Stefan Mardale: Scrisoare trimisă Preşedintelui Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune

0
415

Ște­fan Mar­da­le: Scri­soa­re tri­mi­să Preşe­din­te­lui Direc­tor Gene­ral al Soci­e­tă­ţii Româ­ne de Radi­o­di­fu­ziu­ne.

”Bună ziua,

Dom­nu­le Preşe­din­te Direc­tor Gene­ral, Geor­gi­că Seve­rin!

Mă numesc Şte­fan Mar­da­le, am vâr­sta de 55 de ani.
În sep­tem­brie anul tre­cut, vă tri­mi­team o scri­soa­re în care soli­ci­tam publi­ca­rea luna­ră a pla­y­lis­tu­ri­lor Radio Roma­nia. Ea a avut ceva ecou în pre­să.

Iată că pro­fe­si­o­ni­ş­tii radi­o­u­lui, lău­da­ţi în răs­pun­sul dat de un sub­or­do­nat al domni­ei voas­tre, nu s‑au des­cur­cat în ches­tiu­nea soli­ci­ta­tă de mine, deşi era vor­ba de un sim­plu copy-pas­te al lis­te­lor care se tri­mit la UCMR-ADA şi CREDIDAM.

Dacă afla­ţi de ce nu se pot publi­ca, în spe­ranţa că nu e secret de stat, v‑aş ruga să-mi comu­ni­ca­ţi! Mai rog să mi se răs­pun­dă punc­tu­al, nu cu gene­ra­li­tă­ţi, aşa cum s‑a întâm­plat până acum.

Demer­su­ri­le mele pen­tru o mai bună cali­ta­te a pro­gra­me­lor Radi­o­u­lui naţio­nal sunt vechi. Ata­şez câte­va dovezi din arhi­va per­so­na­lă. Fac asta din cre­dinţa că o mai bună cali­ta­te a cul­tu­rii pop, înclu­zând, bine­în­țe­les, roc­kul, fol­kul, jaz­zul, ar adu­ce mai mulţi oameni la bibli­o­teci, libră­rii, în săli­le de con­cer­te, ar con­tri­bui pur şi sim­plu la mai bunul mers al ţării. Am cres­cut şi m‑am for­mat într-un mediu țără­ne­s­co-mun­ci­to­resc, am văzut (la mine şi la alţii cres­cu­ţi în con­di­ţii ase­mă­nă­toa­re) cum muzi­ca de cali­ta­te poa­te face edu­ca­ţie de cali­ta­te.

Aş vrea să vă mai comu­nic că, într-un anu­me fel, am pri­mit un răs­puns clar, indi­rect ce‑i drept, dar nu ştiu pre­cis cine este auto­rul. Eu am, din 1996, un pro­iect muzi­cal care se numeş­te CRI GRI. A fost apre­ciat şi difu­zat de mai mul­te per­so­na­li­tă­ţi, cum ar fi Flo­ri­an Pit­tiş, Paul Gri­go­riu, Flo­rin Sil­viu Ursu­les­cu.

Anul tre­cut aveam în Data­Me­dia Radio Româ­nia mai bine de zece cân­te­ce. Anul ăsta, în iunie, rămă­se­se unul, pro­ba­bil ca să nu bată la ochi. Acum mai bine de doi ani l‑am rugat pe Bogdan Pav­li­că să-mi comu­ni­ce şi mie cri­te­ri­i­le după care sunt ale­se melo­di­i­le difu­za­te pe R.R.A. Tăce­re. Anul tre­cut, pe mesen­ge­rul Face­bo­ok i‑am cerut civi­li­zat să-mi expli­ce cum de a putut fi nomi­na­li­zat Smi­ley în cate­go­ria cel mai bun solist vocal, la Pre­mi­i­le Radio Roma­nia. Nici aici nu mi‑a răs­puns, aşa că i‑am spus păre­rea mea des­pre ale­ge­rea res­pec­ti­vă: HOŢIE sau PROSTIE. Nor­mal că m‑a blo­cat.

Vrând să‑i aduc la cunoş­tinţă că nedu­me­ri­rea mea e apre­cia­tă de cea mai titra­tă revis­tă muzi­ca­lă de la noi, în pri­mă­va­ra lui 2019 i‑am lăsat la rece­pţie în Temi­şa­na un plic. Nu, nu am vrut să intru şi eu în rân­dul lumii, pli­cul conţi­nea doar pri­ma foto­gra­fie în for­mat A4.

Vă doresc toa­te cele bune!”

Ște­fan Mar­da­le

DOCUMENTE:

CRI GRICUM AR FI?


Man­ga­lia News, 13.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele