Sandalele, încălțămintea ideală pentru sezonul de vară? Avantaje și dezavantaje!

0
980

Mulți ar spu­ne că vara, san­da­le­le sunt cea mai bună opțiu­ne de încăl­ță­min­te. Pen­tru majo­ri­ta­tea din­tre noi, sezo­nul cald este pri­lej de dis­trac­ții, con­ce­dii, într-un cuvânt de ținu­tă leje­ră. Pen­tru a ne asi­gu­ra tot con­for­tul, avem nevo­ie de hai­ne și încăl­ță­min­te potri­vi­te, din mate­ri­a­le cât mai de cali­ta­te, care să ne lase pie­lea să respire.

În ceea ce pri­veș­te încăl­ță­min­tea, de depar­te cele mai apre­cia­te vara sunt san­da­le­le. Feme­i­le, în spe­cial, poar­tă san­da­le vara toc­mai pen­tru a‑și asi­gu­ra un con­fort spo­rit al picioa­re­lor. A mer­ge pe tocuri la 30 de gra­de nu este deloc o opțiu­ne dacă vrei să te simți bine, toc­mai de ace­ea e bine să cauți alter­na­ti­ve con­for­ta­bi­le. Iar una din­tre ele sunt sandalele.

Exis­tă, însă, și voci care spun că san­da­le­le nu ofe­ră atât de mul­tă pro­tec­ție cum ar tre­bui sau că pot cau­za pro­ble­me ale picioa­re­lor. Am făcut, așa­dar, o lis­tă cu avan­ta­je și dez­a­van­ta­je ale aces­tui tip de încălțăminte:

Avan­ta­je

- Ofe­ră un con­fort spo­rit. Într-ade­văr, san­da­le­le sunt extrem de prac­ti­ce, inclu­siv cele cu tal­pa orto­pe­di­că, deo­a­re­ce sunt extrem de ușoa­re iar mate­ri­a­lul din care sunt con­fec­țio­na­te este și el unul atent ales.

- San­da­le­le din pie­le sunt rezis­ten­te. O pere­che de san­da­le din pie­le natu­ra­lă tre­bu­ie să exis­te în gar­de­ro­ba ori­că­rei femei, deo­a­re­ce pie­lea natu­ra­lă este cel mai bun mate­ri­al de con­fec­ție al încăl­ță­min­tei. De ase­me­nea, nu va tre­bui să îți faci griji că după câte­va pur­tări e posi­bil ca san­da­le­le să se rupă, deo­a­re­ce pie­lea natu­ra­lă nu se dete­ri­o­rea­ză atât de ușor.

  • Per­mit picio­ru­lui să res­pi­re. Vara este extrem de impor­tant să lăsăm pie­lea să res­pi­re, deo­a­re­ce căl­du­ra poa­te favo­ri­za apa­ri­ția de iri­ta­ții și pete, extrem de ine­ste­ti­ce și peri­cu­loa­se. Un picior sufo­cat într-un pan­tof strâmt va suferi extrem de mult pe timp de vară, ca să nu mai vor­bim și de băși­ci­le și bătă­tu­ri­le pe care le cau­zea­ză. Acest lucru îți va spori discon­for­tul gene­rat ori­cum de tem­pe­ra­tu­ri­le mari, așa­dar o pere­che de san­da­le în care picioa­re­le tale să res­pi­re este opțiu­nea perfectă.

Dez­a­van­ta­je

- Nu pot fi pur­ta­te decât vara. Dacă pan­to­fii și adi­da­șii pot fi pur­tați ori­când, indi­fe­rent de sezon, ei bine san­da­le­le pot fi pur­ta­te doar vara. De ace­ea, inves­ti­ția pe care o faci achi­zi­ționând o pere­che de san­da­le este doar pen­tru un sezon, ceea ce pen­tru unii poa­te repre­zen­ta o risi­pă de bani.

- Nu ofe­ră atât de mul­tă pro­tec­ție. San­da­le­le nu pro­te­jea­ză picio­rul de așchii sau cio­buri care pot sări de pe stra­dă, iar dacă ai ghi­nio­nul să nime­rești pe drum o ploa­ie toren­ți­a­lă, san­da­le­le nu te vor aju­ta prea mult. Ele pot fi pur­ta­te doar pe o vre­me înso­ri­tă, cu drum uscat, iar aten­ția la lucru­ri­le pe care calci tre­bu­ie să fie una spo­ri­tă pen­tru a evi­ta să te rănești.

În con­clu­zie, san­da­le­le sunt o opțiu­ne de luat în con­si­de­ra­re dacă este vară și îți dorești să faci față căl­du­rii și tem­pe­ra­tu­ri­lor mari cât mai ușor. Cu toa­te aces­tea, exis­tă și dez­a­van­ta­je, care nu sunt deloc de negli­jat, deo­a­re­ce țin de pro­tec­ția picioa­re­lor tale. Depin­de de tine să decizi ce tip de încăl­ță­min­te ți se potri­veș­te cel mai bine și cât de con­for­ta­bil te simți purtând‑o. (Pho­to: Shutterstock.com).


Man­ga­lia News, 23.08.2019. ℗


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply