La Limanu au demarat noi lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere. Prin PNDL, vor fi asfaltate străzi pe o lungime de 8,5 km

0
493

De astăzi, luni, 16 sep­tem­brie 2019, în comu­na Lima­nu au dema­rat noi lucrări de rea­bi­li­ta­re a infras­truc­tu­rii ruti­e­re. Ast­fel, prin­tr-un pro­iect finan­țat în cadrul PNDL, în valoa­re de 4,6 mili­oa­ne lei,  vor fi rea­li­za­te lucrări de asfal­ta­re pe o lun­gi­me de 8,5 km.

Pri­me­le străzi asfal­ta­te vor fi Mede­leni, Cămi­nu­lui 1 si Cămi­nu­lui 2, din Lima­nu. Cred că este o eta­pă impor­tan­tă pen­tru comu­ni­ta­tea loca­lă, mai ales în con­te­xul în care am pro­mis că vom asfal­ta stră­zi­le comu­nei noas­tre. Am dema­rat acest pro­iect acum, după ce am avut cer­ti­tu­di­nea că în zonă au fost fina­li­za­te lucră­ri­le nece­sa­re rea­li­ză­rii rețe­lei de dis­tri­bu­ție a gaze­lor natu­ra­le. Lucrăm con­tra cro­no­me­tru, ast­fel încât sezo­nul rece să nu ne peri­cli­te­ze pro­iec­tul. Moder­ni­za­rea loca­li­tă­ți­lor comu­nei Lima­nu repre­zin­tă o pri­o­ri­ta­te a man­da­tu­lui meu și cred că este extrem de impor­tant să iden­ti­fi­căm sur­se alter­na­ti­ve de finan­ța­re și să acce­săm cât mai mul­te fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le”, a decla­rat Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu.


Man­ga­lia News, 16.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply