Ședința ordinară a Consiliului Local Mangalia – 09.05.2024 | VIDEO

1
284

Ședința ordinară a Consiliului Local Mangalia din data de Joi, 9 mai 2024.

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 09.05.2024:
 1. Aprobarea proceselor – verbale ale ședinței ordinare din data de 21.12.2023, al ședinței ordinare din data de 21.03.2024, al ședinței extraordinare din data de 01.04.2024, al ședinței extraordinare, convocată de îndată din data de 15.04.2024 și al ședinței extraordinare din data de 30.04.2024.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.2 din cuprinsul H.C.L. nr.272 din 05.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, aprobat prin H.C.L. nr.17/31.01.2024;
 4. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului Municipal Mangalia, valabil la data de 01.01.2024;
 5. Proiect de hotărâre acordarea titlului de ”CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Mangalia domnișoarei ANA ANDREEA – BEATRICE;
 6. Proiect de hotărâre acordarea titlului de ”CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Mangalia domnului OANCEA MARIAN – GEORGE;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea taxei speciale de dezvoltare și promovare a turismului pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia pentru anul 2024 aprobat prin H.C.L. nr. 331/21.12.2023;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (faza P.T.) și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului ”AMENAJARE ÎMPREJMUIRE TEREN MUZEUL DE ARHEOLOGIE MANGALIA”;
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.335/21.12.2023 privind aprobarea prețurilor, taxelor și tarifelor pentru serviciile oferite din activitățile specifice Direcției Cultură și Sport Mangalia;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.223 din 27.10.2023 privind acceptarea de către Municipiul Mangalia a sponsorizării efectuată de Van Oord Dredging and Marine Contractors BV Rotterdam, sucursala Constanța, cu sediul în Municipiul Constanța, str. Decebal, nr.50-52, Județul Constanța;
 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mangalia, ca membru provizoriu în Consiliul de administrație al S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L.;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Cimitirelor din Municipiul Mangalia aprobat prin H.C.L. nr.294/20.12.2018, modificat și completat prin H.C.L. nr.161/07.11.2019;
 13. Proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mangalia în Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul S.C. CALLATIS THERM S.A. – în insolvență;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2024 și a cuantumului contribuției de întreținere pentru persoanele asistate în cadrul CĂMINULUI DE BĂTRÂNI MANGALIA;
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea procedurii de acordare a pachetului alimentar lunar pentru sprjinirea unor categorii de persoane ce se află în sitații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială cu domiciliul stabil în Municipiul Mangalia, aprobată prin H.C.L. nr.114/29.06.2023, completată prin H.C.L. nr.47/21.03.2024;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale din cuprinsul Anexei la H.C.L. nr.53/21.03.2024 privind repartizarea locuințelor în regim de închiriere libere situate în municipiul Mangalia conform listei de priorități aprobată prin H.C.L. nr.11/25.01.2024;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare pentru locuințele destinate închirierii, pentru tineri, în Municipiul Mangalia;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe, a listei solicitanților care nu au acces la locuințe și a listei de priorități pentru locuințele destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, în municipiul Mangalia;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și a criteriilor pentru repartizarea locuințelor în regim de închiriere din municipiul Mangalia;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului și a criteriilor pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale din municipiul Mangalia;
 21. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Municipiul Mangalia;
 22. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L. nr.66 din data de 21.03.2024;
 23. Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) în vederea: Edificării construcțiilor și desființare construcții existente C1 și C2 și construire hotel cu restaurant ”P+9E+E tehnic”, amenajări și dotări aferente funcțiunii, amplasare firmă luminoasă și organizare de șantier, Adresă: Municipiul Mangalia, loc.Neptun, jud. Constanța, str. Trandafirilor, nr.14, nr. cadastral 107358, C.F. nr.107358 Mangalia;
  Beneficiar: S.C. DECEBAL ESTIVAL 2002;
 24. Proiect de hotărâre privind exercitarea/ neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la vânzarea unor terenuri situate în Municipiul Mangalia, aflate în proprietatea S.C. T.H.R. Marea Neagră S.A.;
 25. Proiect de hotărâre privind revocarea parțială a H.C.L. nr.245/07.11.2019;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în suprafață de 20 mp, situat în Municipiul Mangalia, str. T.S. Săveanu , lot 2, jud. Constanța, către TUDOR ELENA și TUDOR COSTICĂ;
 27. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 349 mp (din acte) și 368 mp (din măsurători) situat în Municipiul Mangalia, str. Portului , nr.9E, având număr cadastral 111217, jud. Constanța, beneficiar MUȘAT GHEORGHE;
 28. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 31 mp, situat în Municipiul Mangalia, str. Matei Basarab, nr.7, bl. MG20, ap. 4, parter – extindere, jud. Constanța, beneficiar fiind FOCȘA TEODOR;
 29. Privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 382 mp situat în Municipiul Mangalia, str. Munteniei, nr.40, jud. Constanța;
 30. Privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 500 mp situat în Municipiul Mangalia, str. George Coșbuc, nr.30, jud. Constanța;
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 205 mp situat în Municipiul Mangalia, str. Mihai Viteazu, nr.10F – extindere, jud. Constanța;
 32. Diverse.


Mangalia News, 13.05.2024. (sursa: Mangalia.TV).piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


1 COMENTARIU

Leave a Reply