Polaris M. Holding ANUNȚĂ actiune aviochimică de dezinsecție în municipiul Mangalia, cu stațiunile aferente

0
1600

Pola­ris M. Hol­ding anun­ță actiu­ne avi­o­chi­mi­că de dez­in­sec­ție în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, cu sta­țiu­ni­le afe­ren­te. Actiu­nea va avea loc DUMINICĂ, 23 iunie, in inter­va­lul orar 06.00 — 11.00. 

Se vor tra­ta toa­te zone­le și spa­ți­i­le verzi din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia și sta­tiu­ni­le afe­ren­te. Sub­stan­ța folo­si­tă pen­tru dez­in­sec­ție — Vec­to­Bac, este avi­za­tă de Inspec­to­ra­tul pen­tru Sănă­ta­te Publi­că Bucu­res­ti.

Acest ANUNT este dis­tri­bu­it pen­tru infor­ma­rea tutu­ror api­cul­to­ri­lor si seri­ci­cul­to­ri­lor din zona, pre­cum si cir­cum­scrip­ti­i­lor sani­tar-vete­ri­na­re, pen­tru lua­rea măsu­ri­lor de pro­tec­tie nece­sa­re în vede­rea pro­te­jă­rii fami­li­i­lor de albi­ne si vier­mi­lor de măta­se, in sco­pul evi­ta­rii con­tac­tu­lui aces­to­ra cu insec­ti­ci­de­le dis­tri­bu­i­te.

In cazul in care con­di­ti­i­le meteo vor fi nefa­vo­ra­bi­le — ploa­ie, vânt puter­nic etc, actiu­nea se amâ­nă, urmând să anun­țăm o nouă dată la care se va face dez­in­sec­tia.

Sem­nea­ză: ing. Flo­rin Jia­nu,

Direc­to­rul Pola­ris M. Hol­ding, Punct de Lucru Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 19.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.