Autocamion BURDUȘIT cu bunuri contrafăcute, depistat la Mangalia!

0
587

Bunuri nede­cla­ra­te și sus­cep­ti­bi­le a fi con­tra­fă­cu­te, în valoa­re de pes­te 2.200.000 lei, des­co­pe­ri­te într-un auto­ca­mion.

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Gru­pu­lui de Nave Man­ga­lia, împre­u­nă cu lucră­to­rii vamali de la Biro­ul Vamal de fron­ti­e­ră Man­ga­lia, au des­co­pe­rit într-un auto­ca­mion venit din Tur­cia, bunuri în valoa­re de pes­te 2.200.000 de lei, nede­cla­ra­te și sus­cep­ti­bi­le a fi con­tra­fă­cu­te.

Mai exact, în peri­oa­da 04 – 13.11.2019 , poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Gru­pu­lui de Nave Man­ga­lia au par­ti­ci­pat la con­tro­lul amă­nu­n­țit efec­tu­at de către lucră­to­rii vamali din cadrul Biro­u­lui Vamal de fron­ti­e­ră Man­ga­lia asu­pra unui auto­ca­mion cu semi­re­morcă sosit din Tur­cia, ce avea ca des­ti­na­tar o soci­e­ta­te comer­ci­a­lă de pe raza jude­țu­lui Pra­ho­va.

În urma con­tro­lu­lui, au fost des­co­pe­ri­te 26.023 arti­co­le ves­ti­men­ta­re nede­cla­ra­te orga­ne­lor vama­le și 1.909 arti­co­le de îmbră­că­min­te, încăl­ță­min­te și de maro­chi­nă­rie sus­cep­ti­bi­le a adu­ce atin­ge­re drep­tu­lui de pro­pri­e­ta­te inte­lec­tu­a­lă al unor mărci cunos­cu­te. Bunu­ri­le nede­cla­ra­te și cele sus­cep­ti­bi­le a fi con­tra­fă­cu­te, dacă ar fi fost comer­ci­a­li­za­te ca pro­du­se de mar­că, ar fi avut valoa­rea tota­lă de apro­xi­ma­tiv 2.233.000 de lei, aces­tea fiind ridi­ca­te în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor de către lucră­to­rii vamali.

În cau­ză, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră efec­tu­ea­ză cer­ce­tări sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de pune­re în cir­cu­la­ţie a unui pro­dus pur­tând o mar­că iden­ti­că sau simi­la­ră cu o mar­că înre­gis­tra­tă pen­tru pro­du­se iden­ti­ce sau simi­la­re şi care pre­ju­di­ci­a­ză pe titu­la­rul măr­cii înre­gis­tra­te și folo­si­rea de acte nere­a­le la auto­ri­ta­tea vama­lă, la fina­li­za­re fiind dis­pu­se măsu­ri­le lega­le care se impun.


Man­ga­lia News, 15.11.2019. (Poli­ția de Fron­ti­e­ră Româ­nă).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply