TRAFIC RESTRICȚIONAT! PRECIZĂRI privind etapa MANGALIA a Campionatului Național de Super Rally

1
3776

Cam­pi­o­na­tul Națio­nal de Super Ral­ly. După cum ne‑a trans­mis Cam­pi­o­nul nos­tru, pilo­tul de ral­ly-uri Emil Ghi­nea — ini­ția­tor, ală­tu­ri de Mihai Leu și de Pri­mă­ria Man­ga­lia, al eta­pei de la Man­ga­lia a Cam­pi­o­na­tu­lui Națio­nal de Super Ral­ly, ame­na­ja­rea tra­se­u­lui va ince­pe Vineri, 10 mai, ora 15.00 (monta­re gar­duri, baloți paie și para­peți beton). Inchi­de­rea inte­gra­lă a tra­se­u­lui se va face Sâm­bă­tă, 11 mai, dimi­nea­ța, de la ora 3.00, până la ora 20.00.

UPDATE: În Infor­ma­rea tri­mi­să redac­ți­ei astăzi, la ora 17:30, de către Pri­mă­ria Man­ga­lia, se men­țio­nea­ză: Res­tric­țio­na­rea tota­lă a tra­fi­cu­lui auto și pie­to­nal, în data de Sâm­bă­tă, 11 mai, va avea loc între ore­le 07:30 — 20:00, în peri­me­trul sta­bi­lit de orga­ni­za­tori.

TRASEULSTART, pe str. Vână­tori (parc Bal­near), apoi dreap­ta, pe str. Tei­lor (caro­sa­bil ruti­er), stân­ga, pe stra­da Oituz, la h. Pre­si­dent, stân­ga, la inter­sec­ția str. Oituz cu str. Ște­fan cel Mare, stân­ga, bd.1 Decem­brie (pia­ța Sud), stân­ga, str. Por­tu­lui, inter­sec­ție cu 1 Decem­brie.

Pe acest tra­seu se va res­tric­țio­na tra­fi­cul ruti­er și pie­to­nal, pen­tru sigu­ran­ța des­fă­șu­ră­rii eve­ni­men­tu­lui spor­tiv în para­me­tri optimi.

PROGRAMUL eta­pei Man­ga­lia a Cam­pi­o­na­tu­lui Națio­nal de Super Ral­ly:

În tur­nan­tă, Emi­i­i­i­il Ghi­nea, Cam­pi­o­nul Man­ga­li­ei! Suc­ces, Emil! Îți ținem pum­nii și aici, Aca­să! 


Man­ga­lia News, Marți, 7 mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Exis­ta un pro­gram de iesi­re pen­tru riverani?Am vazut ca sunt mar­ca­te pe har­ta zona de iesire/intrare pen­tru riverani.As vrea sa stiu ce inseam­na iesi­re con­tro­la­tă?

Comments are closed.