INTERVIU cu profesorul Traian Broască, despre participarea Corului “Callatis” la Festivalul International “Canta al Mar”, Barcelona 2019 și despre Arta corală. [Exclusivitate Mangalia News]

1
611

Pro­fe­so­rul Tra­ian Broas­că, apre­cia­tul diri­jor al Coru­lui de copii “Cal­la­tis”, Man­ga­lia, Româ­nia, a avut ama­bi­li­ta­tea de a ne vor­bi în acest inter­viu des­pre Arta cora­lă și des­pre par­ti­ci­pa­rea la Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal Coral “Can­ta al Mar”, Bar­ce­lo­na 2019.

Mot­to:Muzica face par­te din via­ța oame­ni­lor”.

Man­ga­lia News: Acum, că ați reve­nit cu bine aca­să de la Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal Coral “Can­ta Al Mar”, Bar­ce­lo­na 2019, Spa­nia, ce ne puteți spu­ne, dom­nu­le pro­fe­sor, des­pre per­for­man­țe­le obți­nu­te la acest pres­ti­gi­os Fes­ti­val?

Prof. Tra­ian Broas­că, diri­jor: Corul de copii “Cal­la­tis” din Man­ga­lia s‑a aflat, recent, pe sce­na Fes­ti­va­lu­lui ”Can­ta al Mar” din Spa­nia. Ajuns la cea de‑a VIII‑a edi­ție, eve­ni­men­tul s‑a des­fă­șu­rat în peri­oa­da 23 – 27 octom­brie, la Cale­l­la / Bar­ce­lo­na, anul aces­ta fiind selec­ta­te în com­pe­ti­ție 38 de coruri din 18 țări. Încă din pri­ma zi a fes­ti­va­lu­lui, Corul de copii ”Cal­la­tis” s‑a bucu­rat de o pri­mi­re căl­du­roa­să din par­tea gaz­de­lor, iar la pri­ma apa­ri­ție în con­cur­sul pro­priu-zis, copi­ii Man­ga­li­ei au fost înde­lung apla­u­dați și apre­ciați de cei pre­zenți. Reper­to­ri­ul coru­lui a fost alcă­tu­it atât pie­se spe­ci­fi­ce muzi­cii cora­le tra­di­țio­na­le româ­nești, cât şi pie­se din cre­a­ția muzi­ca­lă inter­na­ţio­na­lă. Cele 20 de ele­ve din cadrul Cen­tru­lui de For­ma­re și Per­fec­țio­na­re Vocal-instru­men­ta­lă Man­ga­lia, au demon­strat la fie­ca­re com­pe­ti­ție de acest gen că sune­tul muzi­cii cora­le româ­nești con­cu­rea­ză cu suc­ces alte coruri cu tra­di­ție din întrea­ga lume.

Anul aces­ta, Corul de copii “Cal­la­tis” Man­ga­lia, Roma­nia a obți­nut două Meda­lii de Argint, la sec­țiu­nea G1 (a cappe­l­la) și la sec­țiu­nea Fol­k­lo­re (fără limi­tă de vâr­stă). Toa­te cele șase pie­se cu care am par­ti­ci­pat în con­curs au fost pre­mi­a­te — trei, la G1 și trei la Fol­k­lo­re.

Emo­ții, pen­tru Corul Cal­la­tis, îna­in­te de a intra în sce­nă…

MN: Ce sen­ti­men­te / tră­iri aveți când diri­jați acest cor, la spec­ta­co­le, ori la com­pe­ti­ți­i­le națio­na­le sau inter­națio­na­le?

Prof. Tra­ian Broas­că: Sunt mân­dru și feri­cit. Corul de Copii “Cal­la­tis” Man­ga­lia se numă­ră prin­tre cele mai puter­ni­ce bran­duri muzi­ca­le din Româ­nia, cu o tra­diție de pes­te 15 ani în Arta cora­lă, cu pre­zen­țe intens apla­u­da­te la mari­le fes­ti­va­luri muzi­ca­le natio­na­le si inter­na­tio­na­le. A cân­ta într-un cor pre­su­pu­ne per­ma­nen­ta depă­și­re a limi­te­lor fizi­ce si inte­lec­tu­a­le ale copi­i­lor, să poa­tă să se mani­fes­te artis­tic și să înțe­leagă res­pon­sa­bi­li­ta­tea perfor­man­ței ca pe o invi­ta­ție de a‑și des­co­peri cali­tă­ți­le și de a le pune în slu­j­ba unui scop deo­se­bit, cum este Arta cora­lă.

Corul de Copii “Cal­la­tis” Man­ga­lia a luat naș­te­re ca un ansam­blu de tine­re fete dor­ni­ce să facă per­for­man­ță în Arta cora­lă, dar și să rea­du­că muzi­ca voca­lă a cappe­l­la în aten­ția publi­cu­lui tânăr. Fapt este că, după anul 1990, în Româ­nia, oda­tă cu ascen­siu­nea genu­ri­lor muzi­ca­le elec­tro­ni­ce, muzi­ca cora­lă a deve­nit un gen peri­mat. Se vede clar că publi­cul tânăr pre­fe­ră genu­ri­le muzi­ca­le pre­cum rock sau dan­ce etc, iar păre­rea mea este că acest lucru nu este rău. Însă, este foar­te impor­tant ca publi­cul să aibă o pale­tă cât mai lar­gă de genuri muzi­ca­le, să le ascul­te cu plă­cere și pe care să le apre­cie­ze. Pe de altă par­te, tre­bu­ie să spun că, în Româ­nia, Arta cora­lă tre­ce printr‑o peri­oa­dă de tranzi­ție în care se includ muzici foar­te dife­ri­te sti­lis­tic, de la colin­de­le nelip­si­te din reper­to­ri­ul nici unui cor, la pre­lu­crări de jazz, pop sau rock, la fol­clor și muzi­că moder­nă, pre­cum si lucrări foar­te diver­si­fi­ca­te.

Toa­tă aceas­tă diver­si­ta­te de sti­luri impli­că per­ma­nent cău­ta­rea unor noi teh­nici de cânt și uti­li­za­rea unor sono­rități foar­te dife­ri­te, dar și schim­ba­rea ampla­sa­men­tu­lui coral sta­tic, în favoa­rea miș­că­rii sce­ni­ce.

MN: Toa­tă lumea știe că ați diri­jat și coruri pro­fe­si­o­nis­te de băr­bați, pre­cum și coruri mix­te. Spu­neti-ne cum se com­pa­ră experi­ența pre­gă­ti­rii unui ansam­blu pro­fe­si­o­nist, faţă de cea a unui cor nepro­fe­si­o­nist și, mai ales, de copii? Ce pro­gram le impu­neți?

Prof. Tra­ian Broas­că: Corul de Copii “Cal­la­tis” Man­ga­lia are un pro­gram rigu­ros de pre­ga­ti­re care pre­su­pu­ne mul­te ore de mun­că cu fie­ca­re solist al coru­lui. Copi­ii bene­fi­ci­a­ză de un pro­gram com­plet de pre­ga­ti­re muzi­ca­lă la stan­dar­de euro­pe­ne, atât în plan indi­vi­du­al, cât și în echi­pă, dobân­dind deprin­deri și un bagaj de cunoș­tin­țe în pri­vin­ța ini­ți­e­rii cora­le. Coru­ri­le pro­fe­si­o­nis­te sunt, prin însăși natu­ra lor, ansam­bluri în care pot cân­ta oameni cu o pre­gă­ti­re muzi­ca­lă spe­cia­li­za­tă, iar cele de ama­tori au în com­po­nen­ța lor coriști care nu au o pre­ga­ti­re muzi­ca­lă de spe­cia­li­ta­te. Este greu, și cu unul si cu celă­lalt. Sin­tag­me­le „ama­tori” sau „profe­sioniști” nu au prea mul­tă impor­tan­ță. Con­tea­ză dacă publi­cul a tră­it o sta­re fru­moa­să prin muzi­că, sau nu. Dife­ren­țe­le din­tre cele două tipuri de coruri vor fi însă vizi­bi­le în difi­cul­ta­tea reper­to­ri­u­lui, în tim­pul alo­cat pre­gă­ti­rii lui și, even­tu­al, în pro­ble­me­le lega­te de inter­pre­ta­re.

Artis­te­le din Corul ”Cal­la­tis”. (arhi­vă foto).

MN: Cum ați reu­șit să fiți pre­zenți la acest eve­ni­ment inter­națio­nal atât de impor­tant, aco­lo unde ați con­cu­rat cu cele mai pres­ti­gi­oa­se for­ma­ții cora­le din lume?

Prof. Tra­ian Broas­că: Recu­nosc că nu a fost chiar așa de ușor, dar nici greu. Atunci când ai cu tine ase­me­nea copii cu rea­le apti­tu­dini artis­ti­ce, nici nu îți este fri­că și nici nu te mai poa­te opri ceva din dru­mul spre per­for­man­ță. Tri­um­ful șco­lii cora­le româ­nești s‑a dato­rat și Coru­lui de Copii “Cal­la­tis” Man­ga­lia și celor­lal­te insti­tu­ții și per­soa­ne care au con­tri­bu­it finan­ci­ar la duce­rea la bun sfîr­șit a aces­tui ambi­țios pro­iect, con­ști­en­ti­zînd rolul impor­tant al acti­vi­tă­ții mem­bri­lor coru­lui și diri­jo­ru­lui său, care sunt veri­ta­bili amba­sa­dori cul­tu­rali ai Man­ga­li­ei și Româ­ni­ei pes­te hota­re, prin pro­mo­va­rea muzi­cii tra­di­țio­na­le româ­nești.

Sub­li­ni­ez fap­tul că pre­zen­ța coru­lui la acest veri­ta­bil Cam­pi­o­nat mondi­al coral și par­ti­ci­pa­rea la acest eve­ni­ment inter­națio­nal de pres­ti­giu, s‑a rea­li­zat și a fost posi­bi­lă cu spri­ji­nul unor per­so­na­li­tăți din ora­șul nos­tru.

Aș enu­me­ra în pri­mul rând pe Pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, dom­nul Radu Cris­ti­an, ini­ția­to­rul pro­iec­tu­lui, Con­si­li­ul Local Man­ga­lia, Direc­ția de Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, repre­zen­ta­tă de tână­rul și ini­mo­sul direc­tor Lucian Nichi­ta. Mul­țu­mi­ri­le mele deo­se­bi­te se îndreap­tă, de ase­me­nea, spre spon­so­rii care au dorit să nu-și facă publi­că iden­ti­ta­tea, dar și spre părin­ții artis­te­lor.

În mod deo­se­bit, mul­țu­mesc dom­nu­lui Leo­nard Tăna­se și soți­ei sale, Cris­ti­na Tăna­se, doam­nei Miha­e­la Bur­că, cea care a făcut ca impo­si­bi­lul să devi­nă posi­bil, doam­nei Lia Jani­na, doam­nei Aida Gome­a­jă, dom­nu­lui direc­tor Chiur­tu Vio­rel, dom­nu­lui Ionuț Bobe, dom­nu­lui Dumi­tru Moca­nu, domni­șoa­rei Eli­za Cucu, pre­cum și per­so­na­lu­lui Casei de Cul­tu­ră, mul­tor altor iubi­tori ai coru­lui de copii ”Cal­la­tis” și ade­vă­rați patri­oți.

Sunt mul­țu­mit sufle­teș­te pen­tru fap­tul că, împre­u­nă, am putut con­tri­bui la afir­ma­rea cu tărie a dem­ni­tă­ții și spi­ri­tu­a­li­tă­ții nea­mu­lui româ­nesc, pre­cum și la afir­ma­rea uni­tă­ții de grai, de cul­tu­ră și a iden­ti­tă­ții națiu­nii româ­ne, între cele­lal­te popoa­re ale lumii. Pot spu­ne că mă plec în fața celor amin­tiți și le mul­țu­mesc din suflet pen­tru că au sus­ți­nut aces­te fete înzes­tra­te cu har divin.

Fete­lor din cor, eu le spun “înge­rași”, deo­a­re­ce sunt cele mai fru­moa­se, talen­ta­te, “rela­xa­te” și “cele mai cuminți fete din lume”! Împre­u­nă, am avut dorin­ta de a păşi cu fer­mi­ta­te pe teri­to­ri­ul mari­lor com­pe­ti­ții cora­le şi am des­co­pe­rit cât de plă­cut este sen­ti­men­tul de a sta ală­tu­ri de cei mari, la masa celor înving­ă­tori. Sper ca ges­tul nos­tru să impul­sio­ne­ze și alţi oameni cu suflet româ­nesc din ora­șul nos­tru, care simt să-şi asu­me pro­vo­ca­rea de a spri­jini fru­moa­sa artă a expi­mă­rii cora­le. Am mai adă­u­gat o poves­te fru­moa­să des­pre muzi­că, artă, mun­că, dru­mul spre per­for­manţă, des­pre reu­şi­tă, suc­ces şi bucu­rie. Corul de Copii “Cal­la­tis” Man­ga­lia se află într‑o con­ti­nuă ascen­siu­ne, la nivel inter­na­ţio­nal.

MN: Cum reu­șiți să vă men­ți­neți entu­zi­as­mul, în pro­ce­sul de pre­gă­ti­re cora­lă?

Prof. Tra­ian Broas­că: Am ajuns la o vâr­stă apre­cia­bi­lă, iar expe­rien­ța mea în dome­niu îmi con­fe­ră cea mai mare satis­fac­ție pe care o am, atunci când văd că pre­gă­ti­rea se deru­lea­ză sur­prin­ză­tor de bine, făcân­du-mi mese­ria cu pro­fe­sio­na­lis­mul și devo­ta­men­tul cu care noi, diri­jo­rii am fost obis­nu­i­ti, încă din tim­pul stu­di­i­lor uni­ver­si­ta­re. Entu­zi­as­mul se men­ți­ne prin mun­ca repe­ta­tă, de zi cu zi, repre­zen­tând nor­ma­lul lucru­ri­lor. Exis­tă și păr­ți mai puțin plă­cu­te, pe care tre­bu­ie să le depă­șesc cu zâm­be­tul pe buze și cu tole­ran­ță maxi­mă. Spre exem­plu, ca ori­ce mese­rie, și lim­ba­jul coral își are limi­te­le lui infe­ri­oa­re. Una din­tre aces­te limi­te, este nepu­tin­ța pro­fe­sio­na­lă a coriș­ti­lor (să o numim o nepu­tin­ță teh­ni­că a coriș­ti­lor), în a exe­cu­ta par­ti­tu­ra, asta datorân­du-se și lip­sei unei instru­iri muzi­ca­le de bază. Eu am depă­șit întot­dea­u­na momen­te­le de difi­cul­ta­te teh­ni­că și am făcut în așa fel încât fie­ca­re din­tre coris­te­le mele să aibă încre­de­re în ele și în mine și să cre­a­dă că numai împre­u­nă vom putea obține cele mai bune rezul­ta­te.

MN: Vă rugăm să ne spu­neți ce posi­bi­li­tăți au tine­re­le solis­te ale coru­lui de a se afir­ma?

Prof. Tra­ian Broas­că: Cen­trul de For­ma­re și Per­fec­țio­na­re Vocal-Instru­men­ta­lă Man­ga­lia a pre­gă­tit și pre­gă­teș­te în con­ti­nu­a­re, la cerin­țe­le și stan­dar­de­le euro­pe­ne, tine­rii care fac per­for­man­ță la instru­men­te cu coar­de, instru­men­te cu cla­pe, instru­men­te de suflat și teh­ni­că voca­lă. Vreau să sub­li­ni­ez fap­tul că toa­tă pre­gă­ti­rea muzi­ca­lă a soliș­ti­lor și a coru­lui se face gra­tu­it!

Aso­ci­a­ția noas­tră sus­ți­ne finan­ci­ar pre­gă­ti­rea coru­lui în tabe­re­le de pre­gă­ti­re muzi­ca­lă, ținu­ta fete­lor, iar părin­ții au un rol foar­te impor­tant în pro­iec­te­le noas­tre. Tre­bu­ie să mul­țu­mesc Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia pen­tru că ne pune la dis­po­zi­tie baza logis­ti­că (sce­na, săli de repe­ti­tie) și tutu­ror celor care, într-un fel sau altul, se impli­că în sus­ți­ne­rea coru­lui. Fete­le noas­tre de azi au o pale­tă foar­te diver­si­fi­ca­tă de afir­ma­re. Avem exem­ple­le ante­ri­oa­re cu cele care astăzi sunt pro­fe­sori de Edu­ca­ție muzi­ca­lă, can­to sau sunt instru­men­tis­te, dar și mul­te din­tre ele care cân­tă în ansam­blu­ri­le filar­mo­ni­ci­lor sau ale ope­re­lor, sau sunt liber pro­fe­si­o­nis­te și cân­tă la diver­se eve­ni­men­te, ori se aso­ci­a­ză în for­ma­ții.

Avem și fete care par­ti­ci­pă la show-uri tele­vi­za­te, alte­le cân­tă muzi­că popu­la­ră, deci posi­bi­li­tăți exis­tă, dar fie­ca­re din­tre ele tre­bu­ie să se auto-eva­lu­e­ze în mod corect și să-și găseas­că locul în genul muzi­cal ce le repre­zin­tă cel mai bine și unde per­for­man­țe­le lor sunt la cote maxi­me.

In cadrul Cen­tru­lui de For­ma­re si Per­fec­tio­na­re Vocal-Instru­men­ta­lă Man­ga­lia se pre­gă­tesc fete­le care merg la lice­e­le sau cole­gi­i­le cu pro­fil muzi­cal, dar și fete­le care merg la Con­ser­va­tor, sau la Facul­ta­tea de Artă.

MN: Ce înseam­nă pen­tu tine­re­le coris­te acest cor, ca acti­vi­ta­te muzi­ca­lă, dar nu numai?

Prof. Tra­ian Broas­că: Eu cred că și pen­tru ele corul este o a doua fami­lie. Pen­tru corist, cân­ta­tul în cor este satis­fac­ția și sen­ti­men­tul pro­fund de împli­ni­re (sau deză­ma­gi­re), în urma pres­ta­ți­ei artis­ti­ce ca pro­dus cul­tu­ral, este un mod de via­ță și locul unde se sim­te cel mai bine, la fel ca aca­să, este colec­ti­vul căru­ia îi apar­ți­ne. Este o oază de liniș­te și împli­ni­re sufle­teas­că, deo­a­re­ce voci­le uma­ne și mai cu sea­ma voci­le de copii, rezo­nea­ză cel mai bine cu sufle­tul omu­lui, reu­șind să trans­mi­tă cele mai rafi­na­te sen­ti­men­te inte­ri­oa­re către oameni.

MN: Ce însem­nă­ta­te are reper­to­ri­ul coral și pre­gă­ti­rea pie­se­lor la un nivel supe­ri­or?

Prof. Tra­ian Broas­că: Reper­to­ri­ul abor­dat este vital și tre­bu­ie să fie acce­si­bil coris­te­lor, adi­că la nive­lul pre­gă­ti­rii lor. In lucră­ri­le con­tem­po­ra­ne, corul a deve­nit un instru­ment, în ade­vă­ra­tul sens al cuvân­tu­lui. Voci­lor le sunt atri­bu­i­te exe­cu­ții și efec­te tim­bra­le des­ti­na­te altă­da­tă numai instru­men­te­lor. Manie­ra prin care emi­tem sune­te­le devi­ne un pro­ces com­plex pen­tru pre­gă­ti­rea moder­nă a pie­se­lor, iar întrea­ga răs­pun­de­re con­stă în a rezol­va toa­te difi­cul­tă­ți­le de ordin teh­nic și artis­tic ceru­te de par­ti­tu­ra con­tem­po­ra­nă. Muzi­ca are nevo­ie de sen­si­bi­li­ta­te, malea­bi­li­ta­te și emo­ție.

MN: Cum înce­pe o zi de repe­ti­ție cu corul?

Prof. Tra­ian Broas­că: Este greu de răs­puns la aceas­tă între­ba­re, dar am să mă stră­du­iesc să răs­pund. Să nu cre­deți că a face repe­ti­ție cu fete­le de la cor este ușor. Ziua înce­pe cu… întâr­zi­e­ri­le care pro­duc mul­tă ten­siu­ne, deo­a­re­ce toa­te fete­le sunt con­di­țio­na­te de acti­vi­tă­ți­le care decurg după repe­ti­ții, cum ar fi: medi­ta­tii, intal­niri, vizi­te, dis­trac­tie si alte ase­me­nea acti­vi­tati. Eu cred, sau poa­te mă înșel, că doar la corul nos­tru se mai întâm­pla ca tele­fo­nul mobil să fie nelip­sit, dân­du-i-se o aten­ție maxi­mă, per­tur­bând une­ori repe­ti­ți­i­le. Abia după ce se strâng toa­te tele­foa­ne­le, pot si eu înce­pe repe­ti­tia, iar tim­pul rămas la dis­po­zi­ție se sub­ți­a­za mult. Și așa, o luăm de la capăt, mereu. Ince­pem exer­ci­ți­i­le voca­le, exer­ci­ții pen­tru acor­da­jul coru­lui, gim­nas­ti­că res­pi­ra­to­rie, into­na­ția corec­tă a tonu­ri­lor și semi­to­nu­ri­lor, exer­ci­tii pen­tru exac­ti­ta­te, nuan­țe și vir­tu­o­zi­ta­te.

Obiec­ti­ve­le prin­ci­pa­le ale coru­lui sunt: fami­li­a­ri­za­rea cu reper­to­ri­ul vocal și coral, dezvol­ta­rea abi­li­tă­ți­lor indi­vi­du­a­le de cân­tat, stu­di­ul activ al teh­ni­ci­lor și lucrul prac­tic cu corul. Repe­ti­ti­i­le gene­ra­le se fac numai în sce­nă timp de două ore, iar în tim­pul săp­tămâ­nii, indi­vi­du­al, cu fie­ca­re coris­tă, în ziua și la ora la care este pla­ni­fi­ca­tă. Lucrez sepa­rat cu fie­ca­re voce — Sopran I, Sopran II, Alto I si Alto II, la repe­ti­ții, iar in ulti­ma oră, cele patru voci se reu­nesc. Acum tre­bu­ie să recu­nosc că mai sunt pro­ble­me, însă fără o dis­ci­pli­nă de grup si o exi­gen­ță maxi­mă, nu se poa­te face per­for­man­ță.

MN: Care sunt pro­iec­te­le de vii­tor cu corul ”Cal­la­tis”?

Prof. Tra­ian Broas­că: Pen­tru vii­tor exis­tă mul­te pro­iec­te, însă le vom eșa­lo­na, în func­ție de date­le calen­da­ris­ti­ce la care se vor deru­la. Deja am sta­bi­lit repe­ti­ți­i­le pen­tru urmă­toa­re­le com­pe­ti­ții natio­na­le si inter­na­tio­na­le la care vom par­ti­ci­pa. Cel mai impor­tant pas, adi­că urgen­ța întâi este ini­ți­e­rea muzi­ca­lă a gru­pei pre­gă­ti­toa­re de fete care vor înlo­cui solis­te­le care au ajuns deja la vâr­sta la care nu mai pot par­ti­ci­pa la sec­țiu­ni­le de vâr­stă. Sigur că ele vor rămâ­ne ală­tu­ri de noi în cor la toa­te eve­ni­men­te­le si con­cer­te­le pe care le vom sus­ți­ne. Pen­tru mine este vital ca cele mici, de 11–14 ani, să fie lân­gă cele mari tot tim­pul, pen­tru a se obiș­nui cu rigoa­rea și fru­mu­se­țea Artei cora­le.

Ince­pând din luna ianu­a­rie 2020, vom pri­mi invi­ta­ti­i­le la cele mai impor­tan­te fes­ti­va­luri de acest gen si vom face tot posi­bi­lul să ne pre­gă­tim pen­tru a ne putea ridi­ca la nive­lul exi­gen­țe­lor celor­lal­te coruri par­ti­ci­pan­te din toa­tă lumea. Vom face tot posi­bi­lul ca să putem ono­ra invi­ta­ti­i­le. Oame­nii de buna cre­din­ță din Man­ga­lia și nu numai, si-au dat sea­ma ca acest cor a deve­nit un Brand și tre­bu­ie sus­ți­nut din toa­te punc­te­le de vede­re.

Repet si voi repe­ta mereu că sun­tem datori să facem tot ce ne stă în putin­ță pen­tru gene­ra­ți­i­le vii­toa­re, să con­tri­bu­im la afir­ma­rea dem­ni­tă­ții, a spi­ri­tu­a­li­tă­ții nea­mu­lui româ­nesc, la afir­ma­rea uni­tă­ții de grai, de cul­tu­ră, a iden­ti­tă­ții națiu­nii româ­ne. Patri­o­tis­mul nu tre­bu­ie să se spul­be­re.

Corul de Copii “Cal­la­tis” Man­ga­lia a pus din nou Româ­nia pe har­ta lumii, la loc de cin­ste. Lim­ba­jul muzi­cal coral se dove­deș­te o lim­bă de cir­cu­la­ție inter­națio­na­lă, în care oame­nii ajung să comu­ni­ce cu ini­mi­le. Vocea reu­șeș­te să expri­me emo­ți­i­le și să le trans­mi­tă mai depar­te ascul­tă­to­ri­lor. Pen­tru vii­tor, pri­e­te­nia și pacea, dem­ni­ta­tea si onoa­rea vor fi pe deplin asi­gu­ra­te de uni­ci­ta­tea cân­tu­lui coral.

MN: Sun­teți nu numai diri­jo­rul aces­tei minu­na­te for­ma­ții cora­le de copii și toc­mai de ace­ea vă între­băm cum faceți față atâ­tor soli­ci­tări, în cadrul Cen­tru­lui de For­ma­re și Per­fec­țio­na­re Vocal-Instru­men­ta­lă Man­ga­lia? Fami­lia ce spu­ne? Mai aveți timp și pen­tru nepoți? 

Prof. Tra­ian Broas­că: Cred că e des­tul de com­pli­cat une­ori, iar din punct de vede­re fizic e și mai greu, deo­a­re­ce orga­ni­za­rea tim­pu­lui nece­sar pre­gă­ti­rii muzi­ca­le, ast­fel încât să nu se supra­pu­nă pes­te acti­vi­tă­ți­le șco­la­re sau extraș­co­la­re ale copi­i­lor, devi­ne chiar difi­ci­lă. Recu­nosc că mai sunt pro­ble­me pe la dife­ri­te școli și licee, unde aces­te fete nu sunt înțe­le­se, atunci când avem spec­ta­co­le la tele­vi­ziuni sau în alte loca­tii, la com­pe­ti­ți­i­le națio­na­le sau inter­națio­na­le. Dar, întot­dea­u­na aces­te pro­ble­me au fost depă­și­te, cu înțe­lep­ciu­nea das­că­li­lor. Dacă dis­cu­tăm și des­pre îmbi­na­rea din­tre tim­pul de pre­gă­ti­re muzi­ca­lă și fami­lie, atunci tre­bu­ie să spun că, de foar­te mul­te ori, răb­da­rea și sus­ți­ne­rea soți­ei mele Sma­ran­da, stau la baza suc­ce­su­lui meu. Pen­tru că m‑ați între­bat de fami­lia mea, tre­bu­ie să știți că am o fami­lie minu­na­tă și mă simt împli­nit, cu cei trei nepoți ai mei. De la Cipri­an și dra­ga lui soție Ele­na, îi avem pe Carol și pe Maria, iar de la Ale­xan­dra și soțul ei Ionuț, pe Petru. Comu­ni­căm tot tim­pul și ne bucu­răm împre­u­nă de fie­ca­re moment.

Man­ga­lia News: Vă feli­ci­tăm pen­tru toa­te rea­li­ză­ri­le muzi­ca­le și vă mul­țu­mim, dom­nu­le pro­fe­sor Tra­ian Broas­că, sti­ma­te Maes­tre, pen­tru inter­vi­ul acor­dat. Să fiți sănă­tos și să ne încân­tați cu ace­lași har, mulți ani de acum înco­lo!

Prof. Tra­ian Broas­că: Și eu vă mul­țu­mesc, în nume­le meu și în nume­le Coru­lui “Cal­la­tis”. Pe curând.


GALERIE FOTO:

Lau­rea­ții Fes­ti­va­lu­lui ”Can­ta al Mar”, Bar­ce­lo­na 2019.

SOLISTELE  CORULUI  CALLATIS”, MANGALIA, ROMANIA:

Bar­bu Ele­na,                    Dobro­nă­u­țea­nu Ilea­na,

Bur­ca Cris­ti­na,                 Ghe­or­ghe  Delia,

Câr­jă Ioa­na,                     Ghe­or­ghe  Miru­na,

Câr­jă Maria,                      Hau­ta Ste­fa­nia

David Sora­na,                   Ifti­me Ioa­na,

Ivan­cea Ale­xan­dra           Pod­go­rea­nu Mar­ta,

Lia Aman­da,                      Ser­ban Miha­e­la

Mal­da­res­cu Bian­ca,           Stan­cu Ali­ce,

Mar­ga­rit Tania,                 Tăna­se Lea Ceza­ra,

Nechi­ta Ani­sia,                  Vasi­le Cla­ra.

Corul Cal­la­tis, Man­ga­lia, Româ­nia: Joc din Oaș, de Anton Zeman:

Vă invi­tăm să citiți și: Corul de copii ”Cal­la­tis” din Man­ga­lia, pre­zent pe sce­na Fes­ti­va­lu­lui Coral Inter­na­ţio­nal din Spa­nia / CORUL DE COPIICALLATIS”, LA FESTIVALUL CORAL INTERNAȚIONAL ”CANTA AL MAR”, CALELLA, BARCELONA, SPANIA [VIDEO]

Alte arti­co­le dedi­ca­te Coru­lui de copii ”Cal­la­tis”, Man­ga­lia, Româ­nia, publi­ca­te de‑a lun­gul ani­lor de zia­rul onli­ne Man­ga­lia News, pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, Luni, 4 noiem­brie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Feli­ci­tari ‚atat coru­lui de copii “Cal­la­tis” ‚cat si d‑nului Pro­fe­sor Tra­ian Broasca,din par­tea mea si feti­tei mele ‚Ada,care este ini­ti­a­ta de d‑nul profesor.Toata sti­ma si res­pec­tul nos­trul!

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele