Şcoala Gimnazială „George Coşbuc“ din 23 August, câştigătoarea unui laborator digital oferit de Fundația Orange

0
472

Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă „Geor­ge Coş­buc“ din 23 August, câş­ti­gă­toa­rea unui labo­ra­tor digi­tal, ofe­rit de Fun­da­ția Oran­ge.

Cu pri­le­jul docu­men­tă­rii lega­te de rea­li­za­rea arti­co­lu­lui de ieri, având ca temă pro­ble­me­le din sis­te­mul con­stă­nţean de învă­ţământ, prof. Magda­le­na Iacob, direc­to­rul Șco­lii Gim­na­zi­a­le „Geor­ge Coş­buc” din comu­na 23 August, decla­ra pen­tru ZIUA de Con­stanţa că aceas­tă uni­ta­te de învă­ţământ va fi pri­ma din judeţ care va dis­pu­ne de un labo­ra­tor digi­tal dotat cu 33 de table­te, pen­tru ca fie­ca­re elev să poa­tă lucra indi­vi­du­al în tim­pul orei, dar şi cu lap­top pen­tru pro­fe­sor şi vide­o­pro­iec­tor pen­tru cla­să.

Împre­u­nă cu echi­pa­men­te­le, ele­vii con­stă­nţeni pri­mesc un pachet com­plet de apli­ca­ţii adap­ta­te cur­ri­cu­lei, mate­ri­a­le digi­ta­le, ghi­duri de pre­da­re şi pla­nuri de lecţii pen­tru a susţi­ne învă­ţa­rea mate­ma­ti­cii şi TIC-ului cu aju­to­rul teh­no­lo­gi­i­lor digi­ta­le. „Pro­iec­tul ofi­ci­al va fi lan­sat pe 4 octom­brie”, decla­ra prof. Iacob.

Şcoa­la din comu­na 23 August este una din­tre cele 10 şcoli câş­ti­gă­toa­re ale con­cur­su­lui de sele­cţie Digi­ta­li­a­da şi pri­ma şcoa­lă din judeţul Con­stanţa care intră în pro­gra­mul Fun­da­ţi­ei Oran­ge. Ast­fel, cei 87 de elevi de gim­na­ziu încep noul an şco­lar 2019–2020 cu un labo­ra­tor digi­tal com­plet echi­pat, cu mate­ri­a­le digi­ta­le edu­ca­ţio­na­le pen­tru Mate­ma­ti­că şi Infor­ma­ti­că şi cu pro­fe­sori instrui­ţi pen­tru a uti­li­za meto­de digi­ta­le inte­rac­ti­ve la cla­să, în pro­ce­sul de pre­da­re-învă­ţa­re.

Pro­fe­so­rii au par­ti­ci­pat în pre­a­la­bil la sesiuni de for­ma­re, pen­tru a fi pre­gă­ti­ţi să uti­li­ze­ze meto­de­le digi­ta­le la cla­să.

Edu­ca­ţia digi­ta­lă este par­te a tutu­ror sec­venţe­lor lecţi­ei, în cap­ta­rea atenţi­ei şi menţi­ne­rea moti­va­ţi­ei, atât în pre­da­re, cât şi ca fee­d­ba­ck şi con­so­li­da­re a cunoş­tinţe­lor. Ca direc­tor, îmi doresc să asi­gu­răm pre­gă­ti­rea tutu­ror ele­vi­lor noş­tri pen­tru o soci­e­ta­te digi­ta­lă şi cos­mo­po­li­tă care evo­lu­ea­ză foar­te repe­de. Ne dorim ca schim­ba­rea să nu îi spe­rie, ci să îi deter­mi­ne să fie adap­ta­bili, pre­gă­ti­ţi pen­tru pro­gres”, a decla­rat direc­to­rul şco­lii, Magda­le­na Baciu-Iacob, la afla­rea veş­tii că şcoa­la se ală­tu­ră comu­ni­tă­ţii Digi­ta­li­a­da.

Digi­ta­li­a­da este un pro­gram de edu­ca­ţie digi­ta­lă care îşi pro­pu­ne încu­ra­ja­rea folo­si­rii teh­no­lo­gi­ei pen­tru îmbu­nă­tă­ţi­rea per­for­manţei şco­la­re.

Autor: Simo­na ANGHEL, Ziua de Con­stan­ța. (sur­sa foto: Fun­da­ţia Oran­ge).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply