ILUSTREAZĂ UN CITAT — Concurs Foto lansat de Directia pentru Cultură si Sport Mangalia

0
283

Ruxan­dra Geor­ges­cu: Mai sunt doar două zile în care vă puteti înscrie!!! Zile­le aces­tea, Direc­tia pen­tru Cul­tu­ră si Sport Man­ga­lia a lan­sat con­cur­sul foto “Ilus­trea­za un citat”. 

Foto­gra­fi­i­le se pot tri­mi­te pe adre­sa de e‑mail: [email protected], iar mai jos aveti Regu­la­men­tul. Aici, in text, gasi­ti si cele 10 cita­te pro­pu­se ca tema. Puteti pos­ta foto­gra­fii cu pei­sa­je, deta­lii, flori, flu­turi, cer, soa­re, sau ori­ce alte ele­men­te (cuvin­te che­ie) va inspi­ra, din aces­te cita­te! Spor si suc­ces, tutu­ror!

1. ”O car­te tre­bu­ie să fie o topo­riș­că cu care să sfă­râ­măm marea înghe­ța­tă din­lă­un­trul nos­tru”. Franz Kafka, Repu­bli­ca Cehă.
2. ”Tre­bu­ie să văd vreo două trei omizi, dacă vreau să văd cum ara­tă un flu­tu­re” (Micul Print – Anto­i­ne de Saint Exu­pe­ry — Fran­ta).
3. ”Flo­ri­le nu sunt alt­ce­va decat modul în care natu­ra zam­bes­te” (Anca Danie­la Hut).
4. ”Ata­tea pasari zbo­a­ră, încât ochiul mare al aeru­lui va rămâ­ne fără sprân­ce­ne (Nichi­ta Stă­ne­scu — Româ­nia).
5. ”Chiar și soa­re­le e slab atunci când se tre­zeș­te, dar adu­nă pute­re și curaj pe par­cur­sul zilei” – Char­les Dic­kens – Marea Bri­ta­nie, The Old Curi­o­si­ty Shop.
6. Câi­ne­le este cea mai subli­mă expre­sie a desă­vârşi­rii ome­neşti. (citat cele­bru din Ale­cu Rus­so).
7. „În toa­te ţări­le, feme­i­le sunt mobi­lul revo­lu­ţiu­ni­lor, mai ales în ceea ce pri­veş­te moda.” ( Ale­cu Rus­so).
8. “Toam­na este a doua pri­mă­va­ră, când fie­ca­re frun­ză este o floa­re.” Albert Camus (nas­cut in Alge­ria, a trait in Fran­ta).
9. “A pri­vi cerul, mai cu sea­ma în nop­ți­le cele seni­ne, este după păre­rea mea, una din plă­ce­ri­le cele mai poe­ti­ce, este chiar un stu­diu.” (Nico­lae Fili­mon, volu­mul “Nuve­le”).
10. ”Pe cul­mea cea mai îna­l­tă a munţi­lor Car­pa­ţi, se întin­de o ţară mân­dră şi bine­cu­vân­ta­tă între toa­te ţări­le semă­na­te de Dom­nul pre pământ.” (Nico­lae Băl­ces­cu).


Man­ga­lia News, Luni, 16.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele