La un pas de România: Aromânii Balcanilor și poveștile lor… [VIDEO]

0
209

La un pas de Româ­nia: Aro­mâ­nii bal­ca­ni­lor (epi­so­dul 1)

”La un pas de Româ­nia” a vizi­tat comu­ni­tă­ți­le de aro­mâni din Penin­su­la Bal­ca­ni­că și a rea­li­zat patru emi­siuni în care ne este înfă­ți­șa­tă via­ța aces­to­ra. Pri­mul epi­sod a fost trans­mis sâm­bă­tă, 2 noiem­brie, de la ora 14.30, la TVR Inter­națio­nal.

Des­pre aro­mâ­nii din Bal­cani s‑au scris mul­te, s‑au făcut mul­te fil­me și s‑au iscat mul­te con­tro­ver­se. Depar­te de noi să punem gaz pe focul care moc­neș­te în vetre­le ima­gi­na­re ale apar­te­nen­ței la un neam mare sau la o mino­ri­ta­te fără de țară. Noi ne dorim să vă adu­cem mai aproa­pe, povești de via­ță ale unor tră­i­tori ai Bal­ca­ni­lor, pe nume­le lor aro­mâni. Deși sunt răs­pân­diți cam pes­te tot prin Bal­cani, noi i‑am vizi­tat de data aceas­ta doar pe cei din Dobro­gea româ­neas­că și pe cei din actu­a­la Repu­bli­că Mace­do­nia de Nord.

Am ple­cat la drum mânați de o curi­o­zi­ta­te: oare noi româ­nii de azi, vor­bi­tori de o lim­bă româ­nă moder­nă, șle­fu­i­tă de‑a lun­gul seco­le­lor de influ­en­țe­le mai mult sau mai puțin agre­si­ve ale celor care ne-au tot domi­nat țara, ne vom putea înțe­le­ge, oare, cu aro­mâ­nii întâl­niți pe dru­mu­ri­le de mun­te sau pe lân­gă bise­ri­ci­le de pia­tră din Bal­cani?

Nu ne-am luat cu noi nici transla­tor, nici dic­țio­nar, nici ghid de con­ver­sa­ție. Ne-am încer­cat noro­cul de jur­na­liști pe dru­mu­ri­le, cân­d­va ale Impe­ri­u­lui Oto­man sau, mai demult, ale celui Roman, într‑o călă­to­rie spre rădă­ci­ni­le unui neam care oda­tă stă­pâ­nea ono­ri­fic mun­ții și câm­pi­i­le Penin­su­lei Bal­ca­ni­ce.

Nu am sepa­rat poveș­ti­le aro­mâ­ni­lor din Dobro­gea româ­neas­că de cele ale aro­mâ­ni­lor mace­do­neni de azi, pen­tru că sunt ase­mă­nă­toa­re și mul­te din­tre ele au rădă­cini comu­ne…

Ce am găsit sunt frân­turi de via­ță cu par­fum de floa­re usca­tă…, uita­tă  într‑o car­te de povești din copi­lă­rie… (sur­sa: tvri.tvr.ro/aromanii-balcanilor).

La un pas de Româ­nia: Aro­mâ­nii bal­ca­ni­lor, TVR. Publi­cat: 2 nov.2019. (Va urma).


Gre­cia este ţara unde tră­iesc cei mai mulţi aro­mâni. Mace­do­nia, Tesa­lia şi Epir sunt cele trei mari pro­vin­cii gre­ceşti unde aro­mâ­nii tră­iesc de vea­curi, locu­ri­le lor de baş­ti­nă. Chiar şi astăzi în Gre­cia exis­tă aşe­ză­ri locu­i­te exclu­siv de aro­mâni. Mai toa­te ora­şe­le în care tră­iesc ei au şi nume aro­mâ­neşti, pe lân­gă cele ofi­ci­a­le, gre­ceşti. În Gre­cia, poa­te mai mult decât ori­un­de în altă par­te, aro­mâ­nii își păs­trea­ză tra­di­ţi­i­le stră­moşeşti. 


Aro­mâ­nii: Alba­nia — a doua par­te (@TVR2).

În sud-estul Alba­niei exis­tă ora­șul Korcea, con­si­de­rat capi­ta­la aro­mâ­ni­lor din Alba­nia, iar mai sus de Korcea, în munți, se află rui­ne­le legen­da­ru­lui oraş Mosco­po­le, înfi­inţat de aro­mâni în seco­lul al XVI-lea. Mosco­po­le a fost pri­ma metro­po­lă a Bal­ca­ni­lor, renu­mi­tă pen­tru luxul și bogă­ţia locu­i­to­ri­lor ei. I se mai spu­nea și “ora­şul celor 24 de bise­rici”, cti­to­ri­i­le aro­mâ­ni­lor fiind monu­men­te uni­ce de arhi­tec­tu­ră, atât în Bal­cani cât şi în toa­tă Euro­pa.

PĂRINTEASCA DIMĂNDARI (Părin­teas­ca bles­te­ma­re); stihuri: Con­stan­tin Beli­ma­ce; inter­pret: Gică Godi.


Man­ga­lia News, Luni, 05.11.2019. (video: TVR și You­Tu­be).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele