Mircea Geoană, primul mesaj în calitate de secretar general adjunct al NATO: Avem o singură misiune, să păstrăm unitatea celei mai de succes Alianțe din istorie

0
225
NATO Deputy Secretary General Mircea Geoana

Noul secre­tar gene­ral adjunct al NATO, Mir­cea Geo­a­nă, a avut joi, la sedi­ul Ali­an­ței, o întâl­ni­re cu secre­ta­rul gene­ral Jens Sto­l­ten­berg, în pri­ma zi în care fos­tul minis­tru de Exter­ne al Româ­ni­ei și‑a pre­lu­at man­da­tul în cadrul orga­ni­za­ți­ei.

”Pri­ma zi de mun­că la NATO a înce­put cu întâl­ni­rea cu Secre­ta­rul Gene­ral, Jens Sto­l­ten­berg. Vom for­ma o echi­pă uni­tă, cu o sin­gu­ră misiu­ne: să păs­trăm și să întă­rim uni­ta­tea, soli­da­ri­ta­tea, efi­ca­ci­ta­tea și per­ma­nen­ta adap­ta­re a celei mai de suc­ces Ali­an­țe din isto­rie. Mân­dru și ono­rat să fiu pri­mul român într‑o ast­fel de pozi­ție de deci­zie și să pot con­tri­bui la con­so­li­da­rea rela­ți­ei tran­sa­tlan­ti­ce și la apă­ra­rea valo­ri­lor noas­tre comu­ne”, a scris Geo­a­nă, pe pagi­na sa de Face­bo­ok.

Mai mult, aici: caleaeuropeana.ro


Man­ga­lia News, 21.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply