Povestea prinţesei Ismahan, nepoata sultanei Hurrem. Mangalia şi cimitirul cu turbane

0
1001

Poves­tea prinţe­sei Isma­han, nepoa­ta sul­ta­nei Hur­rem. Man­ga­lia şi cimi­ti­rul cu tur­ba­ne.

Cu toţii cunoa­ş­tem fru­moa­sa gea­mie din Man­ga­lia, Esma­han Sul­tan, cel mai vechi lăcaş de cult musul­man din Româ­nia, con­stru­it în 1575 (exis­tă con­tro­ver­se pe aceas­tă temă, dar ofi­ci­al gea­mia din Baba­dag datea­ză din 1610). Poves­tea celei ce i‑a dat nume­le este însă mai puţin cunos­cu­tă de către publi­cul larg. Prinţe­sa Esma­han (Isma­han, Esma – Han) a fost fii­ca sul­ta­nu­lui Selim II (1566–1574), cel numit Beţi­vul sau Cel Blond şi a unei nobi­le veneţien­ce Ceci­lia Veni­er Baffo, deve­ni­tă ulte­ri­or sul­ta­na Nur­ba­nu.

Nepoa­tă a lui Soli­man Mag­ni­fi­cul şi a cele­brei Hur­rem, prinţe­sa Isma­han s‑a năs­cut în 1544 iar la 16 ani a fost căsă­to­ri­tă cu Mare­le Vizir al Impe­ri­u­lui Meh­med Soko­l­lu, care era cu aproa­pe patru­zeci de ani mai în vâr­stă. În timp ce soţul ei era mai tot tim­pul ple­cat, Isma­han a ales să îşi petrea­că mare par­te din timp, nu la Istan­bul, ci în Dobro­gea noas­tră, la Man­ga­lia…

În 1575 a ordo­nat con­stru­i­rea fru­moa­sei mos­chei, la un an de la moar­tea tată­lui ei. În 1579 a rămas vădu­vă, s‑a căsă­to­rit apoi cu Ali Paşa Kala­y­li­koz, guver­na­tor de Buda şi a murit în 1585, la numai 41 de ani… Poves­tea gea­mi­ei sale a con­ti­nu­at însă…

Dato­ri­tă cti­to­rei sale, a fost un lăcaş de cult impor­tant al impe­ri­u­lui. Acest lucru este demon­strat de per­so­na­li­tă­ţi­le ce au fost înmor­mâ­na­te chiar în cur­tea gea­mi­ei. Pe lân­gă oame­nii de afa­ceri şi îna­lţii ofi­ci­ali ai ora­şu­lui, la Esma­han Sul­tan au fost înmor­mân­ta­ţi şi gene­rali ai Impe­riu, foar­te pro­ba­bil, paşi oto­mani. Dova­dă stau pie­tre­le fune­ra­re cu tur­ban, care erau făcu­te în cin­stea mari­lor dem­ni­tari. Iden­ti­ta­tea per­so­na­li­tă­ţi­lor oto­ma­ne înmor­mân­ta­te la Man­ga­lia în ulti­me­le trei seco­le rămâ­ne încă o enig­mă… Cât des­pre prinţe­sa Isma­Han, a fost înmor­mân­ta­tă la Istan­bul, în Marea Mos­chee Hagi Sofia, dar cine ştie, poa­te că şi‑a dorit în adân­cul ini­mii să rămâ­nă în cur­tea gea­mi­ei sale, aco­lo, depar­te… în micul oraş din Dobro­gea…

sur­sa foto – panoramio.com, foto­gra­fie rea­li­za­ta de Rada C Gabi.


Man­ga­lia News, 01.09.2019. Mul­țu­mim, Cris­ti­an Cea­le­ra, pen­tru Poveș­ti­le Mării Negre!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele