Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” a găzduit Târgul de Toamnă al Meseriilor [Galerie FOTO]

0
450

Târ­gul de Toam­nă al Mese­ri­i­lor s‑a orga­ni­zat marți, 15 octom­brie, sub egi­da pro­iec­tu­lui Euro­pean Voca­tio­nal Ski­lls Week, pri­mind mar­ca de cali­ta­te „Par­te­ner ofi­ci­al al Săp­tămâ­nii Euro­pe­ne a Com­pe­ten­țe­lor Pro­fe­sio­na­le 2019”.

În Man­ga­lia, Lice­ul Teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu” a fost gaz­da eve­ni­men­tu­lui, ală­tu­ri de par­te­ne­rii eco­no­mici: Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia, S.C. Avân­tul Man­ga­lia și S.C. Ser­vi­ce Auto­mo­bi­le Man­ga­lia.

La acest târg ele­vii lice­u­lui nos­tru au rea­li­zat demon­stra­ţii prac­ti­ce, prin care şi-au dove­dit măies­tria, în urma par­cur­ge­rii cur­su­ri­lor de spe­cia­li­ta­te, spe­ci­fi­ce învă­ţămân­tu­lui pro­fe­sio­nal.

Pro­fe­so­rii, ală­tu­ri de elevi, au pre­zen­tat ofer­te­le edu­ca­ţio­na­le la stan­du­ri­le spe­cial ame­na­ja­te, într-un mod cât mai ori­gi­nal și atrac­tiv pen­tru vizi­ta­tori iar, ele­vii inter­sați au pri­mit infor­ma­ții uti­le pen­tru orien­ta­rea lor pro­fe­sio­na­lă.


Man­ga­lia News, 16.10.2019. (A trans­mis prof. Danie­la Șem­șe­din).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply