Piese din patrimoniul MINAC, expuse la EUROPALIA, cea mai mare manifestare culturală din Belgia

0
212

Vineri, 18 octom­brie 2019, la Muze­ul Galo-Roman din Ton­ge­ren, cel mai vechi oraș bel­gian, a fost des­chi­să expo­zi­ția „Dacia Felix. The Glo­ri­o­us Past of Romania“/ „Dacia Felix. Tre­cu­tul glo­ri­os al Româ­ni­ei”. Expo­zi­ția face par­te din Fes­ti­va­lul EUROPALIA și reu­neș­te 298 de arte­fac­te și seturi de pie­se anti­ce des­co­pe­ri­te pe teri­to­ri­ul țării noas­tre, pre­zen­tat ca spa­țiu de inter­fe­ren­ță al civi­li­za­ți­i­lor: sci­ti­că, grea­că, cel­ti­că, daco-geti­că și roma­nă.

Fes­ti­va­lul EUROPALIA este mani­fes­ta­rea cul­tu­ra­lă de cea mai mare amploa­re din Bel­gia, fiind orga­ni­zat sub patro­na­jul Fami­li­ei Rega­le a Bel­gi­ei, o dată la doi ani, în Bel­gia și în țări înve­ci­na­te: Fran­ța, Olan­da, Luxem­bu­rg și Ger­ma­nia sau Marea Bri­ta­nie. Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român este coor­do­na­to­rul par­ti­ci­pă­rii Româ­ni­ei la cea de‑a 27 a edi­ţie a Fes­ti­va­lu­lui EUROPALIA, pro­iect de anver­gu­ră des­fă­șu­rat în peri­oa­da octom­brie 2019 — febru­a­rie 2020 şi imple­men­tat în cola­bo­ra­re cu Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne, Minis­te­rul Cul­tu­rii şi Iden­ti­tă­ții Națio­na­le și Secre­ta­ri­a­tul Gene­ral al Guver­nu­lui, ală­tu­ri de EUROPALIA Inter­na­tio­nal, orga­ni­za­to­rul mani­fes­tă­rii.

Cea de‑a 27‑a edi­ție a Fes­ti­va­lu­lui EUROPALIA este dedi­ca­tă Româ­ni­ei, țara invi­ta­tă de onoa­re. Fes­ti­va­lul bia­nu­al EUROPALIA împli­neş­te 50 de ani de la înfi­inţa­re în 2019. Fes­ti­va­lul a debu­tat în 1969 și are un carac­ter mul­ti­dis­ci­pli­nar: arte vizu­a­le, arte­le spec­ta­co­lu­lui, muzi­că, film, lite­ra­tu­ră, edu­ca­ție cul­tu­ra­lă. Publi­cul celor mai ample edi­ții de până acum ale fes­ti­va­lu­lui a ajuns la apro­xi­ma­tiv 1–1,5 mili­oa­ne de vizi­ta­tori, foar­te mulți veniți din afa­ra Bel­gi­ei.

Selec­ta­te și ampla­sa­te după un con­cept al Muze­u­lui Galo-Roman din Ton­ge­ren, bunu­ri­le cul­tu­ra­le pro­vin de la MNIR și de la alte 18 insti­tu­ții muze­a­le din țară, care au con­tri­bu­it la rea­li­za­rea aces­tui amplu pro­iect: Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, Com­ple­xul Muze­al „Iuli­an Anto­ne­scu” — Bacău; Com­ple­xul Muze­al Bis­tri­ța-Năsă­ud; Insti­tu­tul de Cer­ce­tări Eco-Muze­a­le — Tul­cea; Muze­ul Civi­li­za­ție Daci­ce și Roma­ne — Deva; Muze­ul Jude­țean Satu Mare; Muze­ul Jude­țean „Ște­fan cel Mare” — Vaslui; Muze­ul Jude­țean Argeș — Pitești; Muze­ul Jude­țean Buzău; Muze­ul Jude­țean de Isto­rie și Artă — Zalău; Muze­ul Jude­țean de Isto­rie și Arhe­o­lo­gie Mara­mu­reș — Baia Mare; Muze­ul Jude­țean Mureș — Târ­gu Mureș; Muze­ul de Isto­rie Tur­da; Muze­ul Națio­nal de Isto­rie a Transil­va­niei — Cluj-Napo­ca; Muze­ul Națio­nal al Uni­rii — Alba-Iulia; Muze­ul Roma­na­ți­u­lui — Cara­cal; Muze­ul Țării Cri­șu­ri­lor — Ora­dea; Muze­ul Jude­țean Ialo­mi­ța — Slo­bo­zia.

Arte­fac­te­le din Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța sunt: sta­tu­ia răz­bo­i­ni­cu­lui scit, sta­tu­ia zei­ței Heca­te, meda­li­o­nul de aur cu repre­zen­ta­rea zei­ței Afro­di­ta și biju­te­rii din mor­mân­tul de la Cal­la­tis (can­de­la­bru de bronz, reci­pient cos­me­tic, vas de sti­clă, baghe­tă de sti­clă, plă­cu­ță de plumb, ungu­en­ta­ri­um, spa­tu­lă, oglin­dă, coli­er de măr­ge­le tubu­la­re și pan­dan­tiv de for­mă rec­tan­gu­la­ră). La des­chi­de­rea expo­zi­ți­ei a par­ti­ci­pat și direc­to­rul gene­ral al Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, cer­cet. șt. dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, care a pre­zen­tat bunu­ri­le cul­tu­ra­le din patri­mo­ni­ul muze­u­lui con­stăn­țean.

Citiți și: Euro­pa redes­co­pe­ră tre­cu­tul glo­ri­os al Româ­ni­ei


Man­ga­lia News, 22.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply