Trofeul Jackie Robinson’, sau cum poate fi dezvoltat parteneriatul strategic cu SUA și altfel decât militar

0
369

Par­te­ne­ri­a­tul stra­te­gic cu Sta­te­le Uni­te este unul foar­te impor­tant pen­tru Româ­nia, pen­tru că asi­gu­ră com­po­nen­ta de secu­ri­ta­te, însă puțini știu că acest par­te­ne­ri­at s‑a dezvol­tat și pe com­po­nen­te cul­tu­ra­le. De exem­plu, prin eve­ni­men­te spor­ti­ve comu­ne, la care iau par­te ame­ri­cani si romani, in tara noas­tra. Base­ba­l­lul este un sport tot mai apre­ciat in Roma­nia, drept dova­dă este chiar eve­ni­men­tul „Tro­fe­ul Jac­kie Robin­son”, orga­ni­zat sâm­bă­tă, pe 11 mai, ora 11:00, pe sta­dio­nul „Ghe­or­ghe Hagi” din Con­stan­ța.

Eve­ni­men­tul este văzut de mulți drept un spec­ta­col spor­tiv tipic ame­ri­can, în care echi­pa națio­na­lă a Româ­ni­ei va înfrun­ta o selec­țio­na­tă a Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii, repre­zen­ta­tă de mili­ta­rii ame­ri­cani din baza Miha­il Kogăl­ni­cea­nu. Anul tre­cut, de exem­plu, rege­le fotba­lu­lui româ­nesc, Ghe­or­ghe Hagi a făcut spec­ta­col pe teren, atunci când a arun­cat pri­ma min­ge.

Mai mult, pe digi24.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.