EduClick — Dăm Click pe România 2019! Ateliere Fără Frontiere sprijină cu 300 de calculatoare copiii și tinerii din medii defavorizate

0
323

Edu­Cli­ck — Dăm Cli­ck pe Româ­nia 2019! Ate­li­e­re Fără Fron­ti­e­re spri­ji­nă cu 300 de cal­cu­la­toa­re copi­ii și tine­rii din medii defa­vo­ri­za­te.

Aso­ci­a­ția Ate­li­e­re Fără Fron­ti­e­re a lan­sat, joi, edi­ția a doua a pro­gra­mu­lui Edu­Cli­ck — Dăm Cli­ck pe Româ­nia 2019, prin care va dota cu 300 de cal­cu­la­toa­re șco­li­le, insti­tu­ți­i­le publi­ce și orga­ni­za­ți­i­le non-pro­fit care lucrea­ză cu tineri și copii din comu­ni­tăți defa­vo­ri­za­te, mul­țu­mi­tă impli­că­rii Soci­e­te Gene­ra­le Euro­pean Busi­ne­ss Ser­vi­ces ca par­te­ner prin­ci­pal.

Pen­tru aceas­tă edi­ție a pro­gra­mu­lui, Ate­li­e­re Fără Fron­ti­e­re a alo­cat 300 de cal­cu­la­toa­re recon­di­țio­na­te pen­tru care pot apli­ca școli, licee, gră­di­ni­țe, orga­ni­za­ții non-pro­fit și insti­tu­ții soci­a­le și cul­tu­ra­le care pre­zin­tă un pro­iect de edu­ca­ție, for­ma­re sau inte­gra­re soci­a­lă prin acces la IT&C. Orga­ni­za­ți­i­le inte­re­sa­te își pot înscrie pro­iec­te­le în con­curs până pe 13 octom­brie 2019, prin inter­me­di­ul for­mu­la­ru­lui de pe site-ul educlick.ro. În pro­ce­sul de juri­za­re, vor fi favo­ri­za­te pro­iec­te­le dedi­ca­te copi­i­lor și tine­ri­lor care vizea­ză un impact soci­al în comu­ni­ta­te, urmând ca cei 20 de lau­reați ai pro­gra­mu­lui să fie anun­țați pe 21 octom­brie.

În aceas­tă lună au înce­put cur­su­ri­le 2.824.594 de elevi şi copii înscriși la gră­di­ni­ţă. Din păca­te, știm că par­cur­sul șco­lar al mul­to­ra din­tre ei nu va fi lip­sit de obs­ta­co­le, mai ales în cazul celor care se con­frun­tă cu un risc cres­cut de sără­cie și exclu­ziu­ne soci­a­lă. Lan­săm un nou apel de pro­iec­te pen­tru a iden­ti­fi­ca șco­li­le și orga­ni­za­ți­i­le care au nevo­ie de teh­ni­că de cal­cul în imple­men­ta­rea unor pro­gra­me dedi­ca­te copi­i­lor și tine­ri­lor care întâm­pi­nă ast­fel de difi­cul­tăți”, a decla­rat Patri­ck Ouri­a­ghli, Direc­tor Gene­ral al Ate­li­e­re Fără Fron­ti­e­re.

Soci­e­te Gene­ra­le Euro­pean Busi­ne­ss Ser­vi­ces a ales să se impli­ce în cea de‑a doua edi­ție a Pro­gra­mu­lui Edu­Cli­ck — Dăm Cli­ck pe Româ­nia 2019 pen­tru că atin­ge o arie de dezvol­ta­re atât de nece­sa­ră pen­tru sis­te­mul de învă­țământ româ­nesc – nevo­ia de digi­ta­li­za­re, de a fi la curent cu evo­lu­ția teh­no­lo­gi­că. Prin inter­me­di­ul aces­tui pro­gram, în fie­ca­re an gene­ra­ții noi de elevi vor putea bene­fi­cia de echi­pa­men­tul nece­sar pen­tru pre­gă­ti­rea lor si vor fi cu un pas mai aproa­pe de un vii­tor conec­tat cu cerin­țe­le de pe pia­ța mun­cii. De alt­fel, este un apel către noi toți să pri­vim cu o mai mare res­pon­sa­bi­li­ta­te deșe­u­ri­le elec­tro­ni­ce și modul în care aces­tea pot fi ges­tio­na­te și reu­ti­li­za­te”, a com­ple­tat Roxa­na Pătraș­cu, Com­mu­ni­ca­tion & PR Mana­ger al Soci­e­te Gene­ra­le Euro­pean Busi­ne­ss Ser­vi­ces.

Pro­gra­mul Edu­Cli­ck — Dăm Cli­ck pe Româ­nia 2019 este spri­ji­nit și anul aces­ta de Up Româ­nia și Fun­da­ția Up. “Acce­sul la edu­ca­ție digi­ta­lă și infor­ma­re ar tre­bui să fie un drept de care să bene­fi­cie­ze toți ele­vii și tine­rii și un subiect pe agen­da pri­o­ri­ta­ră a celor care pot face posi­bil acest lucru, de fapt, o pri­o­ri­ta­te a fie­că­ru­ia din­tre noi. Ini­ția­ti­va aso­ci­a­ți­ei Ate­li­e­re Fără Fron­ti­e­re de a imple­men­ta și duce mai depar­te, an de an, pro­iec­tul Edu­Cli­ck – Dăm Cli­ck pe Româ­nia ne‑a demon­strat că se poa­te: oameni cu suflet, impli­cați și devo­tați, recon­di­țio­nea­ză și dau o nouă via­ță cal­cu­la­toa­re­lor pen­tru ca, mai depar­te, cadre didac­ti­ce dedi­ca­te și dor­ni­ce să ofe­re șanse mai bune celor pe care îi edu­că să poa­tă con­strui un vii­tor mai bun pen­tru tine­re­le gene­ra­ții prin pro­iec­te de dezvol­ta­re a com­pe­ten­țe­lor digi­ta­le și de inclu­ziu­ne soci­a­lă. Aceas­tă pute­re a lui „împre­u­nă” pen­tru edu­ca­ție și șanse ega­le este o reu­și­tă fru­moa­să pe care și noi, Up Româ­nia și Fun­da­ția Up, o  sus­ți­nem”, a decla­rat Ele­na Pap, Direc­tor Gene­ral al Up Româ­nia.

Cele 300 de cal­cu­la­toa­re inclu­se în aceas­tă edi­ție au fost recon­di­țio­na­te în ate­li­e­rul de inser­ție reco­nect al aso­ci­a­ți­ei și vor ajun­ge la cei 20 de lau­reați com­plet echi­pa­te. Ele au fost colec­ta­te de la com­pa­nii și apoi repa­ra­te de per­soa­ne vul­ne­ra­bi­le, exclu­se și mar­gi­na­li­za­te, care bene­fi­ci­a­ză de un par­curs per­so­na­li­zat de inser­ție socio-pro­fe­sio­na­lă, menit să le aju­te să-și reclă­deas­că via­ța și să intre pe pia­ța con­ven­țio­na­lă a mun­cii.

În anul 2019, Ate­li­e­re Fără Fron­ti­e­re a alo­cat celor două edi­ții ale pro­gra­mu­lui Dăm Cli­ck pe Româ­nia 1.300 de cal­cu­la­toa­re, din tota­lul de pes­te 2.500 pe care le va dona prin plat­for­ma Edu­Cli­ck către pro­iec­te edu­ca­țio­na­le deru­la­te în bene­fi­ci­ul comu­ni­tă­ți­lor defa­vo­ri­za­te.

Des­pre Soci­e­te Gene­ra­le Euro­pean Busi­ne­ss Ser­vi­ces

Soci­e­te Gene­ra­le Euro­pean Busi­ne­ss Ser­vi­ces a fost fon­da­tă în 2011 ca cen­tru de ser­vi­cii pen­tru gru­pul Soci­e­te Gene­ra­le. Com­pa­nia ofe­ră ser­vi­cii pro­fe­sio­na­le de îna­l­tă cali­ta­te în diver­se dome­nii de acti­vi­ta­te pen­tru enti­tă­ți­le Gru­pu­lui din întrea­ga lume: finanțe/contabilitate, achi­zi­ții, resur­se uma­ne și IT.

În 2016, SG EBS a pri­mit pre­mi­ul de exce­len­ță pen­tru cea mai rapi­dă creș­te­re în cadrul Roma­nian Out­so­ur­cing Awar­ds, în 2018 a obți­nut pre­mi­ul SSC Com­pany of the Year în cadrul Roma­nian Out­so­ur­cing and Sha­re Ser­vi­ces Awar­ds Gala, iar anul aces­ta a obți­nut pre­mi­i­le Employer of the Year și CSR ini­ti­a­ti­ve of the year, în cadrul Busi­ne­ss Ser­vi­ce Forum orga­ni­zat de către Out­so­ur­cing Today. De ase­me­nea, tot anul aces­ta, în cadrul ABSL Awar­ds Gala, a pri­mit pre­mi­ul 1st Pla­ce Busi­ne­ss Lea­der în cate­go­ria Busi­ne­ss Inno­va­tion. (www.sgebs.com).

Des­pre Fun­da­ția Up și Up Româ­nia

Urmă­rind dezvol­ta­rea colec­ti­vă, întă­ri­tă de cul­tu­ra coo­pe­ra­ti­vă și de valo­ri­le între­gu­lui Grup Up, Fun­da­ția Up are ca viziu­ne să impul­sio­ne­ze pute­rea de a acțio­na împre­u­nă pen­tru per­soa­ne­le afla­te în situ­a­ție de izo­la­re, difi­cul­ta­te sau depen­den­ță, aju­tân­du-le să aibă acces la ele­men­te­le esen­ți­a­le, pen­tru ca ast­fel aces­tea să se dezvol­te cât mai liber. Fun­da­ția Up își coor­do­nea­ză acțiu­ni­le și finan­ță­ri­le în jurul a 4 dome­nii pri­o­ri­ta­re: Ali­men­ta­ție, Locu­in­ță, Edu­ca­ție și cul­tu­ră, Sănă­ta­te. (www.fondation-up.org).

Up Româ­nia, par­te a Gru­pu­lui Up, deser­veș­te pes­te 20.000 de cli­enți și 750.000 de bene­fi­ci­ari, având o pre­zen­ță pe pia­ța din Româ­nia de mai bine de 17 ani. Por­to­fo­li­ul său de pro­du­se și ser­vi­cii inclu­de, prin­tre alte­le, tiche­te de masă pe suport de hâr­tie și car­duri de masă UP Dejun, tiche­te cadou pe suport de hâr­tie și car­duri UP Cadou, vou­che­re de vacanţă pe suport de hâr­tie și car­duri de vacan­ță UP Vacan­ță, tiche­te de cul­tu­ră și car­duri de cul­tu­ră UP Cul­tu­ră, tiche­te soci­a­le și tiche­te soci­a­le de gră­di­țin­ță Up Soci­al, tiche­te de cre­șă Up Cre­șă, plat­for­me­le UP Achi­zi­ții și Stim Onli­ne. (www.upromania.ro).

Des­pre Ate­li­e­re Fără Fron­ti­e­re

Ate­li­e­re Fără Fron­ti­e­re este o aso­ci­a­ție româ­neas­că pen­tru inser­ția soci­a­lă, pro­fe­sio­na­lă și civi­că a per­soa­ne­lor vul­ne­ra­bi­le, exclu­se și mar­gi­na­li­za­te. AFF a înfi­in­țat 3 între­prin­deri soci­a­le de inser­ție prin acti­vi­ta­tea eco­no­mi­că — ate­li­e­re­le reco­nect, remesh și fer­ma bio&co — în care ofe­ră ser­vi­cii per­so­na­li­za­te de acom­pa­nie­re soci­a­lă, con­si­li­e­re pen­tru inser­ție, psi­ho­te­ra­pie și acom­pa­nie­re peda­go­gi­că pen­tru for­ma­rea de com­pe­ten­țe per­soa­ne­lor care cumu­lea­ză mul­ti­ple difi­cul­tăți la anga­ja­re. (www.atelierefarafrontiere.ro).


Man­ga­lia News, Luni, 23.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele