Peste 100 de posturi de cercetători, medici, biologi, biochimiști, farmaciști și ingineri, scoase la concurs la Institutul „Cantacuzino”

0
312
Booking.com

Minis­te­rul Apă­ră­rii Națio­na­le anun­ță dema­ra­rea pro­ce­du­ri­lor de ocu­pa­re prin con­curs a pes­te 100 de pos­turi de cer­ce­tă­tori, medici, bio­logi, bio­chi­miști, far­ma­ciști și ingi­neri, în cadrul Insti­tu­tu­lui Națio­nal de Cer­ce­ta­re-Dezvol­ta­re Medi­co-Mili­ta­ră „Can­ta­cu­zi­no”. 

Aces­te pos­turi au fost pre­vă­zu­te în baza Stra­te­gi­ei de dezvol­ta­re și relan­sa­re a Insti­tu­tu­lui, apro­ba­tă de la înce­pu­tul aces­tui an de minis­trul apă­ră­rii națio­na­le, Gabriel Leș. 

Prin înca­dra­rea unor noi spe­cia­liști cu per­for­man­țe în dome­ni­ul cer­ce­tă­rii și ino­vă­rii, insti­tu­tul intră într‑o nouă eta­pă de dezvol­ta­re, spri­ji­nind demer­su­ri­le comu­ni­tă­ții ști­in­ți­fi­ce care își des­fă­șoa­ră în pre­zent acti­vi­ta­tea în cadrul aces­tei insti­tu­ții pres­ti­gi­oa­se de cer­ce­ta­re și dezvol­ta­re. 

Insti­tu­tul Națio­nal de Cer­ce­ta­re-Dezvol­ta­re Medi­co-Mili­ta­ră „Can­ta­cu­zi­no”, aflat în coor­do­na­rea secre­ta­ru­lui de stat Mihai Dan Chi­ri­că, șeful Depar­ta­men­tu­lui pen­tru rela­ția cu Par­la­men­tul și cali­ta­tea vie­ții per­so­na­lu­lui, a dema­rat pro­ce­du­ri­le de achi­zi­ții și inves­ti­ții, în baza buge­tu­lui apro­bat în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 40 mili­oa­ne de lei, pen­tru moder­ni­za­rea zone­lor de pro­duc­ție prin achi­zi­ția de noi echi­pa­men­te, de îna­lt nivel teh­no­lo­gic, res­pec­tiv con­so­li­da­rea și rea­bi­li­ta­rea infras­truc­tu­rii exis­ten­te.

Măsu­ri­le con­cre­te adop­ta­te până în pre­zent de con­du­ce­rea Insti­tu­tu­lui s‑au mate­ria­li­zat printr‑o creș­te­re sem­ni­fi­ca­ti­vă a pro­duc­ți­ei de SOD Natu­ral, cel mai cunos­cut anti­o­xi­dant și imu­nos­ti­mu­la­tor româ­nesc, rea­li­zat în exclu­si­vi­ta­te în cadrul Insti­tu­tu­lui Can­ta­cu­zi­no.

În pri­me­le cinci luni ale aces­tui an, vân­ză­ri­le de SOD Natu­ral au depă­șit tota­lul vân­ză­ri­lor pe anul 2018. 

De ase­me­nea, con­du­ce­rea M.Ap.N. a ini­țiat, în cur­sul aces­tei luni, dis­cu­ții cu Agen­ția Națio­na­lă a Medi­ca­men­tu­lui și a Dis­po­zi­ti­ve­lor Medi­ca­le, în vede­re sta­bi­li­rii con­di­ți­i­lor nece­sa­re în per­spec­ti­va rea­u­to­ri­ză­rii unei vii­toa­re pro­duc­ții de vac­ci­nuri.


Man­ga­lia News, 25.05.2019.


piese-auto-mangalia.ro