Cadetul Petruţ Ghiţă, singurul român absolvent în 2019 al Academiei Forţelor Aeriene din SUA [VIDEO]

0
282
Booking.com

For­te­le Aerie­ne Roma­ne: Cade­tul Petruţ Ghi­ţă este sin­gu­rul român şi euro­pean absol­vent în 2019 al Aca­de­mi­ei Forţe­lor Aerie­ne din SUA, cea mai pres­ti­gi­oa­să insti­tu­ţie de pro­fil din lume. Cere­mo­n­ia de absol­vi­re a avut loc joi 30 mai, pe Fal­con Sta­di­um în Colo­ra­do Sprin­gs, SUA.

Tână­rul, care a fost feli­ci­tat per­so­nal de către preşe­din­te­le Donald Trump, a decla­rat: „Nu mă inte­re­sea­ză să stau în SUA. Pre­fer să mă întorc la locul meu, în Româ­nia, În con­ti­nu­a­re, după absol­vi­re, voi fi pilot în cadrul Forţe­lor Aerie­ne Româ­ne.”

Pre­sa: Petruţ Ghi­ţă, un tânăr de 23 de ani ori­gi­nar din Piteşti, este sin­gu­rul român şi euro­pean absol­vent în 2019 al Aca­de­mi­ei Forţe­lor Aerie­ne din SUA, cea mai pres­ti­gi­oa­să insti­tu­ţie de pro­fil din lume. Cere­mo­n­ia de absol­vi­re a avut loc joi 30 mai, Petruţ fiind feli­ci­tat per­so­nal de către preşe­din­te­le Donald Trump. Tână­rul nu va rămâ­ne în S.U.A., ale­gând să se întoar­că în Româ­nia ca pilot.

Cere­mo­n­ia de absol­vi­re a celor aproa­pe 1.000 de cadeţi a avut loc pe Fal­con Sta­di­um în Colo­ra­do Sprin­gs, Colo­ra­do. Din­tre cei 989 de absol­venţi ai pro­moţi­ei 2019, doar 10 au fost din afa­ra Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii, iar Petruţ a fost sin­gu­rul euro­pean absol­vent. Cei­la­lţi 9 absol­venţi inter­na­ţio­nali sunt din Kaza­hs­tan, Fili­pi­ne, Rwan­da, Sin­ga­po­re, Core­ea de Sud, Sri Lan­ka, Tai­wan, Thai­land şi Tuni­sia. Licenţi­at în Busi­ne­ss Mana­ge­ment, Petruţ Ghi­ţă a fost sin­gu­rul care a avut cura­jul să schim­be mai mul­te cuvin­te cu preşe­din­te­le Trump, oferindu‑i aces­tu­ia şi stea­gul Româ­ni­ei.


piese-auto-mangalia.ro