Mangalia: Prima serie de elevi cu rezultate bune la învățătură se află în tabăra de la Codrii de Aramă, din județul Botoșani

0
1073

”În aceas­tă peri­oa­dă, pri­ma serie de elevi cu rezul­ta­te bune la învă­ță­tu­ră se află în tabă­ra de la Codrii de Ara­mă, din jude­țul Boto­șani. Marți dimi­nea­ță, 102 copii, înso­țiți de rude sau pri­e­te­ni și pro­fe­sori, s‑au îmbar­cat în auto­ca­re­le puse la dis­po­zi­ție de muni­ci­pa­li­ta­te și au ple­cat pen­tru șap­te zile, către aceas­tă des­ti­na­ție. Ne bucu­răm că și în acest an, muni­ci­pa­li­ta­tea ofe­ră posi­bi­li­ta­tea ele­vi­lor meri­tu­oși ai ora­șu­lui să își petrea­că vacan­ța, ală­tu­ri de colegi și pro­fe­sori, într-un mod cât mai plă­cut.

Urmă­toa­rea serie, com­pu­să tot din 102 elevi bene­fi­ci­ari ai aces­tor tabe­re, se vor afla, în peri­oa­da, 19–25 august, în tabă­ra de la Sân­ge­orz Băi din jude­țul Bis­tri­ța-Năsă­ud.

Anul aces­ta, Pri­mă­ria Man­ga­lia a pus la dis­po­zi­ție 315 locuri în aces­te cen­tre de recre­e­re și rela­xa­re, unde ele­vii au, gra­tu­it, con­di­ţii bune de caza­re, masă, trans­port, excur­sii şi dru­me­ții, pre­cum și alte acti­vi­tă­ţi extraș­co­la­re spe­ci­fi­ce.

Au tre­cut șap­te ani de când am ini­țiat acest pro­iect și mă bucur că reu­șim să răs­plătim meri­te­le ele­vi­lor care înva­ță bine, dar și efor­tu­ri­le părin­ti­lor si cadre­lor didac­ti­ce care îi sus­țin. Tutu­ror das­că­li­lor din Man­ga­lia, părin­ți­lor și ele­vi­lor le doresc, în con­ti­nu­a­re, o vacan­ță minu­na­tă!” (Radu Cris­ti­an, Fb).


Man­ga­lia News, 01.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply