Dosar penal, pentru 1.000 de kilograme de articole pirotehnice, depozitate fără îndeplinirea condițiilor legale

0
351

Poli­țiș­tii Ser­vi­ci­u­lui Arme, Explo­zivi şi Sub­stanţe Peri­cu­loa­se din cadrul I.P.J. Con­stan­ța au efec­tu­at o per­che­zi­ție la punc­tul de lucru al unei soci­e­tăți cu pro­fil dezmem­brări auto. 1000 de kilo­gra­me de arti­co­le piro­teh­ni­ce au fost con­fis­ca­te.

Joi, 14 noiem­brie a.c., poli­tiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Arme, Explo­zivi şi Sub­stanţe Peri­cu­loa­se al I.P.J. Con­stan­ța au efec­tu­at o per­che­zi­ție la punc­tul de lucru al unei soci­e­tăți cu pro­fil dezmem­brări auto, situ­a­tă pe raza ora­șu­lui Năvo­dari.

În acest con­text, poli­țiș­tii au iden­ti­fi­cat apro­xi­ma­tiv 1.000 de kilo­gra­me de arti­co­le piro­teh­ni­ce din cate­go­ri­i­le F1, F2, F3 si F4, depo­zi­ta­te fără înde­pli­ni­rea con­di­ți­i­lor lega­le.

În urma veri­fi­că­ri­lor, s‑a sta­bi­lit că bunu­ri­le în cau­ză ar apar­ți­ne unei soci­e­tăți din Năvo­dari, aceas­ta fiind auto­ri­za­tă pen­tru a efec­tua ope­ra­țiuni cu arti­co­le piro­teh­ni­ce, fără a avea însă drep­tul de a depo­zi­ta­re ast­fel de pro­du­se piro­teh­ni­ce.

Întrea­ga can­ti­ta­te a fost ridi­ca­tă în vede­rea con­fis­cări, în cau­ză fiind întoc­mit dosar penal sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de efec­tu­a­rea de ope­ra­ţiuni cu arti­co­le piro­teh­ni­ce fără drept, con­form art. 37, lit. a) din Legea 126/1995 pri­vind regi­mul mate­ri­i­lor explo­zi­ve.


Man­ga­lia News, 16.11.2019. (IPJ Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply