O firmă de doi lei. Pardon, de 200 lei – Apologia capitalului social, de Valentina Saygo

0
302

O fir­mă de doi lei. Par­don, de 200 lei – Apo­lo­gia capi­ta­lu­lui soci­al, de Valen­ti­na Say­go

Într‑o pro­por­tie covâr­și­toa­re, marea majo­ri­ta­te a SRL-uri­lor se înfi­in­țea­ză cu un capi­tal soci­al de 200 lei, iar une­le rămân așa până la moar­te. Atâ­ta dai, atâ­ta face! Înfi­in­ța­rea unei com­pa­nii low cost spu­ne mul­te des­pre tine ca vii­tor antre­pre­nor, mai ales atunci când vrei să crești sau să pri­mești o finan­ța­re. 

Ce este capi­ta­lul soci­al în cazul unui SRL?

Defi­ni­ție: capi­ta­lul soci­al repre­zin­tă apor­tul în bani sau în natu­ră, adus de mem­brii soci­e­tă­ții (aso­ci­ați în cazul nos­tru și nici­de­cum acțio­nari, vă rog!) la con­sti­tu­i­rea aces­te­ia, pen­tru a servi la înfăp­tu­i­rea acti­vi­tă­ții ei și la atin­ge­rea sco­pu­lui urmă­rit.
Ana­li­zând defi­ni­ția de mai sus, cam ce acti­vi­ta­te poți înfăp­tui cu 200 lei, când banii nu îți ajung nici pen­tru achi­zi­ția regis­tre­lor și jur­na­le­lor obli­ga­to­rii? Și ia gân­deș­te-te, cam câte sco­puri poți să atingi cu 200 de lei?

Un alt aspect care tre­bu­ie luat în sea­mă des­pre capi­ta­lul soci­al, este răs­pun­de­rea pe care aso­ci­a­ții și‑o asu­mă, că de aia se numeș­te soci­e­ta­te cu „răs­pun­de­re limi­ta­tă”, iar în cazul capi­ta­lu­lui minim, aceas­tă ras­pun­de­re este de 2 lei (par­don, 200 lei). Dar dacă tu cen­trezi, tu dai cu capul, adi­că ești aso­ci­at și admi­nis­tra­tor, îți amin­tesc că admi­nis­tra­to­rul răs­pun­de cu patri­mo­ni­ul per­so­nal în caz de mana­ge­ment defec­tu­os și atrea­ge­rea răs­pun­de­rii. Deci s‑a dus nai­bii limi­ta­rea!

Ce vreau să zic, este că valoa­rea capi­ta­lu­lui soci­al ar tre­bui să repre­zin­te suma de bani pe care aso­ci­a­ții o pun la dis­po­zi­ția soci­e­tă­ții atunci cănd o înfi­in­țea­ză, ca să pună pe roa­te busi­ne­s­sul.

Poa­te că la înfi­in­ța­rea fir­mei nu dai impor­tan­ță valo­rii capi­ta­lu­lui soci­al, dar el aju­tă foar­te mult după ace­ea. Am scris aici câte­va aspec­te impor­tan­te, poa­te te aju­tă, dar cele mai rele­van­te argu­men­te sunt că el intră în cal­cu­lul capi­ta­lu­lui pro­priu și în cal­cu­lul gra­du­lui de înda­to­ra­re, adi­că te va aju­ta să îți cre­as­că suma împru­mu­ta­tă de la ban­că, lea­sing sau ter­me­ne­le de pla­tă de la fur­ni­zori. Dar și al cre­di­bi­li­tă­ții.

Îmi „pla­ce” tare mult când româ­ni­zăm tot, inclu­siv afa­ce­ri­le. În afa­ra gra­ni­țe­lor noas­tre, capi­ta­lul soci­al repre­zin­tă valoa­rea inves­ti­ți­ei pe care aso­ci­a­ții o pun la băta­ie, să își atingă sco­pul, iar pro­cen­te­le par­ti­ci­pa­ți­ei repre­zin­tă efec­tiv suma cu care a venit fie­ca­re, din tot. A inves­ti într‑o com­pa­nie e un risc, iar inves­ti­to­rii și‑l asu­mă de la înce­put, nu doar de 2 lei (par­don, 200 lei). Mai mult de atât, nu se pre­su­pu­ne că cel puțin unul din ei este și admi­nis­tra­tor. Aia e alt­ce­va, dar am scris aici des­pre papu­cii antre­pre­no­ru­lui.

Legen­de des­pre capi­ta­lul soci­al

Capi­ta­lul soci­al se var­să într-un cont la ban­că și nu te atingi de el, rămâ­ne blo­cat.
Am văr­sat capi­ta­lul soci­al la ban­ca X, dar l‑am lăsat aco­lo și eu am con­tul curent la ban­ca Y.

Nu con­tea­ză valoa­rea capi­ta­lu­lui soci­al, că ori­cum am o fir­mă mică și nicio inves­ti­ție. Ce-mi tre­bu­ie mai mult?

Sun­tem doi aso­ci­ați, avem capi­ta­lul soci­al minim 50% – 50% (100 lei – 100 lei), ca să împăr­țim pro­fi­tul în mod egal.

Nu fac capi­ta­lul soci­al mai mare, că nu vreau să dau aiu­rea bani la stat.

Ade­vă­ruri des­pre capi­ta­lul soci­al

Capi­ta­lul soci­al, după sub­scri­e­re și văr­sa­re, se trans­for­mă în capi­tal de lucru. Ime­di­at cum s‑au defi­ni­ti­vat acte­le de la regis­trul comer­țu­lui, poți să îl folo­sești în acti­vi­ta­tea curen­tă.

Te sfă­tu­iesc ca după înfi­in­ța­rea fir­mei, să îți trans­formi con­tul de capi­tal soci­al în cont curent. Nu‑i uita aco­lo, că s‑ar putea ca la une­le bănci să îți ia comi­sion, de nu mai rămâ­ne nimic din el.

Ba con­tea­ză valoa­rea capi­ta­lu­lui soci­al, chiar dacă ești o fir­mă mică. Te-ar aju­ta să pri­mești mai mul­te zile până la sca­den­ță de la fur­ni­zo­rul tău, de exem­plu. Sună ten­tant?

Par­ti­ci­pa­ția la capi­ta­lul soci­al poa­te fi dife­ri­tă de împăr­ți­rea pro­fi­tu­lui în divi­den­de.

Par­ti­ci­pa­ția la capi­ta­lul soci­al este lega­tă de pute­rea de deci­zie și de inte­res, în func­ție de banii inves­tiți de fie­ca­re aso­ci­at în par­te. Întrea­bă-ți avo­ca­tul des­pre asta. Plus că oame­nii nu sunt egali, nu mun­cesc egal și nu produc/aduc bani în mod egal.

Capi­ta­lul soci­al nu este al sta­tu­lui și nu ți‑l ia nimeni. El repre­zin­tă suma pe care tu o inves­tești în fir­mă și cu care girezi în fața vii­to­ri­lor cre­di­tori.

Reco­mand ca valoa­rea capi­ta­lu­lui soci­al să repre­zin­te suma pe care aso­ci­a­ții vor să o inves­teas­că în fir­mă până când soci­e­ta­tea înce­pe să obți­nă veni­turi.

În momen­tul lichi­dă­rii SRL-ului, capi­ta­lul soci­al se res­ti­tu­ie aso­ci­a­ți­lor. Asta dacă mai au ce, din cei 2 lei (par­don, 200 lei).

Capi­ta­lul soci­al poa­te fi cres­cut sau sc[zut, dar nici­o­da­tă sub valoa­rea mini­mă. Dis­cu­tă anu­al bilan­țul cu con­ta­bi­lul tău și îți reco­mand, din când în când, să îți majo­rezi capi­ta­lul soci­al din pro­fit.

Mi-aș dori să ajun­gem la nive­lul de edu­ca­ție în care bilan­țul fie­că­rei soci­e­tăți să repre­zin­te ima­gi­nea fide­lă a patri­mo­ni­u­lui și să se facă hâr­ti­i­le după fap­te și nu fap­te­le după hâr­tii. Și da, mi-aș dori să mai tră­iesc o nouă majo­ra­re de capi­tal soci­al minim, mai ales că a tre­cut mul­tă vre­me de la ante­ri­oa­ra (o sută de mii lei vechi). Pen­tru că, exact cum am spus, doi lei dai, doi lei face!

Tri­mi­te-mi un ema­il la [email protected], dacă vrei să sta­bi­lim o ședin­ță de con­sul­tan­ță.


Man­ga­lia News, Luni, 27.08.2019. (Foto cre­dit: Valen­ti­na Say­go).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply