EU SUNT, TU EȘTI, NOI SUNTEMMAREA! Evenimente culturale deosebite, în cadrul proiectului DOBROGEA, EDIFICII CU MOZAIC: CREDINȚA, CULTURA, CETATEA

0
287

Eve­ni­men­te­le din cadrul pro­iec­tu­lui DOBROGEA, EDIFICII CU MOZAIC: CREDINȚA, CULTURA, CETATEA, sin­gu­rul pro­iect orga­ni­zat de o aso­ci­a­ție din Con­stan­ța (Aso­ci­a­ția Euro­cult) finan­țat de Depar­ta­men­tul pen­tru Rela­ții Inte­re­t­ni­ce (D.R.I.) din cadrul Secre­ta­ri­a­tu­lui Gene­ral al Guver­nu­lui Româ­ni­ei, con­ti­nua astăzi, 28 sep­tem­brie 2019, la Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța (M.I.N.A.C).

De la ora 10.00, au fost relu­a­te comu­ni­că­ri­le ști­in­ți­fi­ce pri­vind par­ti­cu­la­ri­tă­ți­le mino­ri­tă­ți­lor națio­na­le, patri­mo­ni­ul lor cul­tu­ral, evo­lu­ți­i­le aces­to­ra și impor­tan­ța pre­zen­ței mino­ri­tă­ți­lor în Dobro­gea, în spe­cial, și în Româ­nia, în gene­ral. Din­tre titlu­ri­le lucră­ri­lor men­țio­năm: „Națiu­nea, o rea­li­ta­te con­stru­i­tă siner­ge­tic“ (lect.univ.dr. Ghiur­sel Regep), „Tăta­rii: isto­ric, iden­ti­ta­te, actu­a­li­ta­te“ (prof.univ.dr. Ibram Nure­din), „Ero­ii turci și tătari dobro­geni în cele două Răz­bo­a­ie Mondi­a­le“ (col.® Remus Maco­vei) „Aspec­te ale acti­vi­tă­ții cul­tu­ra­le a comu­ni­tă­ții alba­ne­ze din Con­stan­ța“ (prof.univ.dr. Rena­ta Top­ciu) etc.

Astăzi, de la ora 17.00, Muze­ul de Artă Con­stan­ța va găz­dui spec­ta­co­lul de muzi­că, dans și poe­zie din liri­ca mino­ri­tă­ți­lor națio­na­le dobro­ge­ne „Eu sunt, tu ești, noi sun­tem – marea“, în regia maes­tru­lui Liviu Mano­la­che. Inter­pre­tea­ză acto­rii Geor­gi­a­na Mazi­les­cu, Tur­chian Nasur­la, Mari­an Ado­chi­ței, Cvar­te­tul Pon­ti­ca și soliști bale­rini ai Tea­tru­lui Națio­nal de Ope­ră și Balet „Oleg Dano­vschi“, în core­gra­fia maes­tru­lui Hora­țiu Che­re­cheș.

Până la ora 17.00, însă, vă invi­tăm la cele­lal­te eve­ni­men­te din cadrul pro­iec­tul DOBROGEA, EDIFICII CU MOZAIC: CREDINȚA, CULTURA, CETATEA, care se vor des­fă­șu­ra astăzi: lan­sări de cărți și publi­ca­ții în lim­bi­le mino­ri­tă­ți­lor națio­na­le (ora 14.00 — Aula „Adri­an Rădu­les­cu“, M.I.N.A.C.) și spec­ta­co­lul comu­ni­tă­ții tăta­re „Aca­să în Dobro­gea“ (ora 15.00 – Sala .… M.I.N.A.C.)

Ieri, 27 sep­tem­brie a.c., apro­xi­ma­tiv 150 de elevi din mai mul­te licee din jude­țe­le Con­stan­ța și Tul­cea au par­ti­ci­pat la wor­k­sho­pu­ri­le edu­ca­țio­na­le orga­ni­za­te la Bibli­o­te­ca Jude­țea­nă „I.N. Roman“ Con­stan­ța sub devi­za „Cum poa­te fi cine­va alt­fel?“ și la con­cur­sul șco­lar de dez­ba­teri pro tole­ran­ță „Aproa­pe de mine și din­co­lo de linia ori­zon­tu­lui“. Toți ele­vii par­ti­ci­panți au pri­mit diplo­me de exce­len­ță și pre­mii, schim­bu­ri­le de idei și teze­le sus­ți­nu­te fiind deo­se­bit de inte­re­san­te, fie­ca­re echi­pă de deba­te fiind apla­u­da­tă și vota­tă de publi­cul din Aula Bibli­o­te­cii Jude­țe­ne. Lice­e­nii au par­ti­ci­pat ieri și la ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei „Etni­i­le Dobro­gei: repe­re isto­ri­ce“ de cărți și publi­ca­ții în lim­bi­le mino­ri­tă­ți­lor tur­că, alba­ne­ză, tăta­ră, ger­ma­nă, ruși-lipo­ve­ni etc., orga­ni­za­tă de bibli­o­graf dr. Ange­la Anca Dobre.

Dobro­gea este per­ce­pu­tă și valo­ri­za­tă în men­ta­lul public româ­nesc ca un mozaic de etnii și cul­turi, un teri­to­riu-model al dia­lo­gu­lui inter­re­li­gi­os și inter­cul­tu­ral. Iar unul din­tre sim­bo­lu­ri­le rele­van­te ale regiu­nii îl repre­zin­tă Edi­fi­ci­ul roman cu mozaic din Con­stan­ța, monu­ment isto­ric con­stru­it în seco­lul al IV-lea, a cărui impre­sio­nan­tă sală cu mozaic func­țio­na inclu­siv ca loc de întâl­ni­re a negus­to­ri­lor și ofi­ci­a­li­tă­ți­lor vre­mii. Mozai­cul devi­ne ast­fel, la pro­priu și la figu­rat, o ampren­tă a Dobro­gei, un stil al ei, o mar­că spe­ci­fi­că, un brand care cono­tea­ză pe de o par­te diver­si­ta­tea  / hete­ro­ge­ni­ta­tea (cul­tu­ra­lă, etni­că etc) și pe de altă par­te ances­tra­li­ta­tea / vechi­mea, culoa­rea, pati­na vre­mii.

Din aces­te moti­ve, pro­iec­tul DOBROGEA, EDIFICII CU MOZAIC: CREDINȚA, CULTURA, CETATEA, imple­men­tat de Aso­ci­a­ția Euro­cult, își pro­pu­ne să con­tri­bu­ie la valo­ri­fi­ca­rea poten­ți­a­lu­lui cul­tu­ral și cre­a­tiv ale mino­ri­tă­ți­lor, impli­cit la între­gi­rea patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral națio­nal, și să atra­gă aten­ția publi­cu­lui local și națio­nal, în spe­cial a publi­cu­lui tânăr, asu­pra impor­tan­ței pre­zen­ței mino­ri­tă­ți­lor în Dobro­gea, în spe­cial, și în Româ­nia, în gene­ral.


Man­ga­lia News, 28.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele