Complex de 5 stele în Portul Mangalia! ”Va fi cel mai luxos hotel din zonă”, promite investitorul Adrian Stănică

0
952

Com­plex de 5 ste­le în Por­tul Man­ga­lia! Inves­ti­to­rul, sur­pri­ză!

În vii­to­rul apro­pi­at, por­tul Man­ga­lia se va schim­ba la față! Un afa­ce­rist cunos­cut de la malul mării inten­țio­nea­ză să con­stru­ias­că aici un com­plex hote­li­er de 5 ste­le! Inves­ti­to­rul pro­mi­te să fie cel mai luxos hotel din Man­ga­lia! Deo­cam­da­tă, pro­iec­tul se află în faza emi­te­rii acor­du­lui de mediu.

”Se ia în cal­cul afi­li­e­rea hote­lu­lui cu gru­pul Radis­son, sun­tem în dis­cu­ții. Va fi cel mai luxos hotel din Man­ga­lia”, pro­mi­te Adri­an Stă­ni­că, inves­ti­to­rul. Com­ple­xul de 4 eta­je va dis­pu­ne și de res­ta­u­rant. Va avea 65 de came­re și 10 apar­ta­men­te. Adri­an Stă­ni­că este pro­pri­e­ta­rul Dabo Doner, iar hote­lul va fi con­stru­it pe soci­e­ta­tea Bla­ck Sea Fran­chi­ses SRL, înfi­in­ța­tă în anul 2018. (M.P. replicaonline.ro).


Un inves­ti­tor din Man­ga­lia doreș­te con­stru­i­rea unui hotel. Iată unde va fi ampla­sat

Agen­ția pen­tru Pro­tec­ția Mediu­lui Con­stan­ța anu­nţă publi­cul inte­re­sat asu­pra depu­ne­rii soli­ci­tă­rii de emi­te­re a acor­du­lui de mediu pen­tru pro­iec­tul: ”Con­stru­i­re imo­bil D+P+4E – Hotel și Res­ta­u­rant”, pro­pus a fi ampla­sat în Mun. Man­ga­lia, str. Negru Vodă, nr. 57, jude­țul Con­stan­ța, titu­lar Bla­ck Sea Fran­chi­ses SRL, cu sedi­ul în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

Soci­e­ta­tea Bla­ck Sea Fran­chi­ses SRL a fost înfi­in­ța­tă în anul 2012, cu sedi­ul in Man­ga­lia. Capi­ta­lul soci­al este de 25.000 de lei, cu un număr de 2.500 de păr­ți soci­a­le, valoa­rea unei păr­ți soci­a­le fiind de 10 lei. Aso­ci­at unic și admi­nis­tra­tor este Adri­an Stă­ni­că.

Acti­vi­ta­tea prin­ci­pa­lă a soci­e­tă­ții, con­form codu­lui CAEN, este de Res­ta­u­ran­te. În anul 2018, fir­ma a avut un număr de 12 sala­ri­ați, la o cifră de afa­ceri de 2.620.458 de lei, iar pro­fi­tul a fost de 266.019 lei. (ziuaconstanta.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele