăpa­dă topit de raze­le soa­re­lui.

Dar, ce facem când aler­ga­tul este înlo­cu­it cu face­bo­ok-ul, şotro­nul este aban­do­nat în favoa­rea jocu­ri­lor pe cal­cu­la­tor iar lec­tu­ra devi­ne un fel de Cenu­şă­rea­sa care aşteap­tă zadar­nic un prinţ să o sal­veze? Auzim tot mai des în ulti­mii ani părinți și pro­fe­sori care se plâng că inte­re­sul copi­i­lor pen­tru lec­tu­ră este din ce în ce mai scă­zut și că ei își îndreap­tă aten­ția mai mult spre teh­no­lo­gie.

Tea­trul pen­tru copii Lumi­Land își pro­pu­ne să tre­zeas­că inte­re­sul celor mici pen­tru lec­tu­ră, cu aju­to­rul seri­a­lu­lui A fost oda­tă ca nici­o­da­tă!, alcă­tu­it din 5 epi­soa­de care, deși aduc în sce­nă povești și per­so­na­je cunos­cu­te: (Ala­din și Duhul; Albă ca Zăpa­da și Regi­na; Peter Pan și Tin­ker­be­ll; Fru­moa­sa și Bes­tia; Ana și Olaf) vor avea un alt fir epic dato­ri­tă ima­gi­na­ți­ei și fan­te­zi­ei. Pro­ta­go­niș­tii aces­tui seri­al: Lumi, Săl­tă­rea­ța și Aven­tu­rel, pătrund în lumea poveș­ti­lor și des­co­pe­ră ade­vă­ra­te­le valori, având par­te de nenu­mă­ra­te aven­turi pli­ne de magie.

Dura­tă: 50 minu­te. Preț bilet: 20 lei.
Bile­te­le se pot achi­zi­țio­na fie onli­ne pe Mystage.ro, fie prin rezer­va­re la tele­fon 0724.304.593 (nume­le, numă­rul de locuri, data). Bile­te­le se rezer­va pen­tru 48 ore. Aces­tea se pot achi­ta si ridi­ca de la Casa de Cul­tu­ra Man­ga­lia.


- Tot Marți, 12 noiem­brie, la ora 19.00: ”Sca­pă cine poa­te!”, o come­die spu­moa­să, după un text de Miha­e­la Săn­du­les­cu. Cu: Ale­xan­dra Paș­cu, Miha­e­la Săn­du­les­cu, Maria-Mădă­li­na Cos­tin.

A te căsa­tori sau a nu te căsă­tori? Grea între­ba­re, nu‑i așa?

Unii spun că a te căsă­tori e minu­nat. Alții cred că a te căsă­tori e ca și cum ai mer­ge la răz­boi, pen­tru că, în ambe­le cazuri ai nevo­ie de o bună stra­te­gie.

Și dacă la mij­loc apa­re și o moș­te­ni­re, atunci chiar ai nevo­ie de o stra­te­gie per­fec­tă, care să te aju­te să te alegi cu moș­te­ni­rea, dar să-ți păs­trezi și liber­ta­tea de celi­ba­tar.

Dacă sun­teți inte­re­sați să aflați cum să nu te căsă­to­rești sau cel puțin să nu o faci fiind­că o anu­mi­tă situ­a­ție îți impu­ne asta, Tea­trul Lumi­da vă așteap­tă să vă întâl­niți cu trei per­so­na­je savu­roa­se prin­se într‑o lup­tă din care “Sca­pa cine poa­te!”

Dura­tă: 70 minu­te. Preț bilet: 30 lei.
Bile­te­le se pot achi­zi­țio­na fie onli­ne pe Mystage.ro, fie prin rezer­va­re la tele­fon 0724.304.593 (nume­le, numă­rul de locuri, data). Bile­te­le se rezer­va pen­tru 48 ore. Aces­tea se pot achi­ta si ridi­ca de la Casa de Cul­tu­ra Man­ga­lia.


- Joi, 21 noiem­brie, ora 19.00: Stand-up come­dy cu Teo:

Teo a por­nit in tur­neu cu cel mai nou show de Stand Up Come­dy: “Ăsta‑i stand up?!” Unul din­tre cei mai cunos­cuți artiști de stand-up come­dy din Româ­nia are o expe­rien­ță remar­ca­bi­lă pe sce­nă, înce­pând de la cea de club si până la spec­ta­co­le și tur­nee în țară, mara­toa­ne, spe­cial-uri de stand-up cât și cola­bo­rări cu come­dianți de afa­ră, Teo atin­ge subiec­te de come­die foar­te diver­se și bine docu­men­ta­te.

In des­chi­de­rea spec­ta­co­lu­lui, il avem pe Vic­tor Băra, un sibian sim­plu, vede o bere, o bea! Face stand-up come­dy de mai puțin de un an de zile și deja strân­ge des­tul de mul­te show-uri, cu talen­tul și entu­zi­as­mul lui.

Zica­la lui după care iși ghi­dea­ză via­ța este: Dacă nu‑i poți învin­ge, fă‑i să râdă!

Infor­ma­tii la 0751.268 332. Pre­țul bile­tu­lui este 40 RON, achi­zi­țio­nat în avans. In ziua spec­ta­co­lu­lui, 50 lei. Onli­ne pe iabilet.ro. LINK: https://bit.ly/32HNxWO


- Mier­curi, 27 noiem­brie, la ora 19.00: ”Sun­tem oameni seri­oși”, o pie­să de tea­tru la care vă veți amu­za copi­os, cu: Andre­ea Mate­iu, Cris­ti­na Casian, Daniel Hara și Ște­fan Ruxan­da. Regia: Ște­fan Ruxan­da.

Ce rezul­tă din întâl­ni­rea celui mai bun autor de come­dii ame­ri­ca­ne (Neil Simon) cu cel mai bun dra­ma­turg rus (A. P. Cehov)? O come­die excep­țio­na­lă!!! Și dacă mai ada­ugi și 4 actori cu poftă nebu­nă de joa­că? Rezul­tat final: hoho­te de râs, pes­te nor­ma pre­scri­să de medic.

Cel mai mare dra­ma­turg ame­ri­can (Neil Simon), inspi­rat de cel mai mare dra­ma­turg rus (A.P. Cehov), scrie 5 povești des­pre meteh­ne­le ome­nești. 15 per­so­na­je inter­pre­ta­te de 4 actori care tră­iesc comi­cul la “tem­pe­ra­turi” sla­ve, ase­zo­nat cu dia­lo­guri newyor­ke­ze. Pre­țul bile­tu­lui este de 30 de lei.

DORIM VIZIONARE PLĂCUTĂ!


Man­ga­lia News, Luni, 28.10.2019. (Repu­bli­cări: 09.11.2019 / 14.11.2019).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply