A 30‑a promoţie de absolvenţi se alătură familiei Poliţiei de Frontieră. Cine este șeful de promoție [galerie FOTO]

0
471

Vineri, 29 noiem­brie 2019, înce­pând cu ora 11.00, la sta­tu­ia osta­șu­lui român din Par­cul 1 Decem­brie, în muni­ci­pi­ul Ora­dea, a avut loc fes­ti­vi­ta­tea de avan­sa­re la pri­mul grad pro­fe­sio­nal a „Pro­moţi­ei de agenţi de poli­ţie de fron­ti­e­ră, 29 noiem­brie 2019” a Şco­lii de Pre­gă­ti­re a Agenţi­lor Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră „AVRAM IANCU” Ora­dea.

Fes­ti­vi­ta­tea s‑a des­fă­șu­rat în pre­zen­ța adjunc­tu­lui inspec­to­ru­lui gene­ral al Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră Româ­ne, ches­tor-prin­ci­pal de poli­ţie Liviu Bute, a pre­fec­tu­lui jude­țu­lui Bihor, dom­nul Ioan Miha­iu și a mai mul­tor ofi­ci­a­li­tă­ţi loca­le.

De ase­me­nea, la eve­ni­ment au mai fost pre­zenţi şefi şi coman­danţi ai struc­tu­ri­lor M.A.I. şi M.Ap.N. din Gar­ni­zoa­na Ora­dea, dele­ga­ţii din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră din R. Mol­do­va, Șco­lii Voca­țio­na­le de Poli­ție din Mis­kolc – Unga­ria, Șco­lii Medii de Ordi­ne Publi­că din Sze­ged — Unga­ria, Cen­tru­lui de Pre­gă­ti­re a Poli­ți­ei din Bel­grad — Ser­bia, repre­zen­tanţi mass-media, îna­l­te feţe bise­ri­ceşti şi nu în ulti­mul rând părinţii, rude­le şi pri­e­te­nii absol­venţi­lor, sosi­ţi din toa­te colţu­ri­le ţării.

Cu aceas­tă oca­zie, minis­trul afa­ce­ri­lor inter­ne, dom­nul Mar­cel Vela, a trans­mis un mesaj de apre­ci­e­re şi încu­ra­ja­re a tine­ri­lor absol­venţi:

Mese­ria pe care tine­rii absol­venți de astăzi au ales‑o se face din pasiu­ne și cu pasiu­ne. Este o mese­rie pli­nă de satis­fac­ții și le doresc să încer­ce cât mai des sen­ti­men­tul dato­ri­ei împli­ni­te sau bucu­ria că un om tră­ieș­te dato­ri­tă lor. Îi feli­cit pe toți absol­ven­ții pen­tru că au ales să își ser­veas­că patria și le urez suc­ces în atin­ge­rea celor mai îna­l­te per­for­man­țe!”

De ase­me­nea, inspec­to­rul gene­ral al Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră, ches­tor gene­ral de poli­ţie Ioan Buda, a trans­mis prin mesa­jul domni­ei sale, cuvin­te de apre­ci­e­re şi încu­ra­ja­re tine­ri­lor absol­venţi:

Este o onoa­re să îmbraci uni­for­ma Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră și sunt con­vins că vă veți face dato­ria așa cum se cuvi­ne. Am mare încre­de­re în gene­ra­ți­i­le tine­re și, în ega­lă măsu­ră, mari aștep­tări să își depă­șeas­că men­to­rii și să se auto­de­pă­șeas­că per­ma­nent, pe tot par­cur­sul acti­vi­tă­ții pro­fe­sio­na­le. Cu oca­zia absol­vi­rii șco­lii și îna­in­tă­rii la gra­dul de agent de poli­ție, vă feli­cit și vă spun bun venit în fami­lia Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră!”

Fes­ti­vi­ta­tea de absol­vi­re a fost con­du­să de către direc­to­rul șco­lii, comi­sar-şef de poli­ţie Ionel Hot­no­ga, care prin cuvân­tul său a feli­ci­tat tine­rii absol­venţi pen­tru rezul­ta­te­le bune obţi­nu­te la exa­me­nul de absol­vi­re și a trans­mis aces­to­ra un mesaj moti­va­țio­nal.

Ziua de 29 noiem­brie a fost ast­fel o zi spe­cia­lă pen­tru absol­venţi, dar şi pen­tru per­so­na­lul şco­lii deo­a­re­ce, după un an de mun­ca se vor bucu­ra de rezul­ta­te și îşi vor vedea răs­plăti­te efor­tu­ri­le şi sacri­fi­ci­i­le pe care le-au făcut în aceas­tă peri­oa­dă. Impac­tul şi emo­ția momen­tu­lui absol­vi­rii şco­lii au fost ampli­fi­ca­te de fap­tul că fie­ca­re din­tre absol­venți a avut în public cel puțin o per­soa­nă dra­gă, pre­cum şi de mesa­je­le trans­mi­se de cei care au luat cuvân­tul.

Aceas­ta este cea de a 30‑a pro­moţie de elevi pe care a dat‑o şcoa­la oră­dea­nă și este for­ma­tă din 279 de elevi, 119  fete și 160 de băieți, iar dura­ta de şco­la­ri­za­re a fost de un an.

În urma cen­tra­li­ză­rii rezul­ta­te­lor exa­me­nu­lui de absol­vi­re, media gene­ra­lă a pro­moţi­ei noiem­brie 2019 a fost de 8,70. În cadrul fes­ti­vi­tă­ţii de absol­vi­re au fost acor­da­te diplo­me de merit și pla­che­te ani­ver­sa­re pri­mi­lor cinci absol­venţi cu rezul­ta­te meri­to­rii în cadrul exa­me­nu­lui de absol­vi­re, şeful de pro­moţie fiind recom­pen­sat şi cu înscri­e­rea nume­lui şi pre­nu­me­lui pe pla­ca de onoa­re a insti­tu­ţi­ei.

Pri­mii trei cla­sa­ţi au fost:

Șef de pro­moţie — agent Sto­ica Nico­le­ta —  media 9,65;
Locul 2 — agent Muci­ca Cris­ti­a­na —  media 9,60;
Locul 3 — agent Negri­ță Tăna­se —  media 9,51.

Absol­venţii au fost repar­ti­za­ţi, în ordi­nea medi­i­lor, în cadrul Inspec­to­ra­te­lor Teri­to­ri­a­le ale Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră, la fron­ti­e­ra exter­nă a Româ­ni­ei și în cadrul struc­tu­ri­lor Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral pen­tru Imi­grări, ca debu­tanţi în pri­me­le şase luni.

În peri­oa­da urmă­toa­re, chiar înce­pând cu luna ianu­a­rie 2020, în cadrul șco­lii se va des­fă­șu­ra un nou con­curs de admi­te­re pen­tru ocu­pa­rea a 150 de locuri scoa­se la con­curs, iar can­di­dați decla­rați admiși vor înce­pe cur­su­ri­le în luna febru­a­rie 2020.


Man­ga­lia News, 30.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply