Elevii de la Colegiul Economic Mangalia, ”Uniţi în cuget şi‑n simţiri”, de Ziua Națională a României

0
705

Mier­curi, 20 noiem­brie 2019, la Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia s‑a desfă­şu­rat acti­vi­ta­tea ”Uni­ţi în cuget şi‑n simţiri”, dedi­ca­tă Zilei Naţio­na­le a Româ­ni­ei, în cola­bo­ra­re cu şcoa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion”, în cadrul pro­iec­tu­lui judeţean ”Uni­ta­te în diver­si­ta­te, pe pământ româ­nesc”.

La acti­vi­ta­te au par­ti­ci­pat doam­na Lia­na Naum, preşe­din­te­le Comi­te­tu­lui Naţio­nal Român pen­tru Drep­tu­ri­le Copi­lu­lui, doam­na Emi­lia Dabu — poe­tă şi mem­bră a Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Româ­nia, dom­nul Nico­lae Găgea­nu — artist plas­tic şi mem­bru al Uniu­nii Arti­ş­ti­lor Plas­tici din Româ­nia şi din par­tea Man­ga­lia TV, dom­nul Ionel Rugea. De ase­me­nea, au par­ti­ci­pat, ca de fie­ca­re dată, doam­ne­le direc­toa­re Cio­ba­nel Ralu­ca-Simo­na, Tăna­se Cor­ne­lia, mem­brii ai echi­pei peda­go­gi­ce a CDI şi elevi.

Cei pre­zenţi s‑au bucu­rat de câte­va cân­te­ce patri­o­ti­ce inter­pre­ta­te de Andrei Lăcă­tuş, elev ȋn cla­sa a XII‑a şi de câte­va poe­zii reci­ta­te de ele­ve­le Petra­che Ana Maria şi Stăn­cu­les­cu Ange­li­ca, din cla­sa a IX‑a A. A fost orga­ni­za­tă o expo­zi­ţie tema­ti­că de cre­a­ţii artis­ti­ce rea­li­za­te de ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic şi de cei ai Şco­lii Gim­na­zi­a­le „Gala Galac­tion”. 

Eve­ni­men­tul a fost o ȋncân­ta­re şi le‑a insu­flat tutu­ror bucu­ria de a fi români.

(A trans­mis Ale­xan­dra Onoa­ie, res­pon­sa­bi­la Comi­si­ei pen­tru pro­mo­va­rea ima­gi­nii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia).


Man­ga­lia News, 22.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply