FACEBOOK A ȘTERS 3,2 MILIARDE CONTURI FALSE, ÎNTRE APRILIE ȘI SEPTEMBRIE, ANUNȚĂ CRONICA.RO

0
229

1. Alo­ca­ți­i­le de stat pen­tru copii vor fi inde­xa­te cu rata infla­ți­ei, legea fiind pro­mul­ga­tă de pre­șe­din­te­le Kla­us Iohan­nis. (Profit.ro)

2. Face­bo­ok a anun­țat că a șters 3,2 mili­ar­de con­turi fal­se între apri­lie și sep­tem­brie. Numă­rul este mai mult decât dublu com­pa­ra­tiv cu con­tu­ri­le șter­se în ace­eași peri­oa­dă a anu­lui tre­cut. (Reu­ters)

3. Preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis spu­ne că nu a avut o dis­cu­ţie cu lide­rul USR, Dan Bar­na, des­pre for­ma­rea unei majo­ri­tă­ţi par­la­men­ta­re de către PNL şi USR. Iohan­nis a decla­rat că va dis­cu­ta pe aceas­tă temă după al doi­lea tur de scru­tin, indi­fe­rent care va fi rezul­ta­tul (News.ro) Iohan­nis a rea­fir­mat că va susţi­ne orga­ni­za­rea de ale­geri anti­ci­pa­te, dacă va fi rea­les, spu­nând că aces­tea sunt cea mai bună solu­ţie pen­tru situ­a­ţia poli­ti­că actu­a­lă. (News.ro)

4. Preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis a anun­țat că pre­mi­e­rul Ludo­vic Orban și echi­pa sa vor face o ana­li­ză a acti­vi­tă­ții lui Raed Ara­fat la Depar­ta­men­tul pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță (DSU) și vor deci­de dacă tre­bu­ie sau nu men­ți­nut în apa­ra­tul guver­na­men­tal. (News.ro)

5. Con­si­li­e­rul pre­zi­denţi­al Ion Chi­cu este can­di­da­tul pro­pus de preşe­din­te­le Igor Dodon pen­tru fun­cţia de prim-minis­tru al Repu­bli­cii Mol­do­va. (Link)

Bonus: Alibaba a înregistrat vânzări de $1 miliard, în primul minut al promoției de Single’s Day, echivalentul Black Friday pentru gigantul ecommerce din China.

6. Dato­ri­i­le gos­po­dă­ri­i­lor ame­ri­ca­ne au cres­cut în peri­oa­da iulie-sep­tem­brie 2019 pen­tru al 21-lea tri­mes­tru con­se­cu­tiv, în con­di­ți­i­le în care mai mul­te gos­po­dă­rii au con­trac­tat cre­di­te pen­tru a cum­pă­ra case sau pen­tru a‑și refi­nan­ța actu­a­le­le ipo­teci. Dato­ria tota­lă a gos­po­dă­ri­i­lor ame­ri­ca­ne a cres­cut cu 92 mili­ar­de dolari, sau 0,7%, până la 13.950 mili­ar­de dolari în tri­mes­trul al tre­i­lea. Este vor­ba de o sumă mai mare cu 1.300 mili­ar­de dolari față de pre­ce­den­tul record înre­gis­trat în anul 2008. (Profit.ro)

7. Mina Chang, o diplo­ma­tă din Depar­ta­men­tul de Stat al SUA, și‑a fal­si­fi­cat cv-ul edu­ca­țio­nal și a pre­zen­tat o coper­tă fal­să Time, cu ima­gi­nea ei, îna­in­te de a fi anga­ja­tă în admi­nis­tra­ția Trump. (NBC­News)

8. Agen­ția Euro­pea­nă a Medi­ca­men­te­lor a apro­bat ofi­ci­al pri­mul vac­cin împo­tri­va Ebo­lei. (Natu­re)

9. Olan­da a anun­țat că va limi­ta vite­za maxi­mă la nivel națio­nal la 100 km/h în tim­pul zilei, inclu­siv pe autos­trăzi, ceea ce va avea ca efect redu­ce­rea emi­si­i­lor și relu­a­rea con­struc­ți­ei de locu­in­țe. (Auto­mar­ket)

10. Acțiu­ni­le Dis­ney au cres­cut cu pes­te 7%, iar cele ale Net­flix au scă­zut cu 3%, după ce Dis­ney a anun­țat că a înre­gis­trat pes­te 10 mili­oa­ne de abo­nați la ser­vi­ci­ul de strea­ming Dis­ney+, în ziua lan­să­rii. (CNBC)

Foto­gra­fia dimi­ne­ții – Cel mai mare Star­bu­c­ks din lume, întins pe o supra­fa­ță de 3300 m², se va des­chi­de săp­tămâ­na aceas­ta la Chi­ca­go:

Mai mult, pe CRONICA.RO


Man­ga­lia News, 15.11.2019.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply