INITIATIVA Mangalia News! MANGALIA poate deveni un POL DE PROIECTE EUROPENE, pentru întreaga zonă de Sud-Est a Dobrogei!

0
1642

INITIATIVA Man­ga­lia News! MANGALIA poa­te deve­ni un POL DE PROIECTE EUROPENE pen­tru întrea­ga zonă de Sud-Est a Dobro­gei!

Ne adre­săm pe aceas­tă cale tutu­ror între­prin­ză­to­ri­lor mici și mij­lo­cii, dar și debu­tan­ți­lor într-ale afa­ce­ri­lor, pre­cum și Auto­ri­tă­ți­lor Publi­ce Loca­le (APL) din Sud-Estul Dobro­gei, care doresc să atra­gă fon­duri euro­pe­ne pen­tru pro­iec­te­le de dezvol­ta­re loca­lă și îi invi­tăm să dea curs ini­ția­ti­vei lan­sa­te astăzi de echi­pa Man­ga­lia News, ace­ea de a înfi­in­ța un POL DE PROIECTE EUROPENE pen­tru aceas­tă zonă. 

Dacă doriți să apli­ca­ţi pen­tru Pro­iec­te cu finanţări euro­pe­ne sau guver­na­men­ta­le, spe­cia­li­ş­tii / cola­bo­ra­to­rii noș­tri vă stau la dis­po­zi­ţie cu cele mai per­ti­nen­te solu­ţii pen­tru: Pla­nuri de afa­ceri, Stu­dii de feza­bi­li­ta­te, Cereri de finanţa­re, Mana­ge­ment de pro­iect. Soli­ci­tan­ții din zona Man­ga­lia sau din Sud-Estul jude­țu­lui Con­stanţa vor avea pri­o­ri­ta­te la toa­te ser­vi­ci­i­le de con­sul­tanţă pe care vi le ofe­rim.

Devi­za noas­tră este: Împre­u­nă, vom reu­și!


Pe adre­sa de e‑mail [email protected] ne puteți tri­mi­te soli­ci­tă­ri­le, opi­ni­i­le și suges­ti­i­le dum­ne­a­voas­tră cu pri­vi­re la aceas­tă ini­ția­ti­vă a redac­ți­ei Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, Vineri, 17 mai 2019. Repu­bli­ca­re: 18.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.