Bunuri contrafăcute, în valoare de peste 1.165.000 lei, confiscate în Portul Constanţa Sud Agigea

0
336

Bunuri con­tra­fă­cu­te, în valoa­re de pes­te 1.165.000 lei, con­fis­ca­te în Por­tul Con­stanţa Sud Agi­gea.

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă au întoc­mit dosar penal sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de pune­re în cir­cu­la­ție de măr­furi con­tra­fă­cu­te, pe nume­le unui cetă­țean român, în urma des­co­pe­ri­rii împre­u­nă cu lucră­to­rii vamali, într-un con­tai­ner sosit din Chi­na, a unor bunuri în valoa­re de pes­te 1.165.000 lei.

În luna august, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă împre­u­nă cu lucră­to­rii vamali din cadrul Biro­u­lui Vamal Con­stan­ța Sud au efec­tu­at, în baza ana­li­zei de risc, con­tro­lul amă­nu­n­țit la un con­tai­ner sosit din Chi­na, având ca des­ti­na­tar o soci­e­ta­te comer­ci­a­lă de pe raza jude­țu­lui Argeș.

În urma con­tro­lu­lui, au fost des­co­pe­ri­te 4.928 de seturi cu jocuri de con­struc­ții sus­cep­ti­bi­le a adu­ce atin­ge­re drep­tu­lui de pro­pri­e­ta­te inte­lec­tu­a­lă al unei mărci cunos­cu­te.

Ast­fel, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au extins cer­ce­tă­ri­le și, în urma con­fir­mă­rii din par­tea titu­la­ru­lui de mar­că a fap­tu­lui că bunu­ri­le aduc atin­ge­re drep­tu­lui de pro­pri­e­ta­te inte­lec­tu­a­lă al unei mărci cunos­cu­te, în data de 05.09.2019 s‑au sesi­zat din ofi­ciu sub aspec­tul săvâr­și­rii infra­cţiu­nii de pune­re în cir­cu­la­ţie a unui pro­dus pur­tând o mar­că iden­ti­că sau simi­la­ră cu o mar­că înre­gis­tra­tă pen­tru pro­du­se iden­ti­ce sau simi­la­re şi care pre­ju­di­ci­a­ză pe titu­la­rul măr­cii înre­gis­tra­te. 

De ase­me­nea, s‑a sta­bi­lit fap­tul că admi­nis­tra­to­rul fir­mei este un cetă­ţean român, în vâr­stă de 40 de ani.

Bunu­ri­le, dacă ar fi fost comer­ci­a­li­za­te ca pro­du­se de mar­că, ar fi avut valoa­rea tota­lă de apro­xi­ma­tiv 1.165.470 lei. Aces­tea au fost ridi­ca­te în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor, la fina­li­za­re fiind dis­pu­se măsu­ri­le lega­le care se impun.


Man­ga­lia News, 07.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply