Transgaz a obținut dreptul de începere a lucrărilor la conducta care va prelua gazele din Marea Neagră și le va conecta la Sistemul Național de Transport Gaze, dar și la BRUA

0
896

Soci­e­ta­tea Națio­na­lă de Trans­port Gaze Natu­ra­le (SNTGN) Transgaz SA, com­pa­nie afla­tă în por­to­fo­li­ul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, a obți­nut drep­tul de a înce­pe lucră­ri­le la pro­iec­tul de inte­res comun în dome­ni­ul gaze­lor natu­ra­le “Con­duc­ta Țăr­mul Mării Negre — Podi­șor, pen­tru pre­lu­a­rea gazu­lui din Marea Nea­gră”, după ce Minis­te­rul Ener­gi­ei a emis Deci­zia exha­us­ti­vă nr. 4/25.04.2019 pen­tru acest pro­iect de inte­res comun.

În con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Regu­la­men­tu­lui (UE) nr. 347/2013 – deci­zia exha­us­ti­vă repre­zin­tă deci­zia sau ansam­blul deci­zi­i­lor lua­te de o auto­ri­ta­te sau de auto­ri­tăți ale sta­te­lor mem­bre, cu excep­ția instan­țe­lor jude­că­to­rești, care sta­bi­leș­te dacă unui ini­ția­tor de pro­iect i se acor­dă sau nu auto­ri­za­rea pen­tru rea­li­za­rea pro­iec­tu­lui. În cazul con­duc­tei care va pre­lua gaze­le din Marea Nea­gră, ini­ția­to­rul pro­iec­tu­lui este SNTGN Transgaz SA.

Minis­trul Eco­no­mi­ei a ară­tat că rea­li­za­rea aces­tui pro­iect per­mi­te folo­si­rea gaze­lor din off-sho­re pen­tru dezvol­ta­rea eco­no­mi­ei națio­na­le și a comu­ni­tă­ți­lor loca­le, sub­li­ni­ind că dezvol­ta­rea Sis­te­mu­lui Națio­nal de Trans­port Gaze Natu­ra­le repre­zin­tă o pri­o­ri­ta­te a sa.

Este un pas foar­te mare pe care‑l facem pen­tru a valo­ri­fi­ca pe plan intern gaze­le din Marea Nea­gră. Aceas­tă con­duc­tă pe care Transgaz o va con­strui va per­mi­te să direc­țio­năm gaze­le natu­ra­le pe care le vom exploa­ta în peri­me­tre­le din off-sho­re atât către BRUA – deci la export, con­tri­bu­ind la secu­ri­ta­tea ener­ge­ti­că regio­na­lă și euro­pea­nă, cât și în Sis­te­mul Națio­nal de Trans­port Gaze – adi­că pen­tru uz intern, per­mițând comu­ni­tă­ți­lor loca­le și agen­ți­lor eco­no­mici din țară să aibă acces la aces­te resur­se de gaz care sunt deo­se­bit de impor­tan­te. Am spus în repe­ta­te rân­duri și cu ori­ce pri­lej am avut la dis­po­zi­ție, fap­tul că pen­tru mine, ca minis­tru, sunt impor­tan­te două lucruri esen­ți­a­le: să folo­sim resur­se­le de gaze pen­tru a dezvol­ta eco­no­mia româ­neas­că și să le folo­sim pen­tru a dezvol­ta comu­ni­tă­ți­le româ­nești. Pro­iec­tul aces­ta ne per­mi­te să rea­li­zăm și aces­te lucruri. Sunt pes­te 40 de comu­ne, din 3 jude­țe, care vor fi tranzi­ta­te de aceas­tă con­duc­tă care se va întin­de pes­te 300 de kilo­me­tri”, a decla­rat Minis­trul Eco­no­mi­ei Nicu­lae Bădă­lău.

La rân­dul său, Direc­to­rul Gene­ral al Transgaz, Ion Ste­ri­an, a decla­rat că pro­iec­tul aces­ta con­so­li­dea­ză rolul stra­te­gic pe care com­pa­nia îl are în sec­to­rul infras­truc­tu­rii ener­ge­ti­ce euro­pe­ne: “Având în vede­re fina­li­za­rea con­for­mă și com­ple­tă a pro­ce­su­lui de auto­ri­za­re nece­sar pen­tru rea­li­za­rea pro­iec­tu­lui de inte­res comun, a pro­ce­su­lui de con­sul­ta­re și par­ti­ci­pa­re a publi­cu­lui pre­cum și emi­te­rea  Deci­zi­ei exha­us­ti­ve, Transgaz în cali­ta­te de ini­ția­tor al Pro­iec­tu­lui pen­tru con­stru­i­rea con­duc­tei care pre­ia gaze­le din Marea Nea­gră, a obți­nut ast­fel drep­tul de înce­pe­re efec­ti­vă a lucră­ri­lor de con­stru­i­re a gazo­duc­tu­lui. Ast­fel, com­pa­nia își con­so­li­dea­ză rolul și locul pe care‑l are în sec­to­rul infras­truc­tu­rii ener­ge­ti­ce euro­pe­ne”.

Tra­se­ul pro­iec­tu­lui urmea­ză direc­ția gene­ra­lă de la Sud-Est spre Vest, tra­ver­sând jude­țe­le Con­stan­ța, Călă­rași și Giur­giu.

Pe teri­to­ri­ul jude­țu­lui Con­stan­ța, con­duc­ta este situ­a­tă pe teri­to­ri­ul admi­nis­tra­tiv al comu­ne­lor Tuz­la, Cos­ti­nești, Toprai­sar, Amza­cea, Mereni, Chir­no­geni, Coba­din, Peș­te­ra, Raso­va.

Pe teri­to­ri­ul jude­țu­lui Călă­rași, con­duc­ta este situ­a­tă pe teri­to­ri­ul admi­nis­tra­tiv al  comu­ne­lor Borcea, Jegă­lia, Peri­șo­ru, Dra­ga­li­na, Ște­fan Vodă, Cuza Vodă, Gră­diș­tea, Inde­pen­den­ța, Ale­xan­dru Odo­bes­cu, Cio­că­nești, Doro­ban­țu, Ulmu, Lup­șa­nu, Mânăs­ti­rea, Fră­si­net, Cur­cani, Mitreni, Rado­va­nu, Cri­văț.

Pe teri­to­ri­ul jude­țu­lui Giur­giu, con­duc­ta este situ­a­tă pe teri­to­ri­ul admi­nis­tra­tiv al comu­ne­lor Hota­re­le, Gre­a­ca, Isvoa­re­le, Prun­du, Bănea­sa, Călu­gă­reni, Sto­e­nești, Schi­tu, Iepu­rești, Ghim­pați, Bul­bu­ca­ta, Letea Nouă, Cle­jani, Buc­șani.

Pro­iec­tul cuprin­de urmă­toa­re­le obiec­ti­ve de inves­ti­ții:

- Con­duc­tă de trans­port gaze natu­ra­le Țăr­mul Mării Negre – Amza­cea cu lun­gi­mea tota­lă de 308,3 km, com­pu­să din două tron­soa­ne:

o   Tron­son Marea Nea­gră – Amza­cea, în lun­gi­me de 32,4 km cu dia­me­trul 1200 mm;

o   Tron­son Amza­cea – Podi­șor, în lun­gi­me de 275,9 km cu dia­me­trul 1000 mm;

- Sta­ție de pri­mi­re-lan­sa­re gode­vil afla­tă la km 32,4 în zona comu­nei Amza­cea;

- Nod Teh­no­lo­gic pen­tru Inter­co­nec­ta­re cu Con­duc­ta de Tranzit T1;

- Nod Teh­no­lo­gic pen­tru Inter­co­nec­ta­re cu Sis­te­mul Națio­nal de Trans­port în zona Vla­șin;

- Inter­co­nec­ta­re cu Sta­ția de Com­pri­ma­re Gaze Podi­șor.

De‑a lun­gul tra­se­u­lui con­duc­tei se vor ampla­sa 20 de sta­ții de robi­ne­te de sec­țio­na­re, pre­cum și 10 sta­ții de pro­tec­ție cato­di­că, situ­a­te în cadrul sta­ți­i­lor de robi­ne­te de sec­țio­na­re.

Valoa­rea tota­lă esti­ma­tă a pro­iec­tu­lui este de 360,4 mili­oa­ne EURO, iar ter­me­nul esti­mat de fina­li­za­re este anul 2021.


Man­ga­lia News, 04.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.