Filmul «Maria, Regina României», în cinematografele din toată ţara

0
588

Decla­rat câști­gă­tor în cadrul Fes­ti­va­lu­lui ”Les Films de Can­nes”, prin votul publi­cu­lui, în sec­țiu­nea Avan­pre­mi­e­re­le Toam­nei, fil­mul ”Maria, Regi­na Româ­ni­ei” ajun­ge, din 8 noiem­brie, în cine­ma­to­gra­fe­le din toa­tă țara.

Peli­cu­la, baza­tă pe fap­te rea­le, pre­zin­tă dru­mul ane­vo­ios, plin de încer­cări al unei Regi­ne afla­tă într‑o lup­tă dură cu cei mai impor­tanți lideri ai lumii, pen­tru împli­ni­rea unui mare vis: Româ­nia Uni­tă. Con­fe­rin­ța de pace de la Paris, 1919. Un an de cum­pă­nă, ce a impri­mat în ini­ma unui popor urme­le dure­roa­se ale răz­bo­i­u­lui. 

Regi­zo­rul bri­ta­nic Ale­xis Swe­et Cahi­ll a ști­ut să con­stru­ias­că cu talent și far­mec, ima­gi­nea unei moment din isto­ria Româ­ni­ei prea puțin cunos­cut, însă de o însem­nă­ta­te covâr­și­toa­re pen­tru un popor aflat în peri­col de a‑și pier­de gra­ni­țe­le. Muzi­ca, com­pu­să de Gian­car­lo Rus­so și inter­pre­ta­tă de Orches­tra Sim­fo­ni­că Națio­na­lă Radio din Bul­ga­ria, cos­tu­me­le, deco­ru­ri­le, abor­da­rea cla­ră, obiec­ti­vă, a unei per­spec­ti­ve ce îmbi­nă armo­ni­os eve­ni­men­te­le ace­lor vre­muri tul­buri, cu emo­ția, fac din fil­mul ”Maria, Regi­na Româ­ni­ei”, tablo­ul auten­tic al unei țări cufun­da­te în con­flic­te și intrigi poli­ti­ce.  

”Citindu‑i poves­tea vie­ții, am ajuns să fiu extrem de pasio­nat de per­so­na­li­ta­tea Majes­tă­ții Sale. Regi­na Maria a fost o feme­ie care a avut, cu sigu­ran­ță un par­curs pre­să­rat de intrigi, pasiu­ne, iubiri, ce meri­tă transpus pe mari­le ecra­ne. În sce­na­ri­ul pri­mit de la pro­du­că­to­rul Gabi Antal, se regă­seș­te doar o mică par­te din via­ța Regi­nei, însa e una cu ade­vă­rat cru­ci­a­lă. Un epi­sod colo­sal din isto­ria Româ­ni­ei. Am sim­țit cât de impor­tant de poves­tit este acest capi­tol, mai ales pen­tru un public lite­ral­men­te înse­tat de dorin­ța de a afla cât mai mul­te povești des­pre Fami­lia Rega­lă”, măr­tu­ri­seș­te regi­zo­rul.  

[…] Rea­li­zat după ide­ea lui Bri­git­te Dro­d­tlo­ff, ală­tu­ri de co-sce­na­ris­ta Maria-Deni­se Theo­do­ru, sce­na­ri­ul a fost adap­tat pen­tru mare­le ecran de Ioa­na Manea, ală­tu­ri de regi­zo­rul Ale­xis Swe­et Cahi­ll. Din dis­tri­bu­ție fac par­te actori români, fran­cezi și englezi: Roxa­na Lupu (Regi­na Maria), Daniel Pli­er (Rege­le Fer­di­nand), Anghel Damian (Prin­țul Carol al II-lea), Adri­an Titi­eni (Ion I.C. Bră­ti­a­nu), Emil Măn­dă­nac (Prin­țul Știr­bey), Ronald Che­ne­ry (Geor­ges Cle­men­ceau), Phi­li­ppe Caro­it (Con­te­le de Saint-Aulai­re), Richard Elfyn (Lloyd Geor­ge), Patri­ck Dru­ry (Woo­drow Wil­son). 

În pri­ma săp­tămâ­nă, 8–14 noiem­brie, fil­mul va rula în cine­ma­to­gra­fe­le din Bucu­rești, Alba Iulia, Ale­xan­dria, Arad, Bacău, Baia Mare, Bis­tri­ța, Boto­șani, Brăi­la, Bra­șov, Buzău, Călă­rași, Cluj-Napo­ca, Con­stan­ța, Crai­o­va, Deva, Dro­be­ta Tur­nu Seve­rin, Foc­șani, Galați, Iași, Lugoj, Man­ga­lia, Ora­dea, Pia­tra Neamț, Pitești, Plo­iești, Râm­ni­cu Vâl­cea, Sibiu, Slo­bo­zia, Sucea­va, Târ­gu Jiu, Târ­gu Mureș, Timi­șoa­ra.  

Citiți arti­co­lul inte­gral în revis­ta HISTORIA.

MN: Arti­co­le­le pro­mo­țio­na­le des­pre acest eve­ni­ment cine­ma­to­gra­fic, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, le puteți vizio­na AICI.

PROGRAMUL repre­zen­ta­ți­i­lor din luni­le noiem­brie și decem­brie, cu fil­mul ”MARIA, REGINA ROMÂNIEI”, la Man­ga­lia:

Vineri, 8 noiem­brie, ora 19:00 — PREMIERA!
Sâm­bă­tă, 9 noiem­brie, ora 13:00;
Luni, 11 noiem­brie, ora 18:00;
Luni, 18 noiem­brie, ora 18:00;
Luni, 25 noiem­brie, ora 18:00;
Luni, 02 decem­brie, ora 18:00;
Luni, 09 decem­brie, ora 18:00;
Luni, 16 decem­brie, ora 18:00;
Luni, 23 decem­brie, ora 18:00.


Man­ga­lia News, 07.11.2019. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply