Contestația Damen în dosarul corvetelor, respinsă de Tribunalul București

0
596

Tri­bu­na­lul Bucu­rești a res­pins, luni, 7 octom­brie, con­tes­ta­ția depu­să de gru­pul olan­dez Damen, după ce MApN a anun­țat că ofer­ta câști­gă­toa­re a con­trac­tu­lui de achi­zi­ţie a celor 4 cor­ve­te mull­ti­fun­cţio­na­le a fost cea depu­să de aso­ci­e­rea din­tre Naval Gro­up şi San­ti­e­rul Naval Con­stanţa. Deci­zia nu e defi­ni­ti­vă.

Lici­ta­ția pen­tru cor­ve­te mul­ti­func­țio­na­le a fost câști­ga­tă de com­pa­nia fran­ce­ză Naval Gro­up. Minis­te­rul Apă­ră­rii Națio­na­le a pri­mit ofer­te din par­tea com­pa­niei olan­de­ze Damen, a fir­mei ita­li­ene Fin­can­ti­eri şi a Gru­pu­lui Naval din Franţa. Gru­pul olan­dez Damen a con­tes­tat ordi­nul la Tri­bu­na­lul Bucu­rești, însă magis­tra­ții i‑au res­pins, pe 7 octom­brie, cere­rea.

”Res­pin­ge exce­pţia inad­mi­si­bi­li­tă­ţii exce­pţi­ei de nele­ga­li­ta­te a Deci­zi­ei de numi­re a mem­bri­lor comi­si­ei de eva­lu­a­re nr. A3/1356/22.02.2018. Admi­te exce­pţia inad­mi­si­bi­li­tă­ţii exce­pţi­ei de nele­ga­li­ta­te a Ordi­ne­lor de zi pe uni­ta­te nr. 29/13.02.2018 şi nr. 36/22.02.2018. Res­pin­ge exce­pţia de nele­ga­li­ta­te a Ordi­ne­lor de zi pe uni­ta­te nr. 29/13.02.2018 şi nr. 36/22.02.2018, ca inad­mi­si­bi­lă. Res­pin­ge exce­pţia tar­di­vi­tă­ţii cape­te­lor de cere­re nr. 2 – 2.4 şi nr. 3 din acţiu­ne. Res­pin­ge exce­pţia de nele­ga­li­ta­te a Deci­zi­ei de numi­re a mem­bri­lor comi­si­ei de eva­lu­a­re nr. A3/1356/22.02.2018, ca neîn­te­me­ia­tă. Res­pin­ge acţiu­nea ca neîn­te­me­ia­tă. Cu recurs in ter­men de 10 zile de la comu­ni­ca­re, cere­rea de recurs urmând a se depu­ne la Tri­bu­na­lul Bucu­res­ti — Secţia a II‑a Con­ten­cios Admi­nis­tra­tiv şi Fis­cal. Pro­nu­nţa­tă, astăzi, 07.10.2019, prin pune­rea solu­ţi­ei la dis­po­zi­ţia părţi­lor prin mij­lo­ci­rea gre­fei instanţei”, se ara­tă în minu­ta instan­ței.

De pre­ci­zat fap­tul că pro­ce­du­ra a fost întâr­zi­a­tă luni de zile. La înce­pu­tul anu­lui 2019, Minis­te­rul Apă­ră­rii Naţio­na­le a sus­pen­dat pro­ce­du­ra de achi­zi­ţie a cor­ve­te­lor mul­ti­fun­cţio­na­le și a sesi­zat Par­che­tul Mili­tar, moti­vând că exis­tă sus­pi­ciuni pri­vind deru­la­rea în depli­nă lega­li­ta­te a pro­ce­du­rii. Între timp, dosa­rul a fost decli­nat la DNA. De ase­me­nea, a exis­tat şi un liti­giu la Cur­tea de Apel Con­stanţa, prin care Şan­ti­e­rul Naval Con­stanţa soli­ci­ta „anu­la­rea în tot a HG nr. 48 / 2018”, act nor­ma­tiv care fun­damen­tea­ză deru­la­rea lici­ta­ţi­ei. Pe 20 mar­tie a.c., a renu­nţat la jude­ca­tă.

Guver­nul a apro­bat hotă­rârea pri­vind cor­ve­te­le mul­ti­fun­cţio­na­le pe 15 febru­a­rie 2018. MApN infor­ma că aces­ta este al doi­lea pro­gram de înzes­tra­re a Arma­tei care impu­ne inte­gra­rea pro­du­cţi­ei şi trans­fer de îna­l­tă teh­no­lo­gie în Româ­nia, impli­ca­rea indus­tri­ei naţio­na­le de apă­ra­re şi cre­a­rea de locuri de mun­că, după lan­sa­rea, la 12 ianu­a­rie 2018, a pro­gra­mu­lui de achi­zi­ţie a 227 de trans­por­toa­re blin­da­te pen­tru tru­pe 8x8 PIRANHA V, deru­lat împre­u­nă cu Gene­ral Dyna­mics şi care pre­ve­de pro­du­cţia în ţară, prin fir­ma GDELS a Com­pa­niei Naţio­na­le ROMARM SA — Fili­a­la Uzi­na Meca­ni­că Bucu­reşti, a 197 de trans­por­toa­re. (replicaonline.ro, 08.10.2019).

Cur­tea de Apel BUCUREŞTI: http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000375165&id_inst=2&fbclid=IwAR0Dq8BdH4wDBXcnIStwKk2mR7oSIH6c_e-umF4xFYtQsDe7lHbFA8zHxvA


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply