EVENIMENT — Demarează lucrările de înființare a rețelei de distribuție a gazelor naturale, la Limanu, 2 Mai și Vama Veche

0
1590

Pri­mă­ria comu­nei Lima­nu anun­ță dema­ra­rea lucră­ri­lor de înfi­in­ța­re a rețe­lei de dis­tri­bu­ție a gaze­lor natu­ra­le. Eve­ni­men­tul va avea loc luni, 10 iunie, ora 11.00. Potri­vit pro­iec­tu­lui asu­mat de Pri­mă­ria Lima­nu, rețea­ua va avea 45 de km si va asi­gu­ra gaze natu­ra­le pen­tru sate­le Lima­nu, 2 Mai și Vama Veche.  Lucră­ri­le vor înce­pe luni, 10 iunie, iar tim­pul de exe­cu­ți­ei pen­tru noua rețea este de 2 ani.

Este o rea­li­za­re uri­a­sa! Au fost efor­turi majo­re, dar sun­tem o echi­pa de pro­fe­si­o­nisti si  ne-am res­pec­tat  anga­ja­men­tul luat in fata comu­ni­ta­tii loca­le. Cele  3 sate vor fi racor­da­te la retea­ua natio­na­la de gaze natu­ra­le, iar comu­na Lima­nu nu va mai fi izo­la­ta din punct de vede­re al uti­li­ta­ti­lor. In para­lel cu aces­te lucrari, vom dema­ra si pro­iec­tul de asfal­ta­re a stra­zi­lor comu­nei Lima­nu, ast­fel încât, intr‑o peri­oa­da rela­tiv scur­ta, oame­nii vor avea con­di­tii de trai adap­ta­te seco­lu­lui nos­tru”, sus­ti­ne Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu – pri­ma­rul comu­nei Lima­nu.

Valoa­rea tota­la a lucra­ri­lor de infi­in­ta­re a rete­lei de dis­tri­bu­tie a gaze­lor natu­ral este de  5.756.683 lei, iar comu­na Lima­nu asi­gu­ra o cofi­nan­ta­re de 35%.


Pri­mă­ria Comu­nei Lima­nu, 09.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.