Ceaun Borsec Festival 2019

0
442
Booking.com

Cea­un Bor­sec Fes­ti­val, edi­ția a doua, vă aștep­tă cu masa pusă si un pro­gram de poves­tit nepo­ți­lor. În cur­tea „Regi­nei”, vin oas­peți de sea­ma din cele patru col­țuri ale lumii. SEARA EVENIMENT cu con­cer­te PHOENIX si  SEMNAL M, pe 14 iulie. De la Buda­pes­ta, vin cei de la cunos­cu­ta orches­tra OROKSEG, care pro­mit un con­cert memo­ra­bil pe 13 iulie. Con­cert Kryp­ton si mul­te alte sur­pri­ze muzi­ca­le. Veniți la un eve­ni­ment de bun gust!

Între 12 și 14 iulie, redes­co­peri cea mai fru­moa­să sta­țiu­ne ascun­să din Transil­va­nia prin muzi­că, ate­li­e­re spor­ti­ve, cul­tu­ra­le și edu­ca­ti­ve, dar și un ade­vă­rat mara­ton gas­tro­no­mic.

Fes­ti­va­lul revi­ne cu edi­ția a doua și pro­mi­te seri de neu­i­tat! Legen­da­re­le tru­pe PHOENIX, SEMNAL M si KRYPTON „vor da foc”  sce­nei ame­na­ja­te la pâr­tia de schi din Bor­sec. Din Unga­ria, vine fai­moa­sa orches­tra OROKSEG. Se va dan­sa pe rit­mu­ri­le fan­fa­rei din Cozmești – Iași, a orches­trei din Reci — FUVO SHOCK,  4 S Stre­et si Kalan­dor, cu sur­pri­ze pen­tru seri cu muzi­ca si voie buna.

Un punct de atrac­ție  al  edi­ți­ei 2019 va fi con­cer­tul due­tu­lui Pethő Rebe­ka şi Pethő Csa­ba cu un reci­tal de flaut-chi­ta­ră. Eve­ni­men­tul, care va avea loc în noul cen­tru SPA al sta­țiu­nii, este rea­li­zat cu spri­ji­nul Insti­tu­tu­lui Maghiar din Bucu­rești, unul din par­te­ne­rii impor­tanți ai CEAUN BORSEC FESTIVAL. Ast­fel publi­cul va avea oca­zia sa des­co­pe­re încin­ta nou­lui cen­tru SPA, care se va des­chi­de, în curând, și va intra în cir­cu­i­tul națio­nal  al cen­tre­lor de tra­ta­ment.

În ace­eași loca­ție tru­pa de jazz INEFFABLE va sus­ti­ne un con­cert orga­ni­zat în par­te­ne­ri­at cu Radio Tg. Mureș.

Punc­tul cen­tral al fes­ti­va­lu­lui va fi Are­na Cea­u­nu­ri­lor, unde echi­pe de bucă­tari vor pre­găti spe­cia­li­tăți care repre­zin­tă bucă­tă­ri­i­le din Slo­va­cia, Unga­ria, Mol­do­va, Isra­el, Arme­nia, Alba­nia. Evi­dent nu vor lip­si cea­u­nul secu­iesc si cel al moca­ni­lor. Invi­ta­ții spe­ciali din acest an vor fi slo­va­cii din Len­da­va, con­si­de­ra­ta capi­ta­la mondi­a­la a spe­cia­li­tă­ții „bograč” (gulas) si o echi­pa de maeș­trii bucă­tari de la „Magyar Népi Ízőr­ző Lova­grend” care vor adu­ce doua cea­u­nuri de 600 litri, pen­tru a pre­găti rețe­te de mare suc­ces ale bucă­tă­ri­ei maghia­re.

Dumi­ni­ca 14 iulie 2019, la fel ca anul tre­cut, se va des­fă­șu­ra un con­curs de gătit des­chis tutu­ror celor inte­re­sați. Juri­ul din acest an este alcă­tu­it din Cos­min Dra­go­mir de la GASTROART, Cris­ti­an Tabă­ră, cunos­cu­tul om de tele­vi­ziu­ne si Mas­ter Chef-ul Konyári Sán­dor din Unga­ria.

O nou­ta­te pen­tru ama­to­rii de spor­turi de for­ță: dumi­ni­ca 14 iulie va avea loc o demon­stra­ție a celor de la STRONGMAN, în pre­mie­ra abso­lu­ta.

Pro­iec­tul, ini­țiat de Aso­ci­a­ția Sec­ven­țe si rea­li­zat cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Bor­sec si al Con­si­li­u­lui Jude­țean Har­ghi­ta, doreș­te să rea­du­că în prim-plan poten­ți­a­lul ora­șu­lui Bor­sec ca sta­țiu­ne de inte­res națio­nal. Par­te­ne­rul prin­ci­pal al eve­ni­men­tu­lui este BORSEC. Prin acest fes­ti­val se doreș­te creș­te­rea numă­ru­lui celor care apre­cia­ză și pro­mo­vea­ză fru­mu­se­țea, valo­ri­le cul­tu­ra­le și inter­cul­tu­ra­le uni­ce ale sta­țiu­nii, pre­cum și gas­tro­no­mia auten­ti­că sănă­toa­să a zonei.

În acest spi­rit, Cea­un Bor­sec Fes­ti­val reu­neș­te spec­ta­co­le, demon­stra­ții și ate­li­e­re de dans și muzi­că tra­di­țio­na­lă maghia­ră, româ­neas­că si romă, târg de pro­du­se tra­di­țio­na­le și hand­ma­de, dar și ate­li­e­re de artă tra­di­țio­na­lă țără­neas­că sau meș­te­șu­guri roma.

Ofer­ta cul­tu­ra­lă inclu­de ver­ni­sa­jul a trei expo­zi­ții de foto­gra­fie pre­cum și pro­iec­ții în aer liber de film docu­men­tar și de artă.

Prin­tre nou­tă­ți­le edi­ți­ei 2019 se numă­ră și pre­zen­tă­ri­le de car­te, din­tre care amin­tim car­tea de buca­te apă­ru­tă la Cluj in anul 1695 — Mis­z­tót­fa­lu­si Kis Mik­lós: Căr­ti­ci­ca mese­ri­ei de bucă­tar / Sza­kats mes­ter­ség­nek köny­vet­ské­je,  publi­ca­ta de Edi­tu­ra GASTROART. Mai sunt aștep­tați la Bor­sec oră­dea­nul Szé­ke­ly Ervin cu volu­mul „Car­te de buca­te și de dra­gos­te” si cunos­cu­tul spor­tiv Avram Ian­cu care va pre­zen­ta noua sa car­te.

Va era dor de Bor­sec? O sa va facem sa va fie si mai dor după ce ne vizi­tați. Cre­dem că Bor­sec își va ocu­pa locu­lui cuve­nit în cir­cu­i­tul turis­mu­lui bal­near națio­nal și euro­pean, prin păs­tra­rea și cele­bra­rea boga­tei diver­si­tă­ții cul­tu­ra­le care se regă­seș­te în cul­tu­ra și patri­mo­ni­ul locu­lui, în pro­du­se­le natu­ra­le și resur­se­le loca­le” a expli­cat Dan Bur­lac, din par­tea orga­ni­za­to­ri­lor.

Acti­vi­tă­ți­le spor­ti­ve din pro­gram includ: o com­pe­ti­ție de cros montan și un con­curs de orien­ta­re turis­ti­că, ate­li­e­re de ini­ți­e­re în zbo­rul cu para­pan­ta, căță­ra­re sau sla­c­k­li­ning.

După suc­ce­sul de anul tre­cut al con­fe­rin­ței des­pre sport, out­do­or si miș­ca­re in aer liber, anul aces­ta avem ca invi­tați spe­ciali pe TEOFIL VLAD, proas­păt întors de pe EVEREST, Toma Coco­nea, AVRAM IANCU si alți spor­tivi cunos­cuți din spor­tu­ri­le OUTDOOR. Pe tim­pul zilei, vă puteți bucu­ra de o zonă de rela­xa­re și well­ne­ss cu kiro­prac­ti­că, yoga, acu­punc­tu­ră, masaj sue­dez și masaj tera­pe­u­tic.

Copi­ii se vor bucu­ra de o aten­ție spe­cia­la anul aces­ta. Cei mici vor avea con­cur­suri de gătit, ate­li­e­re de dese­nat pe tur­ta dul­ce, ate­li­e­re de pic­tu­ra si un ine­dit stand de plim­ba­re cu ate­la­je cu trac­țiu­ne cani­na.

Dumi­ni­ca 14 iulie, la Bor­sec, va fi Ziua Bici­cle­tei, șosea­ua de cen­tu­ra a sta­țiu­nii fiind închi­sa pen­tru a lăsa loc ama­to­ri­lor de bici­cle­ta. Este, cu sigu­ran­ța, unul din cele mai deo­se­bi­te tra­see de ciclism din tara.


Des­pre Cea­un Bor­sec Fes­ti­val

Mai mul­te infor­ma­ții gasi­ti pe pagi­na de Face­bo­ok a fes­ti­va­lu­lui Cea­un Bor­sec Fes­ti­val — https://www.facebook.com/CeaunBorsecFestival/

Des­pre Bor­sec

Bor­se­cul, cunos­cut  încă din 1594, este încon­ju­rat de Mun­ții Bis­tri­ța, Căli­mani, Gur­ghiu și Masi­vul Cea­h­lău. Ora­șul este situ­at la o alti­tu­di­ne de 900 de metri, iar vizi­ta­to­rii se pot bucu­ra de tra­see de bici­cle­tă, schi sau tra­see monta­ne. Sta­țiu­nea este fai­moa­să pen­tru ape­le sale mine­ra­le care i‑au adus, în tre­cut, titlul de ”Regi­na Ape­lor Mine­ra­le”.

Des­cri­e­rea mare­lui scri­i­tor maghiar Orbán Balá­zs des­pre Bor­sec rămâ­ne de actu­a­li­ta­te: ”Loc mai fru­mos și mai deo­se­bit ca Bor­se­cul și împre­ju­ri­mi­le, abia dacă mai poți visa: unde ato­tști­utoa­rea natu­ră a avut dorin­ța să cuprin­dă într‑o gră­di­nă fer­me­ca­tă, bună­vo­in­ța dum­ne­ze­ias­că prin fap­te și pro­pri­e­tăți bene­fi­ce și fru­moa­se, atât pen­tru ochi cât și pen­tru corp și suflet”.


Man­ga­lia News, Luni, 01 iulie 2019. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele