Cu ce s‑a ales Educaţia românească de la Breazul ministru cu numărul 28

0
225

Cu ce s‑a ales Edu­ca­ţia româ­neas­că de la Brea­zul minis­tru cu numă­rul 28. Edi­to­ri­al sem­nat de Simo­na Anghel.

Teo­re­tic, înce­pând cu 18 sep­tem­brie 2019, inte­ri­ma­tul minis­tru­lui Edu­ca­ţi­ei, Daniel Breaz a înce­tat, aşa încât, prac­tic, nu ar tre­bui să mai pro­du­că „efec­te” în pla­nul ordi­ne­lor. În doar o lună şi aproa­pe jumă­ta­te, a reu­şit totu­şi să emi­tă câte­va ordi­ne, pe care cei de la cate­dră nu nea­pă­rat le con­tes­tă, ci doar le dez­a­pro­bă apa­ri­ţia intem­pes­ti­vă. Pe de altă par­te, dacă stăm să ne gân­dim şi la for­ma­lis­mul nume­roa­se­lor dez­ba­teri publi­ce anos­te, cu depla­sări ale mini­ş­tri­lor în teri­to­riu şi care, în final, nu au nicio urma­re con­cre­tă, poa­te că Breaz chiar a pro­ce­dat bine.

Aşa­dar, din anul şco­lar 2020–2021, învă­ţămân­tul pro­fe­sio­nal devi­ne obli­ga­to­riu pen­tru ele­vii care susţin Eva­lu­a­rea Naţio­na­lă şi obţin o medie de admi­te­re sub 5, iar lice­e­le care au reu­şit non-per­for­manţa de a înre­gis­tra 0% rata de pro­mo­va­re la Baca­la­u­re­a­tul din 2019 nu vor mai avea cla­se de‑a IX‑a la învă­ţămân­tul de zi în vii­to­rul plan de şco­la­ri­za­re (curi­os, dar la Con­stanţa vor­bim de un sin­gur liceu, cel din Deleni).

Reve­nind însă la pres­ta­ţia ex-minis­tru­lui Daniel Breaz, din­co­lo de aces­te două măsuri, a reu­şit să se facă neplă­cut remar­cat prin afir­ma­ţii care au dove­dit cât de rupt este cu-ade­vă­rat de sis­te­mul edu­ca­ţio­nal, în ciu­da fap­tu­lui că ocu­pă fun­cţia de rec­tor al Uni­ver­si­tă­ţii „1 Decem­brie” din Alba Iulia, deci s‑ar pre­su­pu­ne că „le are” cât de cât cu fap­tul că pro­fe­so­rii nu devin şi das­căli oda­tă cu obţi­ne­rea licenţei.

Foar­te tris­tă afir­ma­ţia de la des­chi­de­rea anu­lui şco­lar, când s‑a dat cu păre­rea că exa­me­nul de titu­la­ri­za­re ar tre­bui să poa­tă fi pro­mo­vat şi cu nota 5. Cică nu ar avea rele­vanţă pen­tru gra­dul de pre­gă­ti­re al pro­fe­so­ru­lui. Pe bune? Nu‑i des­tul că în medi­ul rural ajung să pre­dea prea mul­te per­soa­ne „rătă­ci­te” la cate­dră, pen­tru că nu şi-au găsit alt job (reţi­neţi, nu gene­ra­li­zez, pen­tru că am cunos­cut şi „rara avis” care feri­cesc ele­vii şi părinţii de la ţară)?

Cât des­pre corec­ta­rea încru­ci­şa­tă a lucră­ri­lor la Baca­la­u­re­at, o spe­ranţă… anti-fra­u­dă, minis­trul Breaz susţi­ne că nu a exclus‑o şi că la sesiu­nea din 2020 moda­li­ta­tea de eva­lu­a­re va fi ace­ea­şi.

Și ca „tablo­ul” inte­ri­ma­ru­lui să fie com­plet, iată câte­va din­tre afir­ma­ţi­i­le care l‑au făcut cele­bru:

Pen­tru mine ca om, ca român, pot să spun, ca şi cadru didac­tic… eu con­si­der, aşa cum con­si­de­ră foar­te mul­tă lume, că este prac­tic cel mai mare poet CARE l‑a dat Româ­nia, cel puţin până în momen­tul de faţă. O ope­ră extra­or­di­na­ră”.

O mamă sin­gu­ră şi doi copii nu repre­zin­tă o fami­lie. A fost o fami­lie, dar s‑a întâm­plat ceva şi nu mai este”.

Nu exis­tă o rela­ţie de pro­porţio­na­li­ta­te direc­tă între anal­fa­be­tis­mul fun­cţio­nal, defi­nit drept capa­ci­ta­tea de a scrie şi a citi, dar neînţe­le­ge­rea sen­su­lui cuvin­te­lor cunos­cu­te, a con­e­xiu­ni­lor din­tre ele şi a con­tex­tu­lui în care ar tre­bui uti­li­za­te, şi numă­rul de bibli­o­teci publi­ce”.

Inter­ne­tul – şi o spun cu sin­ce­ri­ta­te şi încre­de­re – gene­rea­ză şi mani­pu­lea­ză tine­rii sau tine­re­le gene­ra­ţii şi îi îndreap­tă către alte dire­cţii decât cele ce ar tre­bui să fie nor­ma­le”.

Cert este că, numă­ra­ţi „bob cu bob” — cu tot cu inte­ri­mari -, în ulti­mii 30 de ani învă­ţămân­tul româ­nesc a avut par­te de 27 de mini­ş­tri ai Edu­ca­ţi­ei, care au venit, şi-au mar­cat „teri­to­ri­ul” pre­cum ştim noi cine, au zăpă­cit un întreg sis­tem şi au ple­cat sau sunt pe cale să ple­ce, lăsând toa­le­te­le tot în fun­dul curţii şco­lii.

În schimb, cu tul­bu­rări para­no­ide, pro­mit table­te pen­tru fie­ca­re elev, indi­fe­rent de medi­ul în care înva­ţă, şi o masă cal­dă pe fie­ca­re ban­că, deşi buge­tul alo­cat Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei de către Guvern adu­ce la dis­pe­ra­re până şi feme­i­le de ser­vi­ciu, care dilu­ea­ză clo­rul să le ajun­gă pe toa­te eta­je­le şi nu mai mătu­ră inte­gral cla­se­le, pen­tru că pur şi sim­plu au prea mul­te. (ziuaconstanta.ro/stiri/editorial).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele