Eleve ale Colegiului Național de Arte Regina Maria Constanța, recompensate cu Premiul Special al Juriului și Mențiune, la Concursul Național “Jocurile Olimpice în imaginația copiilor”

0
434

A XXVII‑a edi­ție a Con­cur­su­lui Națio­nal “Jocu­ri­le Olim­pi­ce în ima­gi­na­ția copi­i­lor” și‑a desem­nat câști­gă­to­rii.

Gala Lau­rea­ți­lor edi­ți­ei a XXVII‑a a  Con­cur­su­lui Națio­nal de Arte Plas­ti­ce „Jocu­ri­le Olim­pi­ce în ima­gi­na­ția copi­i­lor”, eve­ni­ment orga­ni­zat de Comi­te­tul Olim­pic și Spor­tiv Român (COSR), prin Aca­de­mia Olim­pi­că Româ­nă (AOR) cu spri­ji­nul Soli­da­ri­tă­ții Olim­pi­ce, a avut loc în Sala Amfi­tea­tru din incin­ta Casei Olim­pi­ce. 

La faza fina­lă a con­cur­su­lui au fost pro­mo­va­te pes­te 700 de lucrări pro­ve­ni­te  de la 136 uni­tăți de învă­țământ din Muni­ci­pi­ul Bucu­rești și alte 22 de jude­te (Bihor, Bis­tri­ța-Năsă­ud, Boto­șani, Bra­șov, Brăi­la, Buzău, Con­stan­ța, Cova­s­na, Cluj, Dâm­bo­vi­ța, Galați, Giur­giu, Gorj, Hune­doa­ra, Ilfov,  Mehe­dinți, Mureș, Neamț, Pra­ho­va, Sălaj, Sucea­va, Tul­cea), înscri­se pe trei cate­go­rii de vâr­stă: 6–10, 11–14 și 15–18 ani.

Din cele 100 de lucrări expu­se, 45 au fost pre­mi­a­te, iar expo­zi­ția, al cărui ver­ni­saj a avut loc în ziua decer­nă­rii pre­mi­i­lor, a fost găz­du­i­tă de Muze­ul Spor­tu­lui, la eta­jul II.
Lau­rea­ții au pri­mit diplo­me, albu­me de artă și mate­ri­a­le de pic­tu­ră.

Ele­ve­le Bădu­les­cu Andre­ea Lăcră­mi­oa­ra și Lun­gu Iza­be­la Andra, de la Cole­gi­ul Națio­nal de Arte Regi­na Maria Con­stan­ța au fost recom­pen­sa­te, pen­tru lucră­ri­le rea­li­za­te, cu Pre­mi­ul Spe­cial al Juri­u­lui și Men­țiu­ne, la cate­go­ria de vâr­stă 15 — 18 ani.                                      


Man­ga­lia News, 19.11.2019. A trans­mis prof. Moni­ca Ena­che, con­si­li­er ima­gi­ne.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply